Người gieo giống ra đi gieo giống – SN theo WAU ngày 24.01.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Even if you’re not a gardener, you probably know what good soil looks like. It’s a rich, dark color, slightly moist, and crumbly to the touch. If it’s full of rocks or thorns or if it’s mostly clay, it needs to be “reclaimed” so that whatever is planted in it can grow and bear fruit.

In today’s Gospel, Jesus tells us that God sows his “seed”—his word—in the soil of our hearts, but not much will come of it if we aren’t ready to receive it. So what is the condition of our “soil”? In a homily on this parable, Pope Francis said it is most likely a mix of the “good” and the “not yet good.” So he urges us to search our hearts and “reclaim” the soil so that it will be ready to welcome God’s word (Angelus, July 16, 2017).

What might we find? The soil full of rocks is the “superficial heart . . . [that]welcomes the Lord, wants to pray, love, and bear witness, but does not persevere. . . . It is a heart without depth, where the rocks of laziness prevail over the good soil, where love is fickle and fleeting. But whoever welcomes the Lord only when they want to does not bear fruit.”

We might also discover some thorns. Pope Francis says these represent “the vices which come to blows with God, which choke his presence: above all these are the idols of worldly wealth, living avidly for oneself, for possessions, and for power.”

So how do we reclaim our soil? The Holy Father urges us to “look inside ourselves” to see whether “our heart is open to welcome the seed of the Word of God with faith.” Then we must courageously bring our “rocks of laziness” and our “thorns of vice” to the Lord in Confession and prayer.

So don’t be afraid to search for the rocks and thorns that have taken up room in your heart! Pope Francis assures us that Jesus, the “Good Sower,” will be more than glad to remove them. And with your heart “reclaimed,” you’ll be ready to receive the word that bears fruit for the Lord “thirty and sixty and a hundredfold” (Mark 4:20).

“Lord Jesus, you are my Master Gardener. I surrender my rocks and thorns to you. Reclaim the soil of my heart today.”

Ngay cả khi bạn không phải là người làm vườn, bạn cũng có thể biết đất tốt trông như thế nào. Nó có màu đậm, sẫm, hơi ẩm và dễ vỡ khi chạm vào. Nếu nó toàn đá, gai hoặc nếu chủ yếu là đất sét thì nó cần được “cải tạo” để bất cứ thứ gì được trồng trong đó đều có thể phát triển và sinh hoa trái.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Thiên Chúa gieo “hạt giống” – lời của Ngài – vào mảnh đất tâm hồn chúng ta, nhưng hạt giống đó sẽ không thu được nhiều kết quả nếu chúng ta không sẵn sàng đón nhận. Vậy tình trạng “đất” của chúng ta là gì? Trong bài giảng về dụ ngôn này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng rất có thể nó là sự kết hợp giữa điều “tốt” và điều “chưa tốt”. Vì vậy, ngài kêu gọi chúng ta hãy xét mình và “cải tạo” lại mảnh đất để nó sẵn sàng đón nhận lời Chúa (Kinh Truyền Tin, ngày 16 tháng 7 năm 2017).

Chúng ta có thể tìm thấy gì? Đất đầy đá là “trái tim hời hợt”. . . [đó] đón tiếp Chúa, muốn cầu nguyện, yêu mến và làm chứng, nhưng không kiên trì. . . . Đó là một trái tim không có chiều sâu, nơi những tảng đá lười biếng chiếm ưu thế trên mảnh đất tốt, nơi tình yêu hay thay đổi và chóng qua. Nhưng ai chỉ đón tiếp Chúa khi họ muốn thì không sinh hoa kết quả.”

Chúng ta cũng có thể phát hiện ra một số gai. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng những điều này đại diện cho “những thói xấu tấn công Thiên Chúa, làm nghẹt thở sự hiện diện của Ngài: trên hết đây là những thần tượng của sự giàu có trần thế, sống say mê vì chính mình, vì của cải và quyền lực”.

Vậy làm thế nào để chúng ta lấy lại được đất của mình? Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta “nhìn vào bên trong mình” để xem liệu “tâm hồn chúng ta có rộng mở để chào đón hạt giống Lời Chúa bằng đức tin hay không”. Sau đó, chúng ta phải can đảm mang “những tảng đá lười biếng” và “những chiếc gai xấu xa” của mình đến với Chúa trong việc Xưng tội và cầu nguyện.

Vì vậy, đừng ngại tìm kiếm những tảng đá và gai nhọn đã chiếm chỗ trong trái tim bạn! Đức Thánh Cha Phanxicô bảo đảm với chúng ta rằng Chúa Giêsu, “Người gieo giống tốt lành”, sẽ rất vui lòng loại bỏ chúng. Và với tấm lòng “được phục hồi”, bạn sẽ sẵn sàng đón nhận lời sinh hoa kết quả cho Chúa “ba mươi, sáu mươi và một trăm” (Mc 4,20).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Người làm vườn bậc thầy của con. Con xin giao nộp đá và gai của con cho Chúa. Xin hãy cải tạo mảnh đất của tâm hồn con ngay hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon