Hãy đi và đừng phạm tội nữa – SN ngày 12.03.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

 Tuesday, March 12, 2024

“Walk and sin no more”

Gospel Reading:  John 5:1-16

1 After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. 2 Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, in Hebrew called Bethzatha, which has five porticoes. 3 In these lay a multitude of invalids, blind, lame, paralyzed.5 One man was there, who had been ill for thirty-eight years. 6 When Jesus saw him and knew that he had been lying there a long time, he said to him, “Do you want to be healed?” 7 The sick man answered him, “Sir, I have no man to put me into the pool when the water is troubled, and while I am going another steps down  before me.” 8 Jesus said to him, “Rise, take up your pallet, and walk.” 9 And at once the man was healed, and he took up his pallet and walked. Now that day was the Sabbath. 10 So the Jews said to the man who was cured, “It is the Sabbath, it is not lawful for you to carry your pallet.” 11 But he answered them, “The man who healed me said to me, `Take up your pallet, and walk.'” 12 They asked him, “Who is the man who said to you, `Take up your pallet, and walk’?” 13 Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place. 14 Afterward, Jesus found him in the temple, and said to him, “See, you are well! Sin no more, that nothing worse befall you.” 15 The man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him. 16 And this was why the Jews persecuted Jesus, because he did this on the Sabbath.

Thứ Ba, ngày 12.03.2024      

Hãy đi và đừng phạm tội nữa

Ga 5,1-16

1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang.3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động,4 vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi).5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không? “7 Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi! “8 Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi! “9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.Hôm đó lại là ngày sa-bát.10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng! “11 Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: “Anh hãy vác chõng mà đi! “12 Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: “Vác chõng mà đi”? “13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy.14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! “15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh.16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

Meditation: Is there anything holding you back from the Lord’s healing power and transforming grace that can set you free to live in wholeness, joy, and peace with God? God put into the heart of the prophet Ezekiel a vision of the rivers of living water flowing from God’s heavenly throne to bring healing and restoration to his people. We begin to see the fulfillment of this restoration taking place when the Lord Jesus announces the coming of God’s kingdom and performs signs and miracles in demonstration of the power of that kingdom.

One of the key signs which John points out in his Gospel account takes place in Jerusalem when Jesus went up to the temple during one of the great Jewish feasts (John 5:1-9). As Jesus approached the temple area he stopped at the pool of Bethzatha which was close by. Many Jews brought their sick relatives and friends to this pool. John tells us that a “multitude of invalids, blind, lame, paralyzed” were laid there on the pavement surrounding the pool (John 5:3). This pool was likely one of the ritual baths used for purification for people before they went into the temple to offer prayers and sacrifice. On certain occasions, especially when the waters were stirred, the lame and others with diseases were dipped in the pool in the hope that they might be cured of their ailments.

Do you want the Lord Jesus to make you whole?

The lame man that Jesus stopped to speak with had been paralyzed for more than 38 years. He felt helpless because he had no friends to help him bathe in the purifying waters of the pool. Despite his many years of unanswered prayer, he still waited by the pool in the hope that help might come his way. Jesus offered this incurable man not only the prospect of help but total healing as well. Jesus first awakened faith in the paralyzed man when he put a probing question to him, “Do you really want to be healed?” This question awakened a new spark of faith in him. Jesus then ordered him to “get up and walk!” Now the lame man had to put his new found faith into action. He decided to take the Lord Jesus at his word and immediately stood up and began to walk freely.

The Holy Spirit purifies, heals, and transforms us in Christ’s image

The Lord Jesus approaches each one of us with the same probing question, “Do you really want to be healed – to be forgiven, set free from guilt and sin, from uncontrollable anger and other disordered passions, and from hurtful desires and addictions. The first essential step towards freedom and healing is the desire for change. If we are content to stay as we are, then no amount of coaxing will change us. The Lord will not refuse anyone who sincerely asks for his pardon, mercy, and healing.

“Lord Jesus, put within my heart a burning desire to be changed and transformed in your way of holiness. Let your Holy Spirit purify my heart and renew in me a fervent love and desire to do whatever is pleasing to you and to refuse whatever is contrary to your will.”

Suy niệm: Có bất cứ điều gì lôi kéo bạn ra khỏi quyền năng chữa lành và ơn sủng biến đổi của Chúa để giải thoát bạn sống lành mạnh, vui tươi, và an bình với Thiên Chúa không? Thiên Chúa đã đặt trong trái tim của ngôn sứ Êdêkien một thị kiến về dòng sông sự sống sẽ chảy ra từ ngai toà Thiên Chúa đem lại sự chữa lành và phục hồi cho dân Người. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy toàn vẹn sự phục hồi này xảy ra khi Chúa Giêsu công bố vương quốc của Thiên Chúa sắp đến và thực hiện các điềm thiêng dấu lạ để chứng tỏ quyền năng của vương quốc đó.

Một trong các dấu hiệu then chốt mà thánh Gioan nêu ra trong câu chuyện Tin mừng của mình xảy ra ở Giêrusalem khi Đức Giêsu đi lên đền thờ trong những ngày lễ lớn của người Dothái (Ga 5,1-9). Khi Đức Giêsu đến gần khu vực đền thờ, Người dừng lại ở hồ Bétgiatha gần đó. Nhiều người Dothái đem những người thân hay bạn bè đau yếu của họ tới hồ này. Gioan nói với chúng ta rằng “nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại” nằm la liệt ở đó nơi các hàng lang xung quanh hồ (Ga 5,3). Hồ này là 1 trong các hồ tắm nghi thức được dùng để thanh tẩy người ta trước khi họ vào đền thờ dâng của lễ và cầu nguyện. Vào những dịp nào đó, đặc biệt khi nước được khuấy động, người què và người mắc bệnh khác được dìm xuống trong nước hồ với hy vọng họ có thể được chữa khỏi bệnh tật của mình.

Bạn có muốn Chúa Giêsu làm cho bạn nên hoàn hảo không?

Người què mà Đức Giêsu dừng lại nói chuyện với anh đã bị bại liệt hơn 38 năm. Anh cảm thấy bất lực bởi vì anh không có bạn bè giúp anh xuống hồ nước thanh tẩy. Mặc dù lời cầu nguyện nhiều năm của anh chưa được nhận lời, anh vẫn chờ đợi bên bờ hồ với hy vọng sự trợ giúp sẽ đến với anh. Đức Giêsu không chỉ đem lại cho người bất toại này niềm hy vọng trợ giúp mà cả sự chữa lành toàn diện nữa. Trước hết, Đức Giêsu khơi dậy niềm tin nơi người bất toại này khi Người đặt câu hỏi với anh “Anh thật sự muốn được chữa lành không?” Câu hỏi này đã khơi lên một tia sáng niềm tin mới trong anh. Rồi Đức Giêsu ra lệnh cho anh “đứng dậy mà đi!” Giờ đây, người què phải đưa niềm tin mới xây dựng của mình vào hành động. Anh quyết định tiếp nhận lời của Chúa Giêsu và ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu bước đi thoải mái.

Chúa Thánh Thần thanh tẩy, chữa lành, và biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Đức Kitô

Chúa Giêsu đến gần mỗi người chúng ta với cùng câu hỏi thăm dò “Anh em có thật sự muốn được chữa lành – được tha thứ, được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi cơn giận bất trị và những đam mê hỗn loạn, và khỏi những ước muốn và nghiện ngập tai hại không?” Bước đầu tiên cần thiết đi tới sự giải thoát và chữa lành là sự ao ước thay đổi. Nếu chúng ta bằng lòng với con người hiện tại, thì chẳng có lời lẽ ngọt ngào nào có thể thay đổi chúng ta. Chúa sẽ không từ chối bất cứ ai thành tâm cầu xin ơn tha thứ, lòng thương xót, và sự chữa lành của Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin đặt để trong lòng con sự khao khát nóng cháy được thay đổi và đổi mới trong đường lối thánh thiện của Chúa. Xin Thánh Thần Chúa thanh tẩy tâm hồn con và đổi mới trong con một tình yêu và ao ước tha thiết để thực hiện mọi sự làm vui lòng Chúa và khước từ những gì trái ngược với ý Chúa.

Comments are closed.

phone-icon