Cha và Ta là một – SN theo WAU ngày 23.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

“Jesus, you have told us that you are one with your heavenly Father. This was a shocking idea to the Jews who heard you say it. But for us who live in the age of the Church, this truth opens up so many wonderful mysteries!

You and the Father are one. That means that when we see you, Jesus, we see the almighty, invisible God! You show us his heart, his desires for us, his people, and his priorities. In your words of forgiveness, healing, and peace, we experience the tenderness God has for us. We stand in awe that in you, almighty God has come close to us. So our hearts overflow with thanks that you came to earth to show us your heavenly Father—our heavenly Father!

You and the Father are one. Jesus, not only do you show us the Father, but you have opened the way for us to come to the Father! By taking on our flesh, you have torn asunder the veil of sin that separated us from God. Thank you that we no longer have to be estranged from our Creator—all because you have reconciled us to him!

You and the Father are one. Because you accepted us as your brothers and sisters, Jesus, you have brought us into God’s family. Through you, we can now experience the mercy and acceptance that God has always wanted to share with us. In you, we can see that we are beloved children of God. What an awesome truth!

You and the Father are one. Jesus, when you returned to your Father, you took us with you. We can now begin to experience unity with you here on earth, and we will one day experience complete unity when we enter heaven. We are no longer shackled by our weaknesses or faults. Because you have sent your own Spirit to live in us, we can live in holiness. We can become a living witness to the Father in our world!

You and the Father are one. We worship you, Jesus, for filling us with hope and joy because you have come to make us one with the Father.”

“Lord, help me to see how ‘shocking’—and wonderful—it is that you and the Father are one and that you are in me.”

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với chúng con rằng Chúa là một với Cha trên trời. Đây là một ý tưởng gây sốc cho những người Do Thái đã nghe Chúa nói điều đó. Nhưng đối với chúng con, những người đang sống trong thời đại Giáo hội, sự thật này mở ra biết bao mầu nhiệm kỳ diệu!

Chúa và Cha là một. Điều đó có nghĩa là khi chúng con nhìn thấy Chúa, Chúa Giêsu, chúng con nhìn thấy Thiên Chúa toàn năng, vô hình! Chúa cho chúng con thấy trái tim của Ngài, mong muốn của Ngài đối với chúng con, con người của Ngài và những ưu tiên của Ngài. Qua những lời tha thứ, chữa lành và bình an của Chúa, chúng con cảm nghiệm được sự dịu dàng mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con kính sợ rằng nơi Chúa, Thiên Chúa toàn năng đã đến gần chúng con. Vì vậy, lòng chúng con vô cùng biết ơn vì Chúa đã đến thế gian để cho chúng con thấy Cha trên trời của bạn – Cha trên trời của chúng con!”

Chúa và Cha là một. Lạy Chúa Giêsu, không những Chúa chỉ cho chúng con thấy Chúa Cha, nhưng Chúa còn mở đường cho chúng con đến với Chúa Cha! Bằng cách mặc lấy xác thịt của chúng con, Chúa đã xé toạc bức màn tội lỗi ngăn cách chúng con với Chúa. Cảm ơn Chúa rằng chúng con không còn phải xa cách với Đấng Tạo Hóa của chúng con nữa – tất cả là vì Chúa đã hòa giải chúng con với Ngài!”

Chúa và Cha là một. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã nhận chúng con là anh chị em của Chúa, nên Chúa đã đưa chúng con vào gia đình của Chúa. Qua Chúa, giờ đây chúng con có thể cảm nghiệm được lòng thương xót và sự chấp nhận mà Thiên Chúa luôn muốn chia sẻ với chúng con. Nơi Chúa, chúng con thấy mình là con cái yêu dấu của Chúa. Thật là một sự thật tuyệt vời!”

Chúa và Cha là một. Lạy Chúa Giêsu, khi về với Chúa Cha, Chúa đã đem chúng con theo với Chúa. Bây giờ chúng con có thể bắt đầu kinh nghiệm sự hợp nhất với Chúa ở đây trên trái đất, và một ngày nào đó chúng con sẽ kinh nghiệm sự hợp nhất hoàn toàn khi lên thiên đàng. Chúng con không còn bị xiềng xích bởi những điểm yếu hay lỗi lầm của mình. Vì Chúa đã sai Thần Khí của Chúa đến sống trong chúng con, nên chúng con có thể sống thánh thiện. Chúng ta có thể trở thành chứng nhân sống động cho Chúa Cha trong thế giới của chúng con!”

Chúa và Cha là một. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa vì đã đổ tràn trên chúng con niềm hy vọng và niềm vui vì Chúa đã đến để hiệp nhất chúng con với Chúa Cha.”

Lạy Chúa, xin giúp con thấy được điều ‘gây sốc’ – và tuyệt vời biết bao – là Chúa và Cha là một và Chúa ở trong con.

Comments are closed.

phone-icon