Được thánh hiến trong sự thật của Thiên Chúa – SN ngày 15.05.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, May 15, 2024

“Consecrated in God’s truth”

Scripture: John 17:11-19 

11 And now I am no more in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. 12 While I was with them, I kept them in your name, which you have given me; I have guarded them, and none of them is lost but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. 13 But now I am coming to you; and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. 14 I have given them your word; and the world has hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. 15 I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. 16 They are not of the world, even as I am not of the world.17 Sanctify them in the truth; your word is truth. 18 As you did send me into the world, so I have sent them into the world. 19 And for their sake I consecrate myself, that they also may be consecrated in truth.

Thứ Tư, ngày 15.05.2024

Được thánh hiến trong sự thật của Thiên Chúa

Ga 17,11-19

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Meditation: Do you know why God created you – what purpose and mission he has entrusted to you? Jesus’ aim and mission was to glorify his heavenly Father. All he said and did gave glory to his Father. On the eve of his sacrifice on the cross and in the presence of his disciples, Jesus made his high priestly prayer: “Holy Father, keep them in your name that they may be one as we are one”. Jesus prayed for the unity of his disciples and for all who would believe in him. Jesus’ prayer for his people is that we be united with God the Father in his Son and through his Holy Spirit and be joined together, in unity with all who are members of  Christ’s body.

A mission of love to make us one

What motivated Jesus to lay down his life on the cross as the atoning sacrifice for the sin of the world? It was love – love for his Father in heaven and love for each and everyone of us who are made in the image and likeness of God. Jesus was sent into the world by his Father for a purpose and that purpose was a mission of love to free us from slavery to sin, Satan, fear, death, and hopelessness. Jesus saw glory in the cross rather than shame. Obedience to his Father’s will was his glory. Jesus kept his Father’s word even when tempted to forgo the cross. Jesus did not rely on his own human resources and strength to accomplish his Father’s will. He trusted in his Father to give him strength, courage, and perseverance in the face of opposition, trials, and temptation.

God created us for a purpose and a mission

We also must take up our cross and follow the Lord Jesus wherever he may call us. He will give us the strength and power of the Holy Spirit to live as his disciples. John Henry Newman (1801-1890) wrote: “God has created me to do him some definite service; he has committed some work to me which he has not committed to another. I have my mission – I may never know it in this life, but I shall be told it in the next. I am a link in a chain, a bond of connection between persons. He has not created me for nothing. Therefore, I will trust him. Whatever, wherever I am. I cannot be thrown away.” Do you trust in God and in his call and purpose for your life?

Consecrated in truth and holiness

Jesus prayed that his disciples would be sanctified and consecrated in God’s truth and holiness. The scriptural word for consecration comes from the same Hebrew word which means holy or set apart for God. This word also means to be equipped with the qualities of mind and heart and character for such a task or service.

Just as Jesus was called by the Father to serve in holiness and truth, so we, too, are called and equipped for the task of serving God in the world as his ambassadors. God’s truth frees us from ignorance and the deception of sin. It reveals to us God’s goodness, love, and wisdom. And it gives us a thirst for God’s holiness. The Holy Spirit is the source and giver of all holiness. As we allow the Holy Spirit to work in our lives, he transforms us by his purifying fire and changes us into the likeness of Christ. Is your life consecrated to God?

“Lord Jesus, take my life and make it wholly pleasing to you. Sanctify me in your truth and guide me by your Holy Spirit that I may follow you faithfully wherever you lead.”

Suy niệm: Bạn có biết tại sao Thiên Chúa tạo dựng nên bạn không – mục đích hay sứ mệnh Người đã trao cho bạn? Mục đích và sứ mệnh của Ðức Giêsu là làm vinh danh Cha trên trời. Tất cả những gì Người nói và làm đều mang lại vinh quang cho Cha Người. Vào tối hôm hy tế của mình trên thập giá và trước sự hiện diện của các môn đệ, Ðức Giêsu đã dâng lên lời cầu nguyện thượng tế của mình: “Lạy Cha rất thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, để họ có thể nên một như chúng ta là một”. Ðức Giêsu đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các môn đệ và cho tất cả những ai sẽ tin vào Người. Lời cầu nguyện của Ðức Giêsu cho mọi người là chớ gì chúng ta được hiệp nhất với Chúa Cha, trong Chúa Con, và nhờ Chúa Thánh Thần, và liên kết với nhau, trong sự hiệp nhất với tất cả các thành phần thân thể của Đức Kitô.

Sứ mạng tình yêu để làm cho chúng ta nên một

Ðiều gì đã thúc đẩy Ðức Giêsu hiến cuộc sống mình trên thập giá như của lễ đền tội cho thế gian? Chính là tình yêu – tình yêu dành cho Cha trên trời và tình yêu dành cho mỗi người và mọi người chúng ta, những kẻ đã được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ðức Giêsu đã được Cha sai đến thế gian vì một mục đích và mục đích đó là sứ mạng của tình yêu để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi, Satan, sợ hãi, cái chết, và tuyệt vọng. Ðức Giêsu đã nhìn thấy vinh quang trong thập giá hơn là sự xấu hổ. Sự vâng phục ý Cha là vinh quang của Người. Ðức Giêsu đã giữ lời của Cha thậm chí khi bị cám dỗ để bỏ thập giá. Ðức Giêsu đã không dựa vào những phương thế và sức mạnh của loài người để chu toàn ý Cha. Người đã tin cậy vào Cha ban cho Người sức mạnh, lòng can đảm, và sự bền đỗ trong sự đối diện với chống đối, những thử thách, và cám dỗ.

Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho một mục đích và một sứ mạng

Chúng ta cũng phải mang lấy thánh giá của mình và bước theo Chúa Giêsu bất cứ nơi đâu Người có thể kêu gọi chúng ta. Người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần để sống như các môn đệ. John Henry Newman (1801-1890) đã viết: “Thiên Chúa đã dựng nên tôi để làm cho Người một vài sự phục vụ cụ thể; Người đã ủy thác một số việc cho tôi mà Người đã không giao cho người khác. Tôi có sứ mạng của mình – tôi có thể không bao giờ biết được nó trong cuộc đời này, nhưng tôi sẽ biết được nó ở đời sau. Tôi là một mắc xích trong sợi dây xích, một chỗ nối giữa những con người. Người đã không dựng nên tôi một cách vô nghĩa. Do đó, tôi sẽ tin cậy vào Người. Dù tôi là gì, và dù tôi ở đâu. Tôi không thể bị bỏ rơi.” Bạn có tin cậy vào Thiên Chúa và tiếng mời gọi của Người cho cuộc đời bạn không?

Được thánh hiến trong sự thật và thánh thiện

Ðức Giêsu đã cầu nguyện để các môn đệ sẽ được thánh hiến nhờ sự thật và sự thánh thiêng của Thiên Chúa. Hạn từ Kinh thánh cho thánh hiến giống hạn từ tiếng Dothái có nghĩa là thánh thiêng hay dành riêng cho Thiên Chúa. Hạn từ này cũng có nghĩa là được trang bị với những phẩm chất của tâm, trí, bản tính cho một công việc hay một chức vụ nào đó.

Giống như Ðức Giêsu được kêu gọi bởi Cha để phục vụ trong sự thánh thiện và sự thật, chúng ta cũng vậy, được kêu gọi và trang bị cho công việc phụng sự Thiên Chúa trong thế gian với tư cách là các đại sứ. Sự thật của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự ngu dốt và lừa dối của tội lỗi. Nó bày tỏ cho chúng ta biết sự tốt lành, tình yêu, và khôn ngoan của Thiên Chúa. Và nó cũng đem lại cho chúng ta sự khao khát sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là nguồn mạch và Đấng ban phát tất cả sự thánh thiện. Khi chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đời mình, Người sẽ biến đổi chúng ta nhờ ngọn lửa thanh tẩy và thay đổi chúng ta nên giống Đức Kitô. Cuộc đời của bạn có được thánh hiến cho Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận cuộc đời con, và làm cho nó nên hoàn toàn vui lòng Chúa. Xin thánh hóa con trong sự thật và hướng dẫn con nhờ Thánh Thần của Chúa để con có thể trung thành đi theo Chúa bất cứ nơi nào Chúa dắt con đi.

Comments are closed.

phone-icon