Lạy Cha, xin gìn giữ họ trong danh Cha… – SN theo WAU ngày 15.05.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When we are baptized into the body of Christ, we receive a new family, united in love with our heavenly Father. And in today’s Gospel, Jesus reminds us that the source of that unity is God himself!

Yet we all know that living as brothers and sisters fully united in Christ, while beautiful in theory, is easier said than done. In our families and parishes, each of us brings our own experiences, opinions, and personalities to the table. Discord and clashes are bound to happen.

That’s why we need to turn to our heavenly Father, who is the ultimate standard-bearer in our quest for unity. Here’s how one Christian author described this unity: “One hundred pianos all tuned to the same fork are automatically tuned to each other. They are of one accord by being tuned, not to each other, but to another standard to which each one must individually bow.”

So if God the Father is like our tuning fork, then one sure way to live in unity with our sisters and brothers in Christ is to yield to him. For example, as we surrender our thinking to God in prayer, we begin to view our spouse or children the way that God does; we recognize their gifts or see their point of view instead of focusing solely on their faults. As we read Scripture, our hearts are stirred by God’s call to forgive. When we receive God’s mercy, we become more merciful with the people in our parishes.

In fact, every time we stop and listen to God during the day, we can realign our hearts with his and find unity with the members of his family. Even in a moment of tension, we can pause and listen to him rather than reacting out of our fallen nature.

Of course, it’s not always easy. Because of our sinfulness, we are often “out of tune” with the Lord. But God desires unity for us, and Jesus himself is praying for us! With every effort we make to yield to him, he will bring us closer to one another.

“Thank you, Father, for knitting us together as one family.”

Khi chúng ta được rửa tội trong thân thể Chúa Kitô, chúng ta nhận được một gia đình mới, hiệp nhất trong tình yêu với Cha trên trời. Và trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng nguồn gốc của sự hiệp nhất đó là chính Thiên Chúa!

Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết rằng việc sống như anh chị em hoàn toàn hiệp nhất trong Chúa Kitô, tuy đẹp về mặt lý thuyết, nhưng nói thì dễ hơn làm. Trong gia đình và giáo xứ của chúng ta, mỗi người chúng ta đều đưa ra những trải nghiệm, ý kiến và tính cách của riêng mình. Sự bất hòa và xung đột chắc chắn sẽ xảy ra.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần hướng về Cha trên trời, Đấng là người đưa ra tiêu chuẩn cao nhất trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của chúng ta. Đây là cách một tác giả Kitô giáo mô tả sự thống nhất này: “Một trăm cây đàn piano được lên dây cùng một âm thoa sẽ tự động được chỉnh dây cho nhau. Chúng thống nhất với nhau bằng cách điều chỉnh, không phải theo nhau mà theo một tiêu chuẩn khác mà mỗi người phải tuân theo.”

Vì vậy, nếu Chúa Cha giống như cái âm thoa của chúng ta, thì cách chắc chắn nhất để sống hiệp nhất với anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô là vâng phục Ngài. Chẳng hạn, khi chúng ta dâng suy nghĩ của mình cho Chúa trong lời cầu nguyện, chúng ta bắt đầu nhìn vợ/chồng hoặc con cái mình theo cách Chúa nhìn; chúng ta ghi nhận tài năng của họ hoặc nhìn nhận quan điểm của họ thay vì chỉ tập trung vào lỗi lầm của họ. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, tấm lòng của chúng ta được khuấy động bởi lời mời gọi tha thứ của Chúa. Khi nhận được lòng thương xót của Chúa, chúng ta trở nên nhân từ hơn với những người trong giáo xứ của mình.

Thực ra, mỗi khi chúng ta dừng lại và lắng nghe Chúa trong ngày, chúng ta có thể điều chỉnh tâm hồn mình theo Ngài và tìm thấy sự hiệp nhất với các thành viên trong gia đình Ngài. Ngay cả trong lúc căng thẳng, chúng ta có thể dừng lại và lắng nghe Ngài thay vì phản ứng theo bản chất sa ngã của mình.

Tất nhiên, nó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì tội lỗi nên chúng ta thường “lạc nhịp” với Chúa. Nhưng Thiên Chúa mong muốn sự hiệp nhất cho chúng ta, và chính Chúa Giêsu cũng đang cầu nguyện cho chúng ta! Với mọi nỗ lực chúng ta thực hiện để nhường nhịn Ngài, Ngài sẽ mang chúng ta đến gần nhau hơn.

Cảm ơn Cha vì đã gắn kết chúng ta lại với nhau như một gia đình.

Comments are closed.

phone-icon