Họ chẳng còn lấy vợ lấy chồng… – SN theo WAU ngày 05.06.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The Sadducees probably didn’t expect this answer. After all, they were just testing Jesus. We’re told right away that they didn’t believe in the resurrection or in life after death. So asking Jesus about someone’s state in the hereafter was already a pointless question for them.

But it’s not pointless for us. Even we who believe in the resurrection wonder about what life will be like “on the other side.” Especially those of us who are married might wonder if Jesus’ words mean that this sacrament suddenly becomes meaningless when we die. And what about our parents, children, or other relatives? What about our lifelong friends? Will those relationships matter anymore?

Of course, we don’t know exactly what heaven is like. But we do know two things. First, our most important relationship, our relationship with the Lord, will reach its fulfillment in heaven. We will finally see him “face to face” (1 Corinthians 13:12), and we will finally be free to worship him with our whole hearts. In that respect, we will be “like the angels in heaven” (Mark 12:25).

Second, we won’t be alone. God created us to love one another and to be in communion with one another. So why shouldn’t that love continue on in some form after death? John tells us of a “great multitude” who worship God “day and night” before his throne (Revelation 7:9, 15). What’s more, the Catechism tells us that heaven is a “blessed communion with God and all who are in Christ” (1027, emphasis added). Heaven is not just a “me-and-Jesus” place. It’s a celebration for all the redeemed!

There’s no need to worry about whether your close relationships will disappear in heaven. In fact, these relationships will be perfected. You’ll experience the ultimate form of togetherness—a union in worship founded in the eternal, overflowing love of God. It doesn’t get any better than that! So thank the Lord that he has such an amazing plan for you—and for those who are dearest to you.

“Lord, I am longing for the day when my loved ones and I will be together in your presence!”

Người Sađốc có lẽ không mong đợi câu trả lời này. Xét cho cùng, họ chỉ đang thử Chúa Giêsu. Chúng ta được biết ngay rằng họ không tin vào sự sống lại hay cuộc sống sau khi chết. Vì vậy, hỏi Chúa Giêsu về tình trạng của ai đó trong tương lai đã là một câu hỏi vô nghĩa đối với họ.

Nhưng nó không phải là vô nghĩa đối với chúng ta. Ngay cả chúng ta, những người tin vào sự sống lại, cũng thắc mắc về cuộc sống “ở bên kia” sẽ như thế nào. Đặc biệt là những người trong chúng ta đã kết hôn có thể thắc mắc liệu những lời của Chúa Giêsu có nghĩa là bí tích này đột nhiên trở nên vô nghĩa khi chúng ta chết. Còn cha mẹ, con cái hoặc những người thân khác của chúng ta thì sao? Còn những người bạn suốt đời của chúng ta thì sao? Những mối liên hệ đó sẽ còn quan trọng nữa không?

Dĩ nhiên, chúng ta không biết chính xác thiên đàng như thế nào. Nhưng chúng ta biết hai điều. Đầu tiên, mối liên hệ quan trọng nhất của chúng ta, mối liên hệ của chúng ta với Chúa, sẽ đạt đến sự viên mãn trên thiên đàng. Cuối cùng chúng ta sẽ thấy Ngài “mặt đối mặt” (1Cor 13,12), và cuối cùng chúng ta sẽ được tự do thờ phượng Ngài hết lòng. Về phương diện đó, chúng ta sẽ “như các thiên sứ trên trời” (Mc 12,25).

Thứ hai, chúng ta sẽ không đơn độc. Thiên Chúa dựng nên chúng ta để yêu thương nhau và hiệp thông với nhau. Vậy tại sao tình yêu đó không nên tiếp tục dưới một hình thức nào đó sau khi chết? Gioan kể cho chúng ta về một “đám đông vô số người” thờ phượng Thiên Chúa “ngày đêm” trước ngai của Ngài (Kh 7,9. 15)”. Hơn nữa, Giáo lý nói với chúng ta rằng Thiên đàng là “sự hiệp thông hạnh phúc với Thiên Chúa và tất cả mọi người trong Đức Kitô” (1027, phần nhấn mạnh được thêm vào). Thiên đàng không chỉ là một nơi chỉ có “tôi và Chúa Giêsu”. Đó là một niềm vui cho tất cả những người được cứu chuộc!

Không cần phải lo lắng về việc liệu những mối liên hệ thân thiết của bạn có biến mất trên thiên đường hay không. Trên thực tế, những mối liên hệ này sẽ được hoàn thiện. Bạn sẽ trải nghiệm hình thức kết hiệp tối thượng – sự kết hiệp trong sự thờ phượng được xây dựng trên tình yêu thương vĩnh cửu, tràn đầy của Thiên Chúa. Nó không nhận được bất kỳ sự tốt lành nào hơn thế! Vì vậy, hãy cảm ơn Chúa vì Ngài có một kế hoạch tuyệt vời như vậy dành cho bạn – và cho những người thân yêu nhất của bạn.

Lạy Chúa, con mong mỏi ngày mà những người thân yêu của con và con sẽ cùng nhau ở trong sự hiện diện của Chúa!

2 Timothy 1:1-3, 6-12
Hãy khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa mà anh có (2 Tm 1,6)

Have you ever built a campfire on a chilly evening? Its flames almost naturally draw people together so they can enjoy the light and warmth. Sometimes, though, the flames die down, the embers begin to smolder, and a chill sets in. That’s when it’s time to take St. Paul’s words to heart: to shake the dust from the coals and “stir [the fire]into flame” (2 Timothy 1:6).

Today we hear Paul apply these words to the spiritual fire in the heart of his “dear child,” Timothy (2 Timothy 1:2). Years earlier, Paul had laid hands upon Timothy and set him apart as a leader of the church in Ephesus. Now Paul writes to him from a prison cell and reminds Timothy of the fire of the Spirit dwelling within him. And he urges him not only to remember it but to set it ablaze once again.

Paul may have been concerned that the burdens of leadership and the challenges of discipleship had caused Timothy to grow weary. So he exhorts Timothy to rouse the gift he already has. Why? So that the fire of God could blaze brightly through him and enable him to bring the light of Christ to the people of Ephesus.

Like Timothy, you also have the “gift of God” dwelling within you (2 Timothy 1:6). At your Baptism, a priest or deacon laid hands on you, poured water over you, and handed your parents a lighted candle. “Receive the light of Christ,” he said. “This light is entrusted to you to keep burning brightly.” What an amazing gift! The fire of the Spirit came to live in your heart. And what an awesome responsibility! As St. John Chrysostom has said, it lies within our power to kindle or extinguish this fire.

The Spirit is always with you. But like that smoldering campfire, sometimes it needs stirring. You can rekindle your flame by shaking off the ash—by repenting and turning away from sin. You can stoke the embers by reading the word of God and letting it move you to walk in God’s ways. Like bellows, you can bring oxygen to the fire by opening your heart to God’s grace as you pray. The Spirit will bless your efforts so that your flame burns brightly before everyone around you.

“Help me, Lord, to stir up the gift of your Spirit!”

Bạn đã bao giờ đốt lửa trại vào một buổi tối se lạnh chưa? Ngọn lửa của nó gần như tự nhiên thu hút mọi người lại gần nhau để họ có thể tận hưởng ánh sáng và sự ấm áp. Tuy nhiên, đôi khi, ngọn lửa tắt, than hồng bắt đầu cháy âm ỉ và cái lạnh ập đến. Đó là lúc phải ghi nhớ những lời của Thánh Phaolô: giũ lớp tro khỏi than và “khơi dậy [ngọn lửa] thành ngọn lửa.” ” (2 Tm 1,6).

Ngày nay chúng ta nghe Phaolô áp dụng những lời này vào ngọn lửa tâm linh trong lòng “con yêu dấu” của ông, Timôthê (2 Tm 1,2). Nhiều năm trước, Phaolô đã tra tay trên Timôthê và phong ông làm người lãnh đạo hội thánh ở Êphêsô. Bây giờ Phaolô viết cho ông từ trong tù và nhắc nhở Timôthê về đặc sủng Thánh Linh ở trong ông. Và Phaolô thúc giục ông không chỉ nhớ nó mà còn đốt cháy nó một lần nữa.

Có lẽ Phaolô lo ngại rằng gánh nặng lãnh đạo và thử thách trong vai trò môn đệ đã khiến Timôthê ngày càng mệt mỏi. Vì vậy ông khuyến khích Timôthê khơi dậy đặc sủng mà ông đã có. Tại sao? Để ngọn lửa của Thiên Chúa có thể bùng cháy rực rỡ qua ông và giúp ông mang ánh sáng của Chúa Kitô đến cho dân Êphêsô.

Giống như Timôthê, bạn cũng có “ơn sủng của Thiên Chúa” ở trong bạn (2 Tm 1,6). Khi bạn lãnh Bí tích Rửa tội, một linh mục hoặc phó tế đã đặt tay trên bạn, đổ nước lên người bạn và trao cho cha mẹ bạn một ngọn nến đã thắp sáng. Ngài nói: “Hãy đón nhận ánh sáng của Chúa Kitô”. “Ánh sáng này được giao cho bạn để tiếp tục cháy sáng.” Thật là một ơn sủng tuyệt vời! Ngọn lửa Thánh Thần đã đến sống trong tâm hồn bạn. Và thật là một trách nhiệm tuyệt vời! Như thánh John Chrysostom đã nói, việc đốt cháy hoặc dập tắt ngọn lửa này nằm trong khả năng của chúng ta.

Thánh Thần luôn ở với bạn. Nhưng giống như ngọn lửa trại âm ỉ ấy, đôi khi cũng cần được khơi dậy. Bạn có thể thắp lại ngọn lửa của mình bằng cách rũ bỏ tro tàn – bằng cách ăn năn và quay lưng lại với tội lỗi. Bạn có thể đốt than hồng bằng cách đọc lời Chúa và để lời đó thúc đẩy bạn bước đi trong đường lối của Chúa. Giống như ống thổi, bạn có thể mang oxy vào lửa bằng cách mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa khi bạn cầu nguyện. Thánh Linh sẽ ban phước cho những nỗ lực của bạn để ngọn lửa của bạn bùng cháy rực rỡ trước mọi người xung quanh.

Lạy Chúa, xin giúp con khơi dậy ân huệ Thánh Thần của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon