Khi làm việc lành phúc đức … – SN theo WAU ngày 19.06.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Image is everything. At least that’s what a famous camera advertisement proclaimed decades ago. The camera would give you a perfect image—sharp focus, flawless contrast, and saturated color. But our modern experience, especially from social media, tells us that there’s usually a lot more going on that an image can’t capture.

For God, image isn’t everything. What matters to him goes far deeper than appearances. That’s why, in today’s Gospel, Jesus warns his disciples in three different ways “not to perform righteous deeds in order that people may see them” (Matthew 6:1; see 6:2, 5, and 16). The examples of “righteous deeds” that Jesus talks about—prayer, fasting, and almsgiving—might have you feeling as if it should be Lent. But his point spans all liturgical seasons and all types of sacrifices you might offer to the Lord: do it without fanfare, and your Father, who sees in secret, will “repay” you (6:4, 6, 18).

Of course, it can be gratifying to be noticed and even praised for doing something good. That’s not necessarily a bad thing. The danger lies in allowing recognition from other people to become the main motivation for our actions. Because it’s not the approval of other people that we should be looking for when we’re doing something for God. It’s the joy and satisfaction that come from becoming an instrument of his blessing.

Our Father in heaven sees the sacrifices we make “in secret” (Matthew 6:6). He is the audience that matters; he is the One we are trying to please. And as we cultivate the habit of performing good deeds for his eyes alone, we will find that he “repays” us with a deepening love for him and for the people we serve.

Our growth in holiness has little to do with flashy appearances or impressive demonstrations of devotion. It consists in offering our hearts without fanfare to God, who sees and treasures not an external image, but what lies within.

“Heavenly Father, I want all of my actions to be for you and pleasing to you.”

Hình ảnh là tất cả mọi thứ. Ít nhất đó là điều mà một quảng cáo máy ảnh nổi tiếng đã tuyên bố cách đây nhiều thập kỷ. Máy ảnh sẽ mang lại cho bạn hình ảnh hoàn hảo – tiêu điểm sắc nét, độ tương phản hoàn hảo và màu sắc bão hòa. Nhưng trải nghiệm hiện đại của chúng ta, đặc biệt là từ mạng xã hội, cho chúng ta biết rằng thường có rất nhiều điều đang diễn ra mà hình ảnh không thể nắm bắt được.

Đối với Chúa, hình ảnh không phải là tất cả. Điều quan trọng với Ngài còn sâu xa hơn vẻ bề ngoài. Đó là lý do tại sao, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ bằng ba cách khác nhau “không được làm việc phúc đức để người ta thấy” (Mt 6,1; xem 6,2. 5 và 16). Những ví dụ về “việc lành” mà Chúa Giêsu nói đến – cầu nguyện, ăn chay và bố thí – có thể khiến bạn cảm thấy như thể đó là Mùa Chay. Nhưng quan điểm của Ngài bao gồm tất cả các mùa phụng vụ và tất cả các loại hy sinh mà bạn có thể dâng lên Chúa: hãy làm điều đó mà không phô trương, và Cha của bạn, Đấng thấu suốt trong bí mật, sẽ “trả công” cho bạn (6,4. 6. 18).

Tất nhiên, bạn có thể cảm thấy hài lòng khi được chú ý và thậm chí được khen ngợi vì đã làm được điều gì đó tốt. Đó không hẳn là một điều xấu. Điều nguy hiểm nằm ở việc cho phép sự công nhận của người khác trở thành động lực chính cho hành động của chúng ta. Bởi vì điều chúng ta nên tìm kiếm không phải là sự chấp thuận của người khác khi làm điều gì đó cho Chúa. Đó là niềm vui và sự mãn nguyện đến từ việc trở thành công cụ ban phước lành của Ngài.

Cha chúng ta ở trên trời nhìn thấy những hy sinh mà chúng ta thực hiện “một cách kín đáo” (Mt 6,6). Ngài là khán giả quan trọng; Ngài là Đấng mà chúng ta đang cố gắng làm hài lòng. Và khi chúng ta nuôi dưỡng thói quen làm việc tốt chỉ vì đôi mắt của Ngài, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài “đáp trả” chúng ta bằng một tình yêu sâu đậm dành cho Ngài và những người chúng ta phục vụ.

Sự tăng trưởng trong sự thánh thiện của chúng ta không liên quan nhiều đến vẻ bề ngoài hào nhoáng hay những biểu hiện sùng kính đầy ấn tượng. Nó bao gồm việc dâng hiến tâm hồn chúng ta một cách không phô trương cho Thiên Chúa, Đấng nhìn thấy và quý trọng không phải hình ảnh bên ngoài mà là những gì nằm bên trong.

Lạy Cha trên trời, con muốn mọi hành động của con là vì Cha và làm vui lòng Cha.

Comments are closed.

phone-icon