Triều đại 71: Đức Giáo hoàng Sêvêrinô

0

Đức Giáo hoàng Sêvêrinô sinh tại Rôma. Là một giáo sĩ Rôma, ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 28-5-640 nhưng hoàng đế Héracliô chỉ phê chuẩn với điều kiện ngài phải chấp nhận bản Echtèse, tức bản “chỉ dụ đức tin của hoàng đế”, trong đó nhà vua coi thuyết nhất ý là tín điều chính thống. Các sứ giả do Giáo hoàng Sêvêrinô phái đi Constantinôpôli đã hứa với hoàng đế rằng ngài sẽ chấp thuận phê chuẩn ngay sau khi hoàng đế chấp thuận việc đăng quang của ngài. Tuy nhiên, ngài không những đã không phê chuẩn bản chỉ dụ đức tin của hoàng đế mà còn công khai lên án. Hoàng đế trả thù bằng cách cho cướp kho bạc của tòa thánh với nhiều viện cớ và vu cáo sai trái. Giáo triều của ngài ngắn ngủi và có lẽ ngài bị chết tức tưởi ngày 2-8-640.

Comments are closed.