Chấm Nối Chấm: ngày 31/12/2015 – Ngôi Lời làm người

0

Chấm Nối Chấm: ngày 31/12/2015

NGÔI LỜI LÀM NGƯỜI

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.