Chấm Nối Chấm: ngày 08/03/2016 – Ngày sabát vì con người

0

Chấm Nối Chấm: ngày 08/03/2016

NGÀY SABÁT VÌ CON NGƯỜI

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.