“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” – Chúa nhật Lễ Lá năm C

0

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM C

 “CHÚC TỤNG ĐẤNG NHÂN DANH CHÚA MÀ ĐẾN”

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.