Thơ: Chiêm ngắm Thập giá

0

3

(Mt.27.39-44_ Mc.29-32_Lc.23,35-43)

Chúa chịu đóng đinh vào Thập giá,
Chỉ vì yêu thương cả loài người,
Người đời tệ bạc hơn vôi,
Đứng nhìn Chúa chịu treo nơi Thập hình.

Các thủ lãnh đồng tình nhạo báng,
Toàn dân cười, lính tráng diễu chê!
Tên gian phi cũng thách đe,
Còn một tên khác không nghe bạn mình.

Chúng ta chịu cực hình đích đáng,
Còn Ông này, Ông chẳng làm chi?
Mà ông phải chịu khinh khi,
Lạy Ông thương lấy tôi khi về trời!

Chúa Giêsu nhận lời xin ấy,
Cho hôm nay sẽ thấy Thiên đàng,
Ở cùng Thiên Chúa cao sang,
Là nơi hạnh phúc con đang mong chờ!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.