Lời Chúa nói với Gioan – Suy niệm Song ngữ Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm C

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Sunday (December 9): “The word of God came to John”

Gospel Reading: Luke 3:1-6

1 In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene, 2 in the high-priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John the son of Zechariah in the wilderness;  3 and he went into all the region about the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 4 As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, “The voice of one crying in the wilderness:  Prepare the way of the Lord, make his paths straight. 5 Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth; 6 and all flesh shall see the salvation of God.”

Chúa Nhật     9-12                Lời Chúa nói với Gioan

Lc 3,1-6

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Meditation: 

Do you recognize the voice of the Lord speaking to you when you listen to the word of God in Scripture? Luke the evangelist tells us that the “word of God came to John in the wilderness” (Luke 3:2). Who was John the Baptist and what is the significance of the word which he received and delivered to the people of his day? Luke tells us that John was the son of Zechariah, a priest who served in the temple at Jerusalem. John stood at a pivotal juncture in the history of God’s dealing with his people. He bridged the Old and New Testaments, also known as the Old and New Covenants which God made with his people.

John was filled and led by the Spirit

John’s prophetic calling and mission preceded his conception and birth. The angel had announced to Zechariah that his barren wife will conceive a son, and “you shall call his name John,” and “he will be filled with the Holy Spirit even from his mother’s womb” (Luke 1:13,15).  When John received his name shortly after birth, his father prophesied that he would be “called the prophet of the Most High who will go before the Lord to prepare his ways” (Luke 1:76). John was called to be a prophet, a spokesman for God. 

In dramatic fashion Luke tells us when John appeared on the world scene. Luke lists a few of the key reigning rulers in John’s era, including Tiberius Caesar of Rome (Luke 3:1). These rulers pale in reference to the man who now stood at the door of a new era of grace and salvation for the world. John’s mission was to prepare the way for God’s Anointed King who would come to establish God’s rule above all other kings and authorities. Luke emphasizes the universal call of the Gospel to all peoples without distinction. He quotes from the prophet Isaiah that “all flesh shall see the salvation of God” (Isaiah 40:5; 52:10).

John was a servant of God’s Word

How did John prepare for the coming of the Anointed (Messiah) King and Savior of the world? Luke tells us that “the word of God came to John” when he was dwelling in the wilderness of Judea (Luke 3:2). John was called from an early age to devote himself to prayer and to the word of God. John not only took the Scriptures to heart, he molded his life according to them, and made himself a servant of the Word of God. John was led by the Spirit into a barren and lonely place away from the noise and distractions of everyday life. There God taught John in the solitude of the desert and prepared him for a prophetic ministry that would turn the hearts of his people to receive their long-awaited Messiah. 

In the ancient world when a king decided to tour his kingdom, he first sent his courier ahead to prepare the way. John is the courier and great herald of the Messiah King who proclaims to all the peoples that the impending reign of God is now very close at hand. Isaiah had long ago prophesied the role of the Forerunner of the Messiah (Isaiah 40:3-5). John undoubtedly took this word to heart as he searched the Scriptures and reflected on the word of God in the wilderness. When John began his public ministry he traveled throughout the region of Judea and preached a “baptism of repentance for the forgiveness of sins” (Luke 3:3).

Do you allow God’s Word to transform your life?

How can we, like John the Baptist, prepare ourselves for the coming of Jesus Christ – today and everyday and when he comes again to bring us fully into his everlasting kingdom? John the Baptist tells us that the first step is conversion and repentance (Matthew 3:2; Luke 3:7). Conversion involves receiving God’s word into our heart and mind and allowing his Word to change our attitudes and wrong ways of thinking and judging. Repentance is the deliberate turning away from sin (wrong-doing) and turning to God to receive his pardon, healing, and strength to do what is good and reject what is wrong.

John saw from a distance what Jesus the Messiah would accomplish through his death and resurrection – pardon for our sins, healing and restoration, and eternal life for all who would believe in the Lord Jesus. Are you hungry for the Word of God and do you allow God’s word to transform the way you think, speak, and live your life?

“Lord Jesus, you are the Word of God and the Savior of the world. Help me to receive your Word with expectant faith, and to live it with confident hope, and to proclaim it joyfully with love and boldness to all I meet.”

Suy niệm:

Bạn có nhận ra tiếng của Chúa nói với bạn khi bạn lắng nghe lời Chúa trong Kinh thánh không? Thánh sử Luca nói với chúng ta rằng “Lời Chúa nói với Gioan trong hoang địa” (Lc 3,2). Gioan tẩy giả là ai và ý nghĩa sứ điệp mà ông lãnh nhận và rao truyền cho người đương thời là gì? Luca nói với chúng ta rằng Gioan là con của ông Giacaria, một tư tế phục vụ trong đền thờ Giêrusalem. Gioan là chỗ nối then chốt trong lịch sử của Thiên Chúa giao tiếp với dân Người. Ông là cầu nối giữa Cựu ước và Tân ước, hay là Giao ước Cũ và Mới mà Thiên Chúa ký kết với dân Người.

 

Gioan được tràn đầy và hướng dẫn bởi Thần Khí

Ơn gọi ngôn sứ và sứ mạng của Gioan đến trước sự thụ thai và ngày sinh của ông. Sứ thần đã báo tin cho Giacaria rằng người vợ son sẻ của ông sẽ sinh con trai và “ông sẽ đặt tên cho nó là Gioan” và “nó sẽ được tràn đầy Chúa Thánh Thần ngay từ trong lòng mẹ” (Lc 1,13-15). Khi Gioan được đặt tên sau khi sinh, cha của ông đã tiên báo rằng ông sẽ “được gọi là ngôn sứ của Đấng tối cao, sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người” (Lc 1,76). Gioan được gọi là ngôn sứ, phát ngôn viên của Thiên Chúa.

 

Trong bối cảnh đầy kịch tính, Luca nói với chúng ta khi Gioan xuất hiện trên sân khấu thế gian. Luca liệt kê một số nhà lãnh đạo then chốt trong thời của Gioan, kể cả Tiberius Caesar thành Rome (Lc 3,1). Các lãnh đạo này bị lu mờ trước người giờ đây đứng trước cửa thời đại của ơn sủng và cứu độ cho thế giới. Sứ mạng của Gioan là dọn đường cho vị Vua được xức dầu của Thiên Chúa, Đấng sẽ đến thiết lập vương quyền của Thiên Chúa trên tất cả các vua chúa quan quyền. Luca nhấn mạnh tới ơn gọi phổ quát của Tin mừng cho tất cả mọi người không trừ ai. Ngài trích từ ngôn sứ Isaia rằng “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Is 40,5; 52,10).

Gioan là tôi tớ của lời Chúa

Gioan đã dọn đường cho Vua được xức dầu (Messia) và Đấng cứu thế như thế nào? Luca nói với chúng ta rằng “Lời Chúa nói với Gioan” khi ông ở trong hoang địa Giuđêa (Lc 3,2). Gioan được kêu gọi ngay từ sớm để hiến dâng mình cho sự cầu nguyện và cho lời Chúa. Gioan không chỉ nắm giữ Kinh thánh trong lòng, mà còn rập khuôn đời mình theo chúng và biến mình trở thành tôi tớ của lời Chúa. Gioan được Thần Khí hướng dẫn vào một nơi hoang vắng và tĩnh mịch xa cách tiếng ồn và những điều làm xao lãng của cuộc sống thường ngày. Nơi đó Thiên Chúa đã dạy Gioan trong sự cô tịch của sa mạc và chuẩn bị cho ông sứ mạng ngôn sứ để hướng lòng mọi người đón nhận Đấng Messia mà họ hằng mong đợi.   

 

Vào thế giới cổ xưa, khi nhà vua muốn đi kinh lý vương quốc của mình, nhà vua thường sai người thông tin đi trước để dọn đường. Gioan là người thông tin của Vua Mêsia, Đấng công bố với mọi người rằng vương quốc của Thiên Chúa giờ đây đã đến gần. Ngôn sứ Isaia từ lâu đã tiên báo về vai trò người tiền phong của Đấng Mêsia (Is 40,3-5). Gioan chắc chắn đã ghi khắc lời này trong lòng khi ông nghiên cứu Kinh thánh và suy niệm về lời Chúa trong hoang địa. Khi Gioan bắt đầu sứ mạng công khai của mình, ông đã đi qua vùng đất Giuđêa và rao giảng “phép rửa sám hối cho sự tha thứ tội lỗi” (Lc 3,3).

 

 

Bạn có để cho lời Chúa biến đổi cuộc đời bạn không?

Giống như Gioan, làm thế nào chúng ta chuẩn bị cho Đức Giêsu Kitô sắp đến – hôm nay và mọi ngày và khi Người trở lại để đưa chúng ta vào trong vương quốc vĩnh cửu của Người? Gioan tẩy giả nói với chúng ta rằng bước đầu tiên là ăn năn sám hối (Mt 3,2; Lc 3,7). Hoán cải là đón nhận lời Chúa vào tâm trí và để cho lời Chúa thay đổi các thái độ và những đường lối suy nghĩ và phán đoán sai trái của mình. Sám hối là quyết tâm từ bỏ tội lỗi (điều sai trái) và trở về với Thiên Chúa để đón nhận ơn tha thứ, chữa lành, và sức mạnh của Người để thực hiện những gì là tốt lành và loại bỏ những gì là sai trái.

 

Gioan đã nhìn thấy từ xa những gì Đức Giêsu, Đấng Mêsia sẽ hoàn tất ngang qua cái chết và sự phục sinh của Ngài – ơn tha thứ tội lỗi của chúng ta, sự chữa lành và phục hồi, và sự sống đời đời cho những ai sẽ tin vào Chúa Giêsu. Bạn có đói khát lời Chúa và bạn có để cho lời Chúa biến đổi cách bạn suy  nghĩ, nói năng, và lối sống của bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ngôi Lời của Thiên Chúa và là Đấng cứu thế. Xin giúp con đón nhận lời Chúa với đức tin kiên vững và sống bằng niềm hy vọng vững vàng và hân hoan công bố với tình yêu và mạnh dạn cho những người mà con gặp gỡ. 

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.