Thơ: Ngự lên

0

“Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian.” (Tv 47: 8a)

Kính mừng Con Chúa ngự lên
Tín nhân hoan hỉ khắp miền trần gian
Chia tay mà chẳng u buồn
Chúa đi dọn chỗ sẵn trên Thiên Đàng
Tín nhân vững dạ chờ mong
Đồng tâm nhất trí, sẵn sàng về Quê
Kính mừng Thánh Tử Giê-su
Trở về Thiên Quốc, ban cho Thánh Thần
Đến an ủi mọi tín nhân
Chở che, thánh hóa, đỡ đần ngày đêm
Tạ ơn Thiên Chúa nhân hiền
Lữ hành mà chẳng cô đơn bao giờ

TRẦM THIÊN THU
Thầy Thăng Thiên – 2020

Comments are closed.