On this mountain . . . – Suy niệm song ngữ theo WAU ngày 01.12.2021

0

Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, November 2021

Trên núi này… (Is 25, 6)

Trong Kinh thánh, núi thường được coi là nơi mặc khải, nơi trời và đất gặp nhau. Hãy nghĩ đến Núi Sinai, nơi Thiên Chúa đã nói chuyện với Môisen (Xh 19, 1-6). Hay núi Hôrép, nơi Chúa đã gặp gỡ Êlia (1V 19, 8-18). Trong những ngày đầu tiên của Mùa Vọng, ngôn sứ Isaia chỉ cho chúng ta điểm cuối của câu chuyện, Núi Sion trên trời. Ở đó, Thiên Chúa sẽ sống giữa dân Ngài mãi mãi. Ở đó, Ngài sẽ phá hủy bức màn che phủ tất cả mọi người. Ở đó, Ngài sẽ tự mình vượt qua cái chết và cung cấp một bữa tiệc thịnh soạn cho dân của mình.

Nơi Chúa Giêsu, những lời hứa này đã được ứng nghiệm – và trên các núi, không kém!

Ngài sẽ phá hủy bức màn (Is 25, 7). Trên núi Tabor, Chúa Giêsu biến hình trước mặt ba môn đồ thân cận nhất của Ngài. Bức màn ngăn cách chúng ta khỏi việc biết và nghe Thiên Chúa trong chốc lát đã được vén lên (Mt 17, 1-8). Giờ đây, bạn có thể nghe từ Thiên Chúa lời cầu nguyện cá nhân trong Kinh thánh, ngay cả khi bạn lái xe đi làm hoặc giặt giũ. Như thánh Phaolô đã hứa, “Bất cứ khi người ta hướng về Chúa, thì tấm màn che sẽ được gỡ bỏ” (2 Cr 3, 16).

Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đời đời (Is 25, 8). Trên núi Canvê, tử thần đã bị đánh bại. Khi bạn nhìn Chúa Giêsu trong máng cỏ Mùa Vọng này, hãy nghĩ đến những gì Ngài đã hoàn thành trong thập tự giá và sự phục sinh của Ngài. Ngài chịu chết và sống lại hiển vinh, “đè bẹp cái chết bằng cái chết của Ngài” (Thánh Gioan Kim Khẩu, Bài giảng Lễ Phục sinh). Ngài cũng đánh bại ma quỷ, kẻ nắm giữ sức mạnh của sự chết và giải thoát bạn khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi. Nhờ đức tin và Bí tích Rửa tội, các dòng suối thương xót đã được mở ra. Bạn đã được hòa giải với Thiên Chúa và có thể sống với Ngài mãi mãi!

Chúa . . . sẽ ban phát . . . một bữa tiệc (Is 25, 6). Trên núi Sion trên trời, bạn sẽ đến dự một bữa tiệc trong “thành đô của Thiên Chúa hằng sống” (Hr 12, 22). Nhưng ngay cả ngày nay, bạn cũng có thể dự tiệc qua mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa mà Chúa Giêsu dành cho bạn. Không những thế, bạn còn có thể dự tiệc Mình và Máu thánh Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Bạn dự tiệc vì Thiên Chúa ban phát tất cả những điều này cho bạn trong Chúa Giêsu.

Vì vậy, ngày hôm nay hãy vui mừng và reo lên vì vui sướng, “Lạy Thiên Chúa …; chúng con vui mừng và hân hoan vì Chúa đã cứu độ chúng con!” (Is 25, 9).

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã gỡ bỏ bức màn và đánh bại sự chết. Con vui mừng trong sự cứu rỗi của Chúa!

***

DAILY MEDITATION: ISAIAH 25:6-10

On this mountain . . . (Isaiah 25:6)

In Scripture, mountains are often seen as places of revelation, where heaven and earth meet. Think of Mount Sinai, where God spoke with Moses (Exodus 19:1-6). Or Mount Horeb, where the Lord met with Elijah (1 Kings 19:8-18). In these first days of Advent, Isaiah points us to the end of the story, the heavenly Mount Zion. There, God will live among his people forever. There, he will destroy the veil over all people. There, he will overcome death itself and provide a rich feast for his people.

In Jesus, these promises are fulfilled—and on mountains, no less!

He will destroy the veil (Isaiah 25:7). On Mount Tabor, Jesus was transfigured before his three closest disciples. The veil that separated us from knowing and hearing God was lifted briefly (Matthew 17:1-8). Now you can hear from God personally—in prayer, in Scripture, even as you drive to work or do the laundry. As St. Paul promises, “Whenever a person turns to the Lord the veil is removed” (2 Corinthians 3:16).

He will destroy death forever (Isaiah 25:8). On the mount of Calvary, death was defeated. As you look on Jesus in the manger this Advent, think of what he accomplished in his cross and resurrection. He suffered death and rose victorious, “trampling death by death” (St. John Chrysostom, Easter Homily). He also defeated the devil, who held the power of death and freed you from the grasp of sin. Through faith and Baptism, the floodgates of mercy have been opened. You have been reconciled with God and can live with him forever!

The Lord . . . will provide . . . a feast (Isaiah 25:6). On the heavenly Mount Zion, you will come to a feast in “the city of the living God” (Hebrews 12:22). But even today you can feast on the close relationship with God that Jesus offers you. Not only that, but you can also feast on his own Body and Blood in the Eucharist. You feast because God provides all of this for you in Jesus.

So rejoice today and shout for joy, “God . . . ; let us rejoice and be glad that he has saved us!” (Isaiah 25:9).

“Jesus, thank you for removing the veil and defeating death. I rejoice in your salvation!”

Comments are closed.