His heart was moved with pity – Suy niệm song ngữ theo WAU ngày 4.12.2021

0

Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, November 2021

Ngài chạnh lòng thương xót (Mt 9, 36)

Khi Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông trong các thị trấn và làng mạc Ngài đến thăm, thì Ngài cảm động. Ngài muốn tiếp cận họ bằng sự chữa lành và lòng thương xót của mình. Ngài muốn dạy dỗ họ và huấn luyện họ. Là Con Thiên Chúa, Ngài có thể làm bất cứ điều gì trên quy mô lớn. Ngài có thể vẫy tay trước đám đông và chữa lành tất cả họ cùng một lúc. Hoặc nói lên thông điệp của mình vào tâm trí của mỗi người. Vậy Ngài đã làm gì? Câu trả lời cho thấy mức độ khiêm tốn và đáng tin cậy đáng ngạc nhiên.

Ngài đã cử mười hai chàng trai thường xuyên ra đi thay mặt Ngài. Những người đàn ông bình thường này sẽ không chỉ tham gia vào sứ vụ chữa bệnh và rao truyền tin mừng của Ngài – họ sẽ rất cần thiết cho việc đó! Chúa Giêsu đã chọn những môn đồ đó – tiếng Hy Lạp có nghĩa là “học trò” – và ban cho họ trở thành tông đồ – hạn từ đó có nghĩa là “người được sai đi”.

Chắc chắn Chúa Giêsu đã mạo hiểm, phải không? Rốt cuộc, Ngài biết rằng Nhóm Mười Hai có thể sẽ thiếu hụt. Vậy tại sao Ngài lại làm điều đó? Rõ ràng, Ngài muốn ban ơn phúc cho đám đông thông qua họ. Nhưng Ngài cũng muốn ban ơn phúc cho các sứ đồ khi họ ra đi với đức tin và cầu nguyện cho sự chữa lành và giải cứu của mọi người. Ngài biết họ sẽ bị kéo ra khỏi những gì thoải mái cho họ, và Ngài cũng biết họ sẽ thấy công việc tuyệt vời của Thiên Chúa khi họ tuân theo lời mời gọi của Ngài.

Bạn có thể xác tín rằng Chúa Giêsu đang phái bạn ra đi, cũng như Ngài đã sai các sứ đồ. Ngài vẫn nhìn đến những người “gặp khó khăn và bị bỏ rơi” (Mt 9, 36), và mong muốn được tiếp cận họ. Ngài có thể làm điều gì đó trên quy mô lớn, một thứ gì đó có thể chạm đến nhiều người cùng một lúc. Nhưng Ngài đang gửi cho bạn. Ngài đang yêu cầu bạn ra đi với thẩm quyền của Ngài để mang lại lòng thương xót, sự chữa lành và sự tha thứ của Ngài cho họ. Và Ngài sẽ gia tăng niềm tin của bạn với mỗi bước bạn đi. Làm thế nào bạn có thể được truyền cảm hứng và đáp lại lời mời gọi đó ngày hôm nay?

Lạy Chúa Giêsu, con muốn trở thành người đại diện của Chúa trên thế giới. Xin Chúa làm việc thông qua con để mang lòng trắc ẩn của Chúa đến với mọi người mà con gặp gỡ ngày hôm nay.

***

DAILY MEDITATION: MATTHEW 9:35–10:1, 5-8

His heart was moved with pity (Matthew 9:36)

When Jesus saw the crowds in the towns and villages he visited, he was moved. He wanted to reach out to them with his healing and mercy. He wanted to teach them and form them. As the Son of God, he could have done any number of things on a grand scale. He could have waved his hand over the crowd and healed them all at once. Or spoken his message into the minds and hearts of each person. So what did he do? The answer shows a surprising level of humility and trust.

He sent twelve regular guys to go out on his behalf. These ordinary men wouldn’t just be involved in his ministry of healing and proclaiming the good news—they would be essential to it! Jesus took those disciples—from the Greek word meaning “student”—and made them apostles—from the word meaning “one who is sent”.

Jesus was certainly taking a risk, wasn’t he? After all, he knew that the Twelve might well fall short. So why did he do it? Clearly, he wanted to bless the crowds through them. But he also wanted to bless the apostles as they stepped out in faith and prayed for people’s healing and deliverance. He knew they would be stretched outside of what was comfortable for them, and he also knew they would see God’s amazing work as they obeyed his call.

You can take courage that Jesus is sending you out, just as he sent the apostles. He still looks at the people who are “troubled and abandoned” (Matthew 9:36), and longs to reach them. He could do something on a grand scale, something that could touch multitudes all at once. But he is sending you. He is asking you to go out with his authority to bring his mercy, healing, and forgiveness to them. And he will deepen your faith with each step you take. How could you be inspired and answer that call today?

“Jesus, I want to be your representative in the world. Work through me to bring your compassion to everyone I meet today”.

Comments are closed.

phone-icon