Is a lamp brought in to be placed under a bushel basket or under a bed? – SN theo The WAU ngày 27.01.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Thursday January 27th 2022
Meditation: Mark 4,21-25

Is a lamp brought in to be placed under a bushel basket or under a bed? (Mark 4,21)

It may sound strange at first, but there’s a way that God the Father has placed Jesus in our hands. Think about some of the stories in the Gospels. As a child, he depended on Mary and Joseph. When he fell asleep in a boat during a storm, he entrusted himself to the disciples’ sailing expertise. And most dramatically, he allowed himself to be “handed over” to the authorities who crucified him (Mark 9:31).

In a similar way, Jesus has entrusted the light of his presence into our hands. It’s the “lamp” that he tells us not to hide under a “bushel basket” (Mark 4:21). Jesus is asking us to accept this lamp gratefully and to let its light shine on everyone around us. He is asking us to do more than warm ourselves in the glow of its flame; he wants us to invite other people to step into its warmth and light.

“But how can I shine the light of Christ into the world?” you may be thinking. “I’m just one person—and a fallen person at that. Shouldn’t I leave this to people who are better qualified?”

These are good questions, but in some ways they miss the mark of what Jesus is saying here. All he is asking us to do is not hide his light. In other words, he is asking us to simply live out our faith. This means letting our actions and words reflect the love of God. Simple acts of generosity and humility and compassionate words of forgiveness and encouragement are all we need to begin, and his light will start to shine. If we can do just that, then people will notice, and opportunities to share our faith will arise naturally. That’s because the Holy Spirit, who is the fire of God’s love, will be working through us.

So shine the light of Christ, and trust that the Holy Spirit will take care of the rest. It’s true that not everyone will receive the light, but that’s okay. You don’t know God’s plan for them. It’s not for you to decide who is ready for Jesus and who is not. Just keep living out your faith, and rejoice that God has chosen you to be a light in the world.

“Lord, help me to shine your light today.” 

Thứ Bảy ngày 27.01.2022
Suy niệm: Mc 4,21-25

Chẳng lẽ mang đèn tới để dưới cái thùng hay dưới gầm giường sao? (Mc 4,21)

 

Thoạt nghe có vẻ lạ, nhưng có một cách mà Thiên Chúa là Cha đã đặt Chúa Giêsu trong tay chúng ta. Hãy suy nghĩ về một số câu chuyện trong các sách Tin mừng. Khi còn nhỏ, Ngài phụ thuộc vào Maria và Giuse. Khi ngủ quên trên thuyền trong một cơn bão, Ngài đã giao mình cho các môn đệ chuyên môn chèo thuyền. Và đặc biệt nhất, Ngài đã để mình “giao nộp” cho chính quyền đã đóng đinh Ngài (Mc 9,31).

Theo cách tương tự, Chúa Giêsu đã giao phó ánh sáng của sự hiện diện của Ngài vào tay chúng ta. Đó là “ngọn đèn” mà Ngài bảo chúng ta không nên giấu dưới một “cái thùng” (Mc 4,21). Chúa Giêsu đang yêu cầu chúng ta đón nhận chiếc đèn này một cách biết ơn và để ánh sáng của nó chiếu rọi mọi người xung quanh chúng ta. Ngài yêu cầu chúng ta làm nhiều việc hơn là sưởi ấm chính mình trong ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa; Ngài muốn chúng ta mời gọi những người khác bước vào sự ấm áp và ánh sáng của nó.

Có lẽ bạn đang nghĩ: “Nhưng làm thế nào tôi có thể chiếu ánh sáng của Đức Kitô vào thế giới?”. “Tôi chỉ là một người – một con người tội lỗi và yếu đuối. Chẳng phải tôi nên giao việc này cho những người có phẩm chất tốt hơn sao?”

Đây là những câu hỏi hay, nhưng theo một cách nào đó, chúng bỏ sót mục đích của những gì Chúa Giêsu đang nói ở đây. Tất cả những gì Ngài yêu cầu chúng ta làm là không che giấu ánh sáng của mình. Nói cách khác, Ngài đang yêu cầu chúng ta đơn giản sống hết mình với đức tin của mình. Điều này có nghĩa là để hành động và lời nói của chúng ta phản ánh tình yêu thương của Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta cần để bắt đầu là những hành động quảng đại và khiêm nhường, những lời trắc ẩn tha thứ và động viên, và ánh sáng của Ngài sẽ bắt đầu chiếu sáng. Nếu chúng ta có thể làm được điều đó, thì mọi người sẽ chú ý, và các cơ hội để chia sẻ đức tin của chúng ta sẽ nảy sinh một cách tự nhiên. Đó là bởi vì Chúa Thánh Thần, Đấng là ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, sẽ hoạt động qua chúng ta.

Vì vậy, hãy chiếu ánh sáng của Đức Kitô, và tin cậy rằng Chúa Thánh Thần sẽ lo liệu những phần còn lại. Đúng là không phải ai cũng nhận được ánh sáng, nhưng điều đó không sao cả. Bạn không biết kế hoạch của Thiên Chúa dành cho họ. Bạn không phải quyết định ai sẵn sàng đón nhận Chúa Giêsu và ai không. Chỉ cần tiếp tục sống với đức tin của bạn, và vui mừng vì Thiên Chúa đã chọn bạn làm ánh sáng cho trần gian.

Lạy Chúa, xin giúp con chiếu sáng ánh sáng của Chúa ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon