Living in the light of God’s truth and wisdom – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 27.01.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Thursday (January 27)
Living in the light of God’s truth and wisdom.

Scripture:  Mark 4:21-25  

21 And he said to them, “Is a lamp brought in to be put under a bushel, or under a bed, and not on a stand? 22 For there is nothing hid, except to be made manifest; nor is anything secret, except to come to light. 23 If any man has ears to hear, let him hear.” 24 And he said to them, “Take heed what you hear; the measure you give will be the measure you get, and still more will be given you. 25 For to him who has will more be given; and from him who has not, even what he has will be taken away.”

Thứ Năm ngày 27.01.2022
Sống trong ánh sáng chân lý và khôn ngoan của Thiên Chúa.

Mc 4,21-25

21 Người nói với các ông: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?22 Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng.23 Ai có tai nghe thì nghe! “24 Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”       

Meditation: What does the image of light and a lamp tell us about God’s kingdom? Lamps in the ancient world served a vital function, much like they do today. They enable people to see and work in the dark and to avoid stumbling or losing their way. The Jews also understood “light” as an expression of the inner beauty, truth, and goodness of God. Many passages from the Old Testament Scriptures describe how God’s light guides and helps us grow in our knowledge of him and his truth and wisdom for our lives. In his light we see light ( Psalm 36:9). His word is a lamp that guides our steps (Psalm 119:105).

We are light-bearers of God’s truth and love

The truth cannot remain hidden, or suppressed, or destroyed. We might refuse to face the truth or try to suppress it, or destroy it, but the truth will always prevail because it is indestructible. That is why God wants us to know the truth and to stake our lives on it. God’s grace (his indwelling presence and power at work in us) and his word of truth enable us to hear, believe, and obey him without fear or reservation. Just as natural light prevails over the darkness around us and enable us to see clearly, so the light of Christ shines in the hearts of all who hear and believe his word. God wants to fill us with his Holy Spirit so that we may shine brightly with the radiance of his truth, love, and goodness. 

Jesus called John the Baptist “a burning and shining lamp” (John 5:35) because he bore witness to God’s word and pointed others to Jesus, the true Light and Savior of the world. Our call and mission, like John the Baptist, is to be light-bearers of Jesus Christ so that many others may hear and understand the truth of the Gospel (the good news of Jesus Christ)  and be set free from the blindness of sin, ignorance, and deception.

Living in the light brings true freedom and joy

Jesus remarks that nothing can remain hidden or secret. We can try to hide things from others, from ourselves, and from God. How tempting to shut our eyes from the consequences of our sinful ways or bad habits, even when we know what those consequences are. And how tempting to hide them from others and even from God. But, nonetheless, everything is known to God who sees all.

There is great freedom and joy for those who live in God’s light and who seek his truth and goodness. Those who listen to God and heed his voice will receive more from him. And they will not lack what they need to live as Christ’s disciples. And they will shine as lights that show the wisdom and truth of God’s word. Do you know the joy and freedom of living in God’s light and truth?

“Lord Jesus, you guide me by the light of your saving truth. Fill my heart and mind with your light and truth and free me from the blindness of sin, ignorance, and deception that I may see your ways clearly and understand your will for my life. May I radiate your light and truth to others in word and deed.”

Suy niệm: Hình ảnh ánh sáng và ngọn đèn nói với chúng ta điều gì về nước Thiên Chúa? Đèn trong thế giới cổ xưa đóng một vai trò rất quan trọng giống như ngày nay vậy. Chúng giúp người ta nhìn thấy và làm việc trong bóng tối và tránh bị trượt chân hay lạc lối. Người Do thái cũng hiểu “ánh sáng” như một khái niệm về vẻ đẹp nội tâm, sự thật, và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Nhiều sứ điệp từ Cựu Ước mô tả cách thức ánh sáng của Thiên Chúa hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết về Người, sự thật và sự khôn ngoan của Người dành cho đời sống chúng ta. Trong ánh sáng của Người, chúng con được nhìn thấy ánh sáng (Tv 36,9). Lời Người là ngọn đèn soi cho con bước (Tv 119,105).

 

Chúng ta là người mang ánh sáng chân lý và tình yêu của Thiên Chúa

Sự thật không thể bị che giấu, lấp liếm, hay tiêu diệt. Chúng ta có thể khước từ đối diện với sự thật hay cố gắng che lấp hay tiêu diệt nó, nhưng sự thật sẽ luôn luôn bộc lộ bởi lẽ nó không thể bị tiêu diệt. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu biết sự thật và gắn bó cuộc đời chúng ta với nó. Ơn sủng của Thiên Chúa (sự hiện diện liên lỉ và sức mạnh tác động trong chúng ta) và lời sự thật của Người giúp chúng ta lắng nghe, tin tưởng, và vâng phục Người mà không sợ hãi hay lưỡng lự. Giống như ánh sáng tự nhiên xua tan bóng tối quanh chúng ta và giúp chúng ta thấy rõ ràng, cũng vậy ánh sáng Đức Kitô chiếu sáng trong tâm hồn những ai lắng nghe và tin tưởng lời Người. Thiên Chúa muốn ban Thánh Thần của Người cho chúng ta để chúng ta có thể chiếu tỏa ánh sáng sự thật, tình yêu, và tốt lành của Người.

 

Ðức Giêsu gọi Gioan tẩy giả là “ngọn đèn cháy sáng” (Ga 5,35) bởi vì ông làm chứng cho lời Thiên Chúa và chỉ cho người khác biết Đức Giêsu, là Ánh Sáng và là Đấng Cứu Thế đích thật. Ơn gọi và sứ mạng của chúng ta giống như Gioan tẩy giả là làm người mang ánh sáng Đức Giêsu Kitô để người khác có thể lắng nghe và hiểu biết chân lý của Tin mừng (Tin mừng của Đức Giêsu Kitô) và được giải thoát khỏi sự mù quáng của tội lỗi, sự ngu dốt và sự lừa dối.

Việc sống trong ánh sáng đem lại sự tự do và niềm vui đích thật

Ðức Giêsu lưu ý rằng không có gì có thể che giấu hay giữ kín. Chúng ta có thể cố gắng che giấu người khác, bản thân, và Thiên Chúa nhiều điều. Sự cám dỗ hấp dẫn đến nỗi che mắt chúng ta không nhìn thấy những hậu quả của những con đường tội lỗi và những thói quen xấu xa, thậm chí khi chúng ta biết rõ những hậu quả kia là gì. Chúng hấp dẫn đến nỗi chúng ta che giấu người khác và thậm chí cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa thông biết và nhìn thấy mọi sự.

Có sự tự do và niềm vui lớn dành cho những ai sống trong ánh sáng của Thiên Chúa và người tìm kiếm chân lý và lòng nhân hậu của Người. Những ai lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe tiếng của Người sẽ lãnh nhận dư dật nơi Người. Họ sẽ không thiếu thốn những gì họ cần để sống làm những môn đệ của Ðức Kitô, và họ sẽ chiếu sáng như ánh sáng cho những ai đói khát chân lý và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bạn có biết niềm vui và tự do của cuộc sống trong ánh sáng của Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hướng dẫn con bằng ánh sáng chân lý cứu độ của Chúa. Xin lấp đầy tâm trí con với ánh sáng và chân lý của Chúa và giải thoát con khỏi sự mù quáng của tội lỗi và sự lừa dối, để con có thể nhìn thấy những đường lối của Chúa cách rõ ràng và hiểu được thánh ý Chúa dành cho đời sống con. Chớ gì con tỏa rạng ánh sáng và chân lý của Chúa cho những người khác trong lời nói và hành động. 

Comments are closed.

phone-icon