It is the Passover of the Lord – Suy niệm theo The WAU – Thứ Năm Tuần Thánh

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Thursday 14 April th 2022
Meditation: Exodus 12, 1-8. 11-14

It is the Passover of the Lord. (Exodus 12:11)

Today’s celebration of Holy Thursday marks the beginning of the Easter Triduum. As we begin our journey with Jesus from death to life, our first reading reminds us of the Hebrews’ passage from slavery to freedom. Their journey, like ours, begins with a meal. So let’s look at the Hebrew Passover to see if we can come to understand more deeply the new Passover of Jesus, our Messiah.

Both for the Hebrews and for us, it all starts with a lamb. At the first Passover, God told each Jewish family to sacrifice an unblemished lamb and share its roasted meat at their meal. On the cross, God provided a lamb for us—Jesus, the sinless Lamb of God, who offered himself as a sacrifice for our sins.

The Jewish Passover wasn’t just any sacrifice. It had the power to save the people from death. The blood of the lamb, which each family placed on their doorposts, protected them from the angel of death. How much more does the blood of Jesus, the saving Lamb of God, deliver us from death! He offered that blood to his disciples at the Last Supper, then poured it out the next day on the cross.

The Jewish Passover sacrifice wasn’t completed by the death of the lamb but by the eating of its flesh. So too, Jesus told his disciples, “This is my body that is for you. Do this in remembrance of me” (1 Corinthians 11:24). His sacrificial death becomes our own salvation as we eat his Body and drink his Blood in faith.

The Jews had to eat their Passover meal in a hurry. But you don’t have to hurry. As he said to his disciples, Jesus says to you, “Remain here and keep watch with me” (Matthew 26:38). Many parishes offer Adoration this evening after Mass. Take this time as an opportunity to linger with Jesus. Adore, thank, and praise him for being the Lamb of God who takes away the sins of the world—including yours.

“Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Grant us peace.”

Thứ Năm Tuần Thánh ngày 14.4.2022
Suy niệm: Xh 12, 1-8. 11-14

Đó là ngày Lễ Vượt Qua của Chúa (Xh 12,11)

Lễ kỷ niệm Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của Tam Nhật Phục sinh. Khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình với Chúa Giêsu từ cái chết đến sự sống, bài đọc một nhắc nhở chúng ta về hành trình của người Do Thái từ nô lệ đến tự do. Cuộc hành trình của họ, giống như của chúng ta, bắt đầu bằng một bữa ăn. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào Lễ Vượt Qua của người Do Thái để xem liệu chúng ta có thể hiểu sâu hơn về Lễ Vượt Qua mới của Chúa Giêsu, Đấng Mêsia của chúng ta hay không.

Đối với cả người Do Thái và chúng ta, tất cả đều bắt đầu từ một con chiên. Vào Lễ Vượt Qua đầu tiên, Thiên Chúa bảo mỗi gia đình Do Thái hy sinh một con chiên tinh tuyền và chia sẻ thịt nướng của nó trong bữa ăn của họ. Trên thập tự giá, Thiên Chúa đã ban một con chiên cho chúng ta – là Chúa Giêsu, Chiên Con vô tội của Thiên Chúa, Đấng đã tự hiến mình làm của lễ cho tội lỗi của chúng ta.

Lễ Vượt qua của người Do Thái không chỉ là một lễ vật. Nó có sức mạnh để cứu mọi người khỏi cái chết. Máu của con chiên, mà mỗi gia đình bôi trên cửa của họ, bảo vệ họ khỏi thần chết. Máu của Chúa Giêsu, Chiên Con của Thiên Chúa, giải cứu chúng ta khỏi sự chết! Ngài đã ban máu đó cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly, rồi đổ ra vào ngày hôm sau trên thập tự giá.

Lễ hy sinh Vượt Qua của người Do Thái không trọn vẹn bởi cái chết của một con chiên mà là bằng việc ăn thịt của nó. Cũng vậy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Đây là Mình Thầy ban cho anh em. Hãy làm điều này để tưởng nhớ đến Thầy” (1Cor 11,24). Sự chết hy sinh của Ngài trở thành ơn cứu rỗi của chính chúng ta khi chúng ta ăn Mình Ngài và uống Máu Ngài trong đức tin.

Người Do Thái phải ăn bữa ăn Lễ Vượt Qua một cách vội vàng. Nhưng bạn không cần phải vội vàng. Khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu cũng nói với bạn: “Hãy ở lại đây và canh thức với Thầy” (Mt 26,38). Nhiều giáo xứ tổ chức Chầu buổi tối này sau Thánh lễ. Hãy dành thời gian này như một cơ hội để ở lại với Chúa Giêsu. Hãy ngưỡng mộ, cảm ơn và ca ngợi Ngài vì Ngài là Chiên Con của Thiên Chúa, Đấng gánh tội lỗi của thế gian – kể cả của bạn.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Xin ban bình an cho chúng con.


Ga 13, 1-15
Ngài yêu họ đến cùng (Ga 13, 1)

Trong các gia đình Do Thái, người con út đóng một vai trò quan trọng trong Lễ Vượt Qua. Đứa trẻ hỏi: “Tại sao đêm này khác với tất cả các đêm khác?” Và do đó, bắt đầu sự tưởng nhớ của gia đình về tất cả những gì Thiên Chúa đã làm để cứu dân Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập.

Hôm nay chúng ta cũng cử hành một đêm khác với tất cả những đêm khác. Với lòng tôn kính và biết ơn, chúng ta nhớ lại đêm mà Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn của mình. Cái đêm mà Ngài đã cứu chúng ta khỏi kiếp nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Cái đêm mà Ngài yêu thương chúng ta “cho đến cùng” (Ga 13, 1).

Lạy Chúa Giêsu, con ngạc nhiên về sự khiêm nhường của Chúa. Vào đêm này, mặc dù lòng Chúa nặng trĩu với những đau khổ sắp ập đến, Chúa không hề nghĩ đến bản thân mình. Thay vào đó, Chúa đã đảm nhận vai trò của một người tôi tớ. Chúa, người duy trì chính vũ trụ, đã quỳ xuống và rửa chân cho những người sẽ phản bội Chúa, chối bỏ Chúa và bỏ rơi Chúa trong giờ phút Chúa cần. Chúa đã hạ mình và bày tỏ cho chúng con thấy ý nghĩa của việc làm lớn trong vương quốc của Thiên Chúa. Chúa đã chỉ cho chúng tôi cách yêu. Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu, con ngạc nhiên trước sự quảng đại của Chúa. Vào đêm này, biết rằng mình sắp trở về cùng Cha, Chúa đã bẻ bánh và chia sẻ rượu với các môn đệ. Chúa, Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, đã ban Mình và Máu Chúa cho chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Chúa không giữ lại điều gì. Chúa đã hiến mình cho chúng con, một hy lễ nuôi dưỡng chúng con và liên kết chúng con với Chúa và Cha cho đến khi Chúa trở lại. Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu, con phải thinh lặng trước sự vâng phục của Chúa. Vào đêm này tại vườn Giệtsimani, Chúa đã cầu nguyện trong đau đớn và phó thác mình cho Chúa Cha trong khi các môn đệ của Chúa đang ngủ. Chúa là Đấng có thể triệu tập quân đoàn thiên thần để giải cứu Chúa, đã chấp nhận ý muốn cứu chuộc chúng con. Chúa đã tự do phó mình vào tay tội nhân, biết rằng điều đó có nghĩa là chấp nhận cái chết trên thập tự giá. Chúa đã nhìn vào kẻ phản bội Chúa, những môn đệ bỏ trốn của Chúa, những người tố cáo Chúa, những kẻ tra tấn Chúa, cũng như chúng con. Chúa là Đấng không bao giờ phạm tội, đã chọn hiến thân vì tội lỗi của chúng con. Giống như một con cừu đem đi giết, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã yêu thương con cho đến cùng.

Comments are closed.