They were all filled with the Holy Spirit – SN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

0


Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/06/05/400883/

Meditation: Acts 2:1-11

They were all filled with the Holy Spirit. (Acts 2:4)

No one who was gathered in the upper room on Pentecost could have missed the presence of the Holy Spirit. A strong, driving wind, tongues of fire, and the apostles speaking in different languages: it was clear that Jesus’ promise of the Spirit coming upon them had been fulfilled (John 14:16). But that promise wasn’t just for the apostles long ago: it’s for us today as well. So let’s take the opportunity on this great feast to pray for a greater outpouring of the Spirit in our lives.

“Holy Spirit, you appeared as tongues of fire. I want the fire of your love to burn in my heart. Give me a love that never grows cold, along with the zeal to spread your saving message to all whom I encounter each day.

“Holy Spirit, you gave gifts to the disciples to build your Church. In order to do your work, I need gifts that can only come from you – gifts of wisdom, understanding, counsel, and strength; gifts of prophecy, healing, and discernment of spirits (Isaiah 11:2; 1 Corinthians 12:7-10). You know that I am asking for these gifts not just for myself but so that I can also bring you glory and lead other people to you. In this season of my life, I especially ask for the gift of ______. But whatever you want to give me, I am open to receiving it.

“Holy Spirit, you opened Peter’s ears so that he could hear the message you wanted him to preach. Open my ears too so that I am able to hear you. I want to be your instrument – to act on whatever you are urging me to do. I can’t do that without staying attuned to your voice, so help me to listen to you over the noise and busyness of each day.

“Holy Spirit, as you did with the disciples on Pentecost, empower your people today. Together may we preach the good news and build your kingdom on earth!”

“Come, Holy Spirit, and fill me with your love, your grace, and your gifts.”

Suy niệm: Cv 2,1-11

Tất cả họ được tràn đầy Chúa Thánh Thần”(Cv 2,4).

Mọi người tập trung trong phòng trên (lầu) vào ngày Lễ Ngũ Tuần đều đã trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Cơn gió mạnh, những hình lưỡi lửa và các tông đồ nói những ngôn ngữ khác nhau: đó chính là lời hứa của Chúa Giêsu về Thánh Thần sẽ đến với họ đã được ứng nghiệm (x. Ga 14,16). Nhưng lời hứa đó đã không chỉ dành cho các tông đồ từ lâu trước đây: điều đó cũng dành cho cả chúng ta hôm nay. Vì thế, chúng ta hãy tận dụng cơ hội trong ngày lễ vĩ đại này để cầu nguyện xin cho một sự tuôn đổ lớn lao hơn của Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta.

“Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã hiện ra như hình lưỡi lửa. Con muốn ngọn lửa tình yêu của Chúa đốt cháy trong tâm hồn con. Xin ban cho con một tình yêu không bao giờ nên nguội lạnh, cùng với lòng nhiệt thành để loan báo sứ điệp cứu độ cho tất cả những ai con gặp gỡ mỗi ngày”.

“Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã ban những ơn ban cho các môn đệ để xây dựng Giáo Hội của Chúa. Để thực hiện công trình của Chúa, con cần những ơn chỉ có thể đến từ Chúa – ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn khuyên nhủ và ơn sức mạnh; những ơn về tính ngôn sứ, ơn chữa lành và phân định các thần (x. Is 11,2; 1 Cr 12,7-10). Chúa biết rằng con đang cầu xin những ơn này không chỉ cho chính bản thân con nhưng còn để con cũng có thể mang lại vinh quang cho Chúa và dẫn dắt những người khác đến với Chúa. Trong mùa này của cuộc đời con, con đặc biệt cầu xin ơn ______. Nhưng bất cứ điều gì Chúa muốn ban cho con, con sẵn sàng mở lòng để đón nhận điều đó”.

“Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã mở tai cho Phêrô để ngài có thể nghe được sứ điệp mà Chúa muốn ngài rao giảng. Xin hãy mở tai con để con cũng có thể nghe được tiếng Chúa. Con muốn trở nên dụng cụ của Chúa – để làm bất cứ điều gì Chúa đang thôi thúc con làm. Con không thể làm điều đó nếu con không quen với tiếng của Chúa, vì thế xin hãy giúp con lắng nghe Chúa qua cả tiếng ồn và sự bận rộn mỗi ngày.

“Lạy Chúa Thánh Thần, như Chúa đã làm với các môn đệ trong ngày Lễ Ngũ Tuần, xin ban sức mạnh của Chúa cho dân Chúa hôm nay. Ước gì chúng con cùng nhau rao giảng Tin Mừng và xây dựng vương quốc của Chúa trên trần gian!”

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và đổ đầy tâm hồn con bằng tình yêu, ân sủng và những ơn ban của Chúa”.

Comments are closed.

phone-icon