Blessed is the one… – Suy niệm theo WAU ngày 14.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Blessed is the one who takes no offense at me. (Luke 7:23)

The Greek word for “takes offense” in this verse is skandalon, which means literally “to stumble or get tripped up.” It’s also where we get the word “scandalize.” So it makes some sense that Jesus would say this in reference to his cousin, John the Baptist. It wasn’t so much that John was offended by Jesus but that he was getting tripped up.

Imagine John, in jail after preaching repentance all his life. He hears that Jesus, the One whose way he has prepared, is talking about loving one another and being poor in spirit more than he is calling everyone to repent of their sins. Had John been looking for a different kind of Messiah? Had he been wrong all along? Or was he being stretched to see things differently?

We don’t know exactly what was going on in John’s mind when he sent some of his disciples to Jesus. But we do know that Jesus’ teachings can stretch even the most devoted of his followers. All we have to do is recall how Peter tried to stop Jesus from becoming the suffering servant that Jesus knew he was meant to be (Matthew 16:21-23).

There are also many stories in the Bible of people who start to follow Jesus but end up slipping away because he is different than what they expected. Remember the followers who rejected Jesus after he said he was the Bread of Life (John 6:52, 66). Or think of the rich young man, who couldn’t bring himself to part with his possessions (Mark 10:17-31).

Just as he did with Peter, the rich young man, and all his followers, Jesus was offering John’s disciples the chance to open their eyes and their hearts in a new way. He wanted them to see the breadth and scope of God’s merciful love.

Advent offers us that same chance. Jesus wants to open our eyes more and more to who he is, even when his teaching stretches our expectations. This is a wonderful season of grace when he can show us that he came to heal and forgive and restore-even when we don’t think we deserve it. Even when we don’t think someone else deserves it. And that’s good news!

“Jesus, help me not to stumble when your teachings stretch me. I want to follow you with all my heart!”

Phúc cho những ai không vấp phạm vì tôi (Lc 7, 23)

Từ Hy Lạp có nghĩa là “xúc phạm” trong câu này là skandalon, có nghĩa đen là “sẩy chân hoặc vấp ngã”. Đó cũng là hạn từ chúng ta có được từ “gây tai tiếng”. Vì vậy, có lý nào đó khi Chúa Giêsu nói điều này liên quan đến người anh em họ của Ngài, Gioan tẩy giả. Không đến nỗi Gioan bị Chúa Giêsu xúc phạm nhưng ông đang bị vấp ngã.

Hãy tưởng tượng Gioan, trong tù sau khi rao giảng sự ăn năn cả đời. Ông nghe nói rằng Chúa Giêsu, Đấng mà ông đã chuẩn bị, đang nói về việc yêu thương nhau và có tinh thần nghèo khó hơn là ông đang kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi của họ. Có phải Gioan đang tìm kiếm một loại Đấng Mêsia khác không? Có phải ông đã sai tất cả từ trước đến nay? Hay ông bị căng thẳng để nhìn mọi thứ khác đi?

Chúng ta không biết chính xác điều gì đang diễn ra trong tâm trí của Gioan khi ông gửi một số môn đồ của mình đến với Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta biết rằng những lời dạy của Chúa Giêsu có thể làm cho cả những môn đồ nhiệt tình nhất của Ngài căng thẳng. Tất cả những gì chúng ta phải làm là nhớ lại cách Phêrô đã cố gắng ngăn Chúa Giêsu trở thành người tôi tớ đau khổ mà Chúa Giêsu biết mình phải trở thành (Mt 16,21-23).

Cũng có nhiều câu chuyện trong Kinh thánh về những người bắt đầu theo Chúa Giêsu nhưng cuối cùng lại trượt chân vì Ngài khác với những gì họ mong đợi. Hãy nhớ những môn đồ đã từ chối Chúa Giêsu sau khi Ngài nói Ngài là Bánh Sự Sống (Ga 6,52. 66). Hoặc hãy nghĩ đến người thanh niên giàu có, người không thể chia phần tài sản của mình (Mc 10,17-31).

Giống như đã làm với Phêrô, người thanh niên giàu có và tất cả những người theo Ngài, Chúa Giêsu cho các môn đồ của Gioan cơ hội để mở mang tầm mắt và tâm hồn của họ theo một cách mới. Ngài muốn họ nhìn thấy chiều rộng và phạm vi của tình yêu thương xót của Thiên Chúa.

Mùa Vọng cho chúng ta cơ hội tương tự. Chúa Giêsu càng ngày càng muốn mở rộng tầm mắt của chúng ta về con người của Ngài, ngay cả khi sự dạy dỗ của Ngài kéo dài sự mong đợi của chúng ta. Đây là một mùa ân sủng tuyệt vời khi Ngài có thể cho chúng ta thấy rằng Ngài đến để chữa lành, tha thứ và phục hồi – ngay cả khi chúng ta không nghĩ rằng mình xứng đáng được như vậy. Ngay cả khi chúng ta không nghĩ rằng ai đó xứng đáng với điều đó. Và đó là tin mừng!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con không vấp ngã khi những lời dạy của Ngài làm con căng thẳng. Con muốn theo Chúa bằng tất cả trái tim mình!

Comments are closed.

phone-icon