Which son did the father’s will? – Suy niệm ngày 13.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, December 13, 2022

Which son did the father’s will?

Scripture: Matthew 21:28-32

28 “What do you think? A man had two sons; and he went to the first and said, `Son, go and work in the vineyard today.’ 29 And he answered, `I will not’; but afterward he repented and went. 30 And he went to the second and said the same; and he answered, `I go, sir,’ but did not go. 31 Which of the two did the will of his father?” They said, “The first.” Jesus said to them, “Truly, I say to you, the tax collectors and the harlots go into the kingdom of God before you. 32 For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the harlots believed him; and even when you saw it, you did not afterward repent and believe him.”

Thứ Ba, ngày 13.12.2022

Người con nào đã làm theo ý của cha?

Mt 21,28-32

 28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.”29 Nó đáp: “Con không muốn đâu! ” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây! ” nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? ” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

Meditation: What kind of future are you preparing for? Jesus encourages us to think – to think about the consequences of our choices, especially the choices and decisions that will count not just for now but for eternity as well. The choices we make now will affect and shape our future, both our future on earth as well as in the life of the age to come.  
Repaying a debt of gratitude and showing respect where it is due Jesus tells a simple story of two imperfect sons to illustrate the way of God’s kingdom. The father amply provided for his sons food, lodging, and everything they needed. Everything the father had belonged to them as well. The father also rewarded his sons with excellent work in his own vineyard.  He expected them to show him gratitude, loyalty, and honor by doing their fair share of the daily work. 
Converting both heart and will to do what is good and pleasing to God The “rebellious” son told his father to his face that he would not work for him. But afterwards he changed his mind and did what his father commanded him. The “good” son said he would work for his father, but didn’t follow through. He sought his own pleasure, contrary to his father’s will. Now who was really the good son?  Both sons disobeyed their father – but one repented and then did what the father told him. Jesus makes his point clear – Good intentions are not enough.  And promises don’t count unless they are performed. 

A transformed heart filled with gratitude and respect God wants to change our hearts so that we will show by our speech and by our actions that we respect his will and do it. God offers each one of us the greatest treasure possible – indestructable peace, joy, and friendship with him in his everlasting kingdom. We can lose that treasure if we refuse the grace – the free gift of God’s blessing and strength – which the Lord Jesus has won for us through his victory on the cross. The Lord Jesus fills us with the gift of the Holy Spirit who works in and through us for the glory of God. Do you seek to please God and respect his will and loving plan for your life? Allow the Holy Spirit to to fill your heart with the peace, joy, and righteousness of  God’s kingdom (Romans 14:17).

“Lord Jesus, change my heart that I may only desire that which is pleasing to you. Help me to respect your will and give me the strength, joy and perseverance to carry it out wholeheartedly.”

Suy niệm: Bạn đang chuẩn bị cho loại tương lai nào? Đức Giêsu khuyến khích chúng ta suy nghĩ – nghĩ về những hệ quả của những chọn lựa của chúng ta, đặc biệt những chọn lựa và quyết định sẽ được tính cả đời này lẫn đời sau. Những chọn lựa chúng ta làm bây giờ sẽ ảnh hưởng và hình thành tương lai của chúng ta, tương lai dưới thế và cả đời sau nữa.

Hoàn trả món nợ biết ơn và bày tỏ lòng kính trọng đúng thời đúng lúc

Đức Giêsu kể một câu chuyện đơn giản về hai người con bất hảo để minh hoạ đường lối vương quốc của Thiên Chúa. Người cha cung cấp đầy đủ cho con mình mọi thứ cần dùng – đồ ăn, áo quần, nhà ở. Ông nghĩ chúng sẽ biết ơn và làm việc cho ông để đáp lại sự quan tâm săn sóc cách quảng đại mà ông đã dành cho chúng. Ông mong chúng bày tỏ lòng biết ơn, sự trung tín, và sự kính trọng của mình qua việc thực hiện công việc hằng ngày đã được trao phó.

Thay đổi lòng trí để làm điều gì tốt và đẹp lòng Thiên Chúa 

Mặc dù “người con nổi loạn” nói với cha trực tiếp rằng hắn sẽ không đi làm việc cho ông, nhưng sau đó hắn đã thay đổi ý định và đi làm những gì cha hắn muốn hắn làm. Còn “người con tốt lành” nói hắn sẽ đi làm việc cho cha hắn, nhưng hắn lại không làm. Hắn làm theo ý mình hơn là làm theo ý cha mình. Giờ đây, ai mới thật sự là người con tốt lành? Cả hai người con đều không vâng lời cha mình, nhưng một người đã hối hận và đã làm những gì người cha bảo hắn. Đức Giêsu nói rõ quan điểm của Người rằng: những ý định tốt lành vẫn chưa đủ. Và những lời hứa hẹn không được tính tới nếu chúng chưa được thi hành.

Một tâm hồn biến đổi lấp đầy lòng biết ơn và kính trọng

Thiên Chúa muốn biến đổi lòng chúng ta, để qua lời nói và những hành động của mình, chúng ta bày tỏ lòng kính trọng ý Người và thực hiện nó. Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta kho báu lớn nhất có thể – sự bình an, niềm vui, hạnh phúc, và cuộc sống bất tận với Người trong vương quốc của Người. Chúng ta có thể đánh mất kho báu đó nếu chúng ta khước từ ơn sủng – ân sủng nhưng không về phúc lành và sức mạnh của Thiên Chúa – mà Chúa Giêsu đã đem lại cho chúng ta ngang qua chiến thắng của Người trên thập giá. Chúa Giêsu đỗ đầy lòng chúng ta với ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt động trong và ngang qua chúng ta cho vinh quang của Thiên Chúa. Bạn có tìm cách làm vui lòng Chúa và tôn kính ý Người và kế hoạch yêu thương của Người dành cho cuộc đời bạn không? Hãy để Chúa Thánh Thần đổ đầy lòng bạn sự bình an, niềm vui, và sự công chính của vương quốc Thiên Chúa (Rm 14,17).

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa biến đổi lòng con, để con chỉ ước muốn thi hành bất cứ việc gì đẹp lòng Chúa. Xin Chúa giúp con tôn kính thánh ý Chúa và ban cho con sức mạnh, niềm vui, và sự bền đỗ để thực hiện thánh ý Chúa với tất cả tâm hồn.

Comments are closed.

phone-icon