Command my two children… – Suy niệm theo WAU ngày 08.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Command my two children, one sitting on your right hand and the other on your left in your kingdom (Mt 20:21)

Mothers always want the best for their children, and the mother of James and John was no different. If her sons were going to give up everything to follow Jesus, she wanted them to be rewarded with the privilege of sitting at his right and left side when he came into his kingdom!

Jesus’ response must have caught her completely by surprise. He said that he had no control over where her sons would sit. And if it was beyond his control, then it was certainly beyond her control! What she and her sons should have really been focusing on was being last, not first; being a servant, not a master.

That might have been tough for this mother to hear. Sometimes it’s hard for us to hear, too. After all, we like to have things our own way. We like to be recognized. But we can turn things around if we practice letting go of control and letting go of our own plans. We can become more humble if we practice trusting and accepting God’s plan. We can imitate Jesus as we find opportunities to serve and not look for recognition.

Lent is a great opportunity to embrace this process more deeply and to seek the Holy Spirit’s help. For example, let’s say you’re stuck in traffic when you’re in a hurry to get somewhere. Instead of focusing on your frustration, realize that you’ve been given a few extra minutes to pray. Or you can pay attention to how you react when you don’t receive some affirmation you thought you deserved for a good deed. Let the Spirit strengthen your heart to continue serving even if no one notices. Or when your prayers are not answered as you expected, ask the Spirit to help you trust that God can bring something good out of the situation nevertheless (Romans 8:28).

We all want to become more like Jesus and to learn to follow his plan for our lives. And that’s a lifelong quest! But we can trust God to help us surrender control. We can trust that his plan for us really is what’s best for us.

“Lord, help me to do your will in all things.”

Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy (Mt 20,21)

Các bà mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho con cái của mình, và mẹ của Giacôbê và Gioan cũng không ngoại lệ. Nếu các con trai của bà từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu, thì bà muốn chúng được đặc ân ngồi bên phải và bên trái của Chúa khi Chúa vào vương quốc của Ngài!

Chắc hẳn câu trả lời của Chúa Giêsu đã khiến bà hoàn toàn ngạc nhiên. Ngài nói rằng Ngài không có quyền cho các con trai của bà sẽ ngồi ở đâu. Và nếu nó nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngài, thì chắc chắn nó cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của bà! Điều mà bà và các con trai của bà nên thực sự tập trung vào là trở thành người cuối cùng chứ không phải người đầu tiên; làm đầy tớ chứ không phải làm chủ.

Điều đó có thể khó nghe đối với người mẹ này. Đôi khi chúng ta cũng khó nghe. Rốt cuộc, chúng ta muốn có những thứ theo cách riêng của chúng ta. Chúng ta muốn được công nhận. Nhưng chúng ta có thể xoay chuyển tình thế nếu chúng ta tập buông bỏ sự kiểm soát và buông bỏ những kế hoạch của chính mình. Chúng ta có thể trở nên khiêm nhường hơn nếu tập tin tưởng và chấp nhận kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta có thể noi gương Chúa Giêsu khi tìm cơ hội để phụng sự chứ không tìm kiếm sự công nhận.

Mùa Chay là một cơ hội tuyệt vời để đón nhận tiến trình này một cách sâu sắc hơn và tìm kiếm sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ví dụ: giả sử bạn bị kẹt xe khi đang vội đi đến một nơi nào đó. Thay vì tập trung vào sự thất vọng của bạn, hãy nhận ra rằng bạn đã có thêm vài phút để cầu nguyện. Hoặc bạn có thể chú ý đến cách bạn phản ứng khi không nhận được sự khẳng định nào đó mà bạn cho rằng mình xứng đáng có được một hành động tốt. Hãy để Thánh Linh củng cố tấm lòng của bạn để tiếp tục phục vụ ngay cả khi không có ai để ý. Hoặc khi những lời cầu nguyện của bạn không được nhậm lời như bạn mong đợi, hãy cầu xin Thánh Linh giúp bạn tin cậy rằng dù sao thì Thiên Chúa vẫn có thể mang lại điều gì đó tốt đẹp từ hoàn cảnh đó (Rm 8,28).

Tất cả chúng ta đều muốn trở nên giống Chúa Giêsu hơn và học cách tuân theo kế hoạch của Ngài dành cho cuộc đời chúng ta. Và đó là một nhiệm vụ suốt đời! Nhưng chúng ta có thể tin cậy Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta từ bỏ quyền kiểm soát. Chúng ta có thể tin tưởng rằng kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta thực sự là điều tốt nhất cho chúng ta.

“Lạy Chúa, xin giúp con làm theo ý muốn của Chúa trong mọi sự.”

Comments are closed.

phone-icon