Lazarus was carried to Abraham’s bosom – Suy niệm ngày 09.03.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, March 9, 2023 

Lazarus was carried to Abraham’s bosom

Gospel Reading:  Luke 16:19-31

19 “There was a rich man, who was clothed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day.  20 And at his gate lay a poor man named Lazarus, full of sores, 21 who desired to be fed with what fell from the rich man’s table; moreover the dogs came and licked his sores. 22 The poor man died and was carried by the angels to Abraham’s bosom. The rich man also died and was buried; 23 and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes, and saw Abraham far off and Lazarus in his bosom. 24 And he called out, `Father Abraham, have mercy upon me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue; for I am in anguish in this flame.’ 25 But Abraham said, `Son, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner evil things; but now he  is comforted here, and you are in anguish. 26 And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us.’ 27 And he said, `Then I beg you, father, to send him to my father’s house, 28 for I have five brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.’ 29 But Abraham said, `They have Moses and the prophets; let them hear them.’  30 And he said, `No, father Abraham; but if some one goes to them from the dead, they will repent.’ 31 He said to him, `If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if some one should rise from the dead.'”

Thứ Năm, ngày 09.03.2023   

Lagiarô được đưa vào lòng Abraham

Lc 16,19-31

19 “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.27 “Ông nhà giàu nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: “Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.”

Meditation: What sustains you when trials and affliction come your way? The prophet Jeremiah tells us that whoever relies on God will not be disappointed or be in want when everything around them dries up or disappears (Jeremiah 17:7-8). God will not only be their consolation, but their inexhaustible source of hope and joy as well.

We lose what we hold on to – we gain what we give away

Jesus’ parable about the afflictions of the poor man Lazarus brings home a similar point. In this story Jesus paints a dramatic scene of contrasts – riches and poverty, heaven and hell, compassion and indifference, inclusion and exclusion. We also see an abrupt and dramatic reversal of fortune. Lazarus was not only poor, but sick and unable to fend for himself.  He was “laid” at the gates of the rich man’s house. The dogs which licked his sores probably also stole the little bread he got for himself. Dogs in the ancient world symbolized contempt. Enduring the torment of these savage dogs only added to the poor man’s miseries and sufferings.

The rich man treated the beggar with contempt and indifference, until he found his fortunes reversed at the end of his life! In God’s economy, those who hold on possessively to what they have, lose it all in the end, while those who share generously receive back many times more than they gave away.

Do not lose hope – God rewards those who trust in him

The name Lazarus means God is my help. Despite a life of misfortune and suffering, Lazarus did not lose hope in God. His eyes were set on a treasure stored up for him in heaven. The rich man, however, could not see beyond his material wealth and possessions. He not only had every thing he needed, he selfishly spent all he had on himself. He was too absorbed in what he possessed to notice the needs of those around him. He lost sight of God and  the treasure of heaven because he was preoccupied with seeking happiness in material things. He served wealth rather than God. In the end the rich man became a beggar!

Do you know the joy and freedom of possessing God as your true and lasting treasure? Those who put their hope and security in heaven will not be disappointed (see Hebrews 6:19).

“Lord Jesus, you are my joy and my treasure. Make me rich in the things of heaven and give me a generous heart  that I may freely share with others the spiritual and material treasures you have given to me.”

Suy niệm: Điều gì giữ vững bạn khi những thử thách và đau khổ đến với mình? Ngôn sứ Giêrêmia nói với chúng ta rằng ai trông cậy vào Chúa sẽ không thất vọng hay thiếu thốn, khi mọi thứ xung quanh họ cạn kiệt hay biến mất (Gr 17,7-8). Thiên Chúa không chỉ là sự an ủi của họ, mà còn là nguồn hy vọng và niềm vui vô tận của họ nữa.

Chúng ta mất những gì chúng ta giữ – và được những gì chúng ta cho đi

Dụ ngôn của Đức Giêsu về những đau khổ của người nghèo Lagiarô cho thấy một quan điểm tương tự. Trong câu chuyện này, Đức Giêsu vẽ một bức hình tương phản thật ấn tượng: giàu và nghèo, Thiên đàng và Hoả ngục, lòng thương xót và sự thờ ơ, sự tiếp nhận và bị loại trừ. Chúng ta cũng thấy sự đảo lộn bất ngờ và ấn tượng của số phận. Lagiarô không chỉ nghèo, mà còn bệnh tật không thể ngồi dậy được. Ông ta nằm trước cửa nhà người giàu có. Những con chó đến liếm ghẻ lở của ông cũng có thể lấy mất những mẩu bánh vụn mà ông lượm được cho mình. Thời xa xưa, chó là biểu tượng của sự khinh rẻ. Sự chịu đựng cơn hành hạ của những con chó man rợ này chỉ thêm đau khổ cho người nghèo đáng thương này.

Người giàu có đối xử với người ăn xin với sự lãnh đạm và coi thường, cho đến khi ông ta nhận ra số phận của mình ở cuối cuộc đời! Trong cách nhìn của Chúa, những ai khăng khăng giữ lấy những gì mình có, sẽ mất hết tất cả ở cuối cuộc đời, trong khi những ai quảng đại chia sẻ sẽ nhận lại gấp bội những gì mà họ cho đi.

Đừng đánh mất hy vọng – Thiên Chúa ban thưởng cho những ai tin cậy nơi Người

Tên Lagiarô có nghĩa là Thiên Chúa là sự trợ giúp của tôi. Mặc dầu cuộc sống đầy đau khổ, Lagiarô đã không mất niềm hy vọng vào Chúa. Mắt ông luôn nhìn lên kho báu đã được tích góp cho ông trên Thiên đàng. Còn người giàu có không thể nhìn thấy gì khác ngoài những của cải vật chất ở đời này. Ông không chỉ có mọi sự mình cần, ông còn ích kỷ chỉ sống hưởng thụ cho chính mình. Ông ta quá chìm đắm trong những gì mà ông có, đến độ không còn chú ý đến những thiếu thốn của những người xung quanh. Ông không còn nhìn về Chúa và kho báu trên trời, bởi vì ông quá lo lắng tìm kiếm hạnh phúc nơi những của cải vật chất. Ông chỉ lo làm giàu còn hơn là phục vụ Thiên Chúa. Kết cục, người giàu có lại trở nên người ăn mày!

Bạn có biết niềm vui và sự tự do chiếm hữu Thiên Chúa, như kho báu đích thật và bền vững không? Những ai đặt niềm hy vọng và sự an toàn của mình vào Thiên đàng sẽ không bao giờ bị thất vọng (Hr 6,19).

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là niềm vui và là kho báu của con. Xin Chúa làm cho con giàu có những sự trên trời, và ban cho con một trái tim quảng đại, để con có thể tự do chia sẻ với người khác những kho báu vật chất và tinh thần mà Chúa đã ban cho con.”

Comments are closed.

phone-icon