They laid him in a rock-hewn tomb – Suy niệm ngày 08.04.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Holy Saturday, April 8, 2023 

“They laid him in a rock-hewn tomb”

Gospel Reading: Luke 23:50-56 

50 Now there was a man named Joseph from the Jewish town of Arimathea. He was a member of the council, a good and righteous man, 51 who had not consented to their purpose and deed, and he was looking for the kingdom of God. 52 This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. 53 Then he took it down and wrapped it in a linen shroud, and laid him in a rock-hewn tomb, where no one had ever yet been laid. 54 It was the day of Preparation, and the sabbath was beginning. 55 The women who had come with him from Galilee followed, and saw the tomb, and how his body was laid; 56 then they returned, and prepared spices and ointments. On the sabbath they rested according to the commandment.

Thứ Bảy tuần Thánh, ngày 08.04.2023

Họ đặt Người trong ngôi mộ đá

Lc 23,50-56

50 Khi ấy có một người tên là Giô-xếp, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người lương thiện, công chính.51 Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng. Ông là người thành A-ri-ma-thê, một thành của người Do-thái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa.52 Ông đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su.53 Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ.54 Hôm ấy là áp lễ, và ngày sa-bát bắt đầu ló rạng.55 Cùng đi với ông Giô-xếp, có những người phụ nữ đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người được đặt như thế nào.56 Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày sa-bát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền.

Meditation: Jesus not only died for our sins (1 Corinthians 15:3); he also, by the grace of God, tasted death for every one (Hebrews 2:9). It was a real death that put an end to his earthly human existence. Jesus died in mid afternoon and the Sabbath began at 6:00 pm. Since the Jewish law permitted no work on the Sabbath, the body had to be buried quickly. Someone brave enough would have to get permission from the Roman authorities to take the body and bury it. The bodies of executed criminals were usually left unburied as carrion (dead flesh) for the vultures and dogs. Jesus was spared this indignity through the gracious intervention of Joseph of Arimethea. 

Isaiah foretold that the Messiah would be buried in a rich man’s tomb – but no tomb could contain him for long

Who was this admirer and secret disciple of Jesus? Luke tells us that Joseph was a member of the Sanhedrin, the supreme Jewish council that condemned Jesus. We are told that he did not agree with their verdict. He was either absent from their meeting or silent when they tried Jesus. What kind of man was Joseph? Luke tells us that he was “good and righteous” and “looking for the kingdom of God”. Although he did not stand up for Jesus at his trial, he nonetheless, sought to honor him in his death by giving him a proper burial. This was to fulfill what the prophet Isaiah had foretold: “He was cut off out of the land of the living ..and they made his grave with the wicked and with a rich man in his death, although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth” (Isaiah 53:8-9).

The power of God kept Jesus’ body from corruption so he could rise victorious on the third day 

In the Book of Revelation, the Lord Jesus speaks: “Fear not, I am the first and the last, and the living one: I died, and behold I am alive for evermore, and I have the keys of Death and Hades” (Revelation 1:17-18). No tomb in the world could contain the Lord Jesus for long. His death on the cross purchased our redemption and his triumph over the grave on Easter morning defeated death. What preserved the Lord Jesus from corruption? He was kept from decay and he rose from the dead by divine power. “My flesh will dwell in hope. For you will not let your Holy One see corruption” (Psalm 16:9-10). The mystery of Christ’s lying in the tomb on the sabbath reveals the great sabbath rest of God after the fulfillment of our salvation which brings peace to the whole world (Colossians 1:18-20). Is your hope in this life only, or is it well founded in the resurrection of Christ and his promise that those who believe in him will live forever?

“Lord Jesus, you died that I might live forever in your kingdom of peace and righteousness. Strengthen my faith that I may I know the power of your resurrection and live in the hope of seeing you face to face for ever.”

Suy niệm:  Ðức Giêsu không chỉ chết cho tội lỗi chúng ta (1Cor 15,3); nhờ ơn Chúa, Ngài cũng đã cảm nghiệm cái chết như mọi người (Hr 2,9). Đó là một cái chết thật sự, kết liễu sự hiện hữu cuộc đời trần thế của Ngài. Ðức Giêsu chết giữa chiều và ngày Sabát bắt đầu lúc 6 giờ. Vì luật người Do Thái không cho phép làm việc vào ngày Sabát, thân xác phải được chôn cất nhanh chóng. Phải có người đủ can đảm để xin phép chính quyền Rôma để lấy xác và chôn cất. Các thi hài của các phạm nhân xử tử thông thường không có chôn cất để làm mồi cho kên kên và chó ăn. Ðức Giêsu thoát khỏi sự sỉ nhục này ngang qua sự can thiệp can đảm của Giuse thành Arimêthêa.

Isaia tiên báo rằng Đấng Messia sẽ được chôn cất trong ngôi mộ của một người giàu có – nhưng không có ngôi mộ nào có thể giữ Người lâu được

Người môn đệ đáng khâm phục và âm thầm của Ðức Giêsu này là ai? Luca thuật lại cho chúng ta rằng Giuse là một thành phần của Thượng hội đồng, hội đồng tối cao của người Do Thái đã lên án Ðức Giêsu. Chúng ta biết rằng ông đã không đồng ý với lời buộc tội của họ. Ông không tham dự trong các buổi họp hay im lặng khi họ tố cáo Ðức Giêsu. Thế thì Giuse là loại người nào? Luca kể lại với chúng ta rằng ông là người “tốt lành và công chính” và “tìm kiếm nước Thiên Chúa”. Mặc dầu ông không bênh vực cho Ðức Giêsu ở tòa xét xử, tuy nhiên, ông đã tìm cách tôn kính Chúa trong cái chết của Ngài bằng việc chôn cất Ngài tử tế. Điều này để thực hiện lời tiên báo của ngôn sứ Isaia: “Ngài đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh… Ngài đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo, và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa” (Is 53,8-9).

Quyền năng của Thiên Chúa gìn giữ thân xác của Đức Giêsu khỏi hư hoại để Người có thể sống lại khải hoàn vào ngày thứ ba

Trong sách khải huyền, Chúa Giêsu nói rằng: “Đừng sợ, Ta là đầu và là cuối. Ta là Đấng hằng sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn đời muôn thuở, Ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ” (Kh 1,17-18). Không ngôi mộ nào trên thế gian có thể chứa đựng Ðức Giêsu mãi được. Cái chết của Ngài trên thập giá đem lại ơn cứu độ cho chúng ta và sự chiến thắng của Ngài trên sự chết vào sáng phục sinh đã đánh bại tử thần. Cái gì đã giữ Ðức Giêsu không bị thối rữa? Ngài đã thoát khỏi sự thối rữa và Ngài sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng Thiên Chúa. “Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ” (Tv 16,9-10). Mầu nhiệm của việc Đức Kitô nằm trong mộ vào ngày Sabát mặc khải sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa vào ngày Sabát, sau khi hoàn thành sự cứu chuộc của chúng ta, đem lại sự bình an cho toàn thế giới (Col 1,18-20). Niềm hy vọng của bạn chỉ có trong cuộc đời này, hay nó hoàn toàn dựa vào sự phục sinh của Đức Kitô và lời hứa của Ngài rằng ai tin vào Ngài sẽ sống đời đời?

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết để con có thể được sống vĩnh cửu trong vương quốc bình an và công chính của Chúa. Xin thêm sức mạnh cho đức tin của con, để con có thể nhận biết sức mạnh của sự phục sinh và sống mỗi ngày trong hy vọng nhìn thấy Chúa mặt đối mặt cho tới muôn đời.”

Comments are closed.

phone-icon