If it dies, it bears much fruit – Suy niệm ngày 10.08.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, August 10, 2023

“If it dies, it bears much fruit”

Scripture: John 12:24-26  

24 Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone; but if it dies, it bears much fruit.  25  He who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life.  26 If any one serves me, he must follow me; and where I am, there shall my servant be also; if any one serves me, the Father will honor him.

Thứ Năm, ngày 10.08.2023

Nếu nó chết đi, nó sẽ sinh nhiều hoa trái

Ga 12,24-26

24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Meditation: What can a grain of wheat tell us about life and the kingdom of God?  Jesus drew his parables from the common everyday circumstances of life. His audience, mostly rural folk in Palestine, could easily understand the principle of new life produced by dead seeds sown into the earth. What is the spiritual analogy which Jesus alludes to? Is this, perhaps, a veiled reference to his own impending death on the cross and his resurrection on the third day? Or does he have another kind of “death and rebirth” in mind for his disciples? Jesus, no doubt, had both meanings in mind for his disciples. 

The image of the grain of wheat dying in the earth in order to grow and bear a harvest can be seen as a metaphor of Jesus’ own death and burial in the tomb and his resurrection. Jesus knew that the only way to victory over the power of sin and death was through the cross. Jesus reversed the curse of our first parents’ [Adam and Eve] disobedience through his obedience to the Father’s will – his willingness to go to the cross to pay the just penalty for our sins and to defeat death once and for all. His obedience and death on the cross obtain for us freedom and new life in the Holy Spirit. His cross frees us from the tyranny of sin and death and shows us the way of perfect love. There is a great paradox here. Death leads to life. When we “die” to our selves, we “rise” to new life in Jesus Christ.

What does it mean to “die” to oneself? It certainly means that what is contrary to God’s will must be “crucified” or “put to death”. God gives us grace to say “yes” to his will and to reject whatever is contrary to his loving plan for our lives. Jesus also promises that we will bear much “fruit” for him, if we choose to deny ourselves for his sake. Jesus used forceful language to describe the kind of self-denial he had in mind for his disciples. 

What did he mean when he said that one must hate himself?  The expression to hate something often meant to prefer less. Jesus says that nothing should get in the way of our preferring him and the will of our Father in heaven.  Our hope is in Paul’s reminder that “What is sown in the earth is subject to decay, what rises is incorruptible” (1 Corinthians 15:42). Do you hope in the Lord and follow joyfully the path he has chosen for you?

“Lord Jesus, let me be wheat sown in the earth, to be harvested for you. I want to follow wherever you lead me. Give me fresh hope and joy in serving you all the days of my life.”

Suy niệm: Hạt lúa miến có thể nói với chúng ta điều gì về cuộc sống và nước Thiên Chúa? Đức Giêsu đưa ra những dụ ngôn từ những ví dụ hằng ngày trong cuộc sống. Thính giả của Người, những người dân quê ở xứ Palestine, có thể dễ dàng hiểu được nguyên lý của sự sống mới nảy sinh từ những hạt giống chết trong lòng đất. Phép loại suy về bài học thiêng liêng nào mà Đức Giêsu muốn ám chỉ tới là gì? Có lẽ điều này muốn nói đến cái chết sắp xảy đến của Người trên thập giá và sự phục sinh của Người chăng? Hay phải chăng Chúa đã có một kiểu “chết và tái sinh” mà Người muốn các môn đệ phải ghi nhớ? Rõ ràng, Đức Giêsu có cả hai ý nghĩa này trong tâm trí của các môn đệ.

Hình ảnh hạt lúa miến chết trong lòng đất để được mọc lên và sinh nhiều hoa trái có thể được nhìn thấy như một phép ẩn dụ về cái chết và sự chôn cất trong mộ và sự phục sinh của Người. Đức Giêsu biết rằng con đường duy nhất dẫn đến chiến thắng quyền lực tội lỗi và cái chết phải đi qua thập giá. Đức Giêsu đón nhận lời chúc dữ của sự bất tuân từ nguyên tổ Adam và Eva qua sự vâng phục thánh ý Chúa Cha của Người, sự sẵn sàng bước tới thập giá của Người đền trả hình phạt công thẳng dành cho tội lỗi chúng ta, và đánh bại cái chết một lần nữa cho tất cả mọi người. Sự vâng phục và cái chết của Người trên thập giá đem lại cho chúng ta sự tự do và sự sống mới trong Thánh Thần. Thánh giá của Người giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, và tỏ cho chúng ta con đường yêu thương hoàn hảo. Ở đây có một sự nghịch lý rất lớn. Cái chết dẫn đến sự sống. Khi chúng ta “chết” cho chính mình, chúng ta “sống” cuộc sống mới trong Đức Giêsu Kitô.

Chết đi cho chính mình có nghĩa là gì? Chắc hẳn đó là những gì trái ngược với thánh ý Chúa phải bị “đóng đinh” hay “giết chết”. Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng để thưa “xin vâng” với thánh ý Người và chống lại những gì trái ngược với kế hoạch yêu thương của Người đối với cuộc sống của chúng ta. Đức Giêsu cũng hứa rằng chúng ta sẽ sinh nhiều “hoa trái” cho Người, nếu chúng ta quyết tâm từ bỏ chính mình vì danh Người. Đức Giêsu đã sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ để diễn tả sự bỏ mình mà Người muốn các môn đệ phải ghi nhớ.

Đức Giêsu muốn ám chỉ gì khi Người nói rằng người ta phải ghét bỏ chính mình? Thành ngữ ghét cái gì thường mang ý nghĩa là bớt đi, ít hơn. Đức Giêsu nói rằng không có gì thành trở ngại trên con đường của chúng ta đến với Người và thánh ý Cha trên trời. Hy vọng của chúng ta được bày tỏ nơi lời của thánh Phaolô “Cái gì gieo xuống đất thì hư nát, cái gì trỗi dậy thì bất diệt” (1Cor 15,42). Bạn có hy vọng vào Thiên Chúa và vui vẻ bước theo con đường mà Người đã chọn cho bạn không?

“Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con thành hạt lúa miến chết trong lòng đất, để đem lại hoa trái cho Chúa. Con muốn bước đi bất cứ nơi nào mà Chúa dẫn dắt con đi. Xin Chúa ban cho con niềm hy vọng và lòng hân hoan trong việc phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời.”

Comments are closed.

phone-icon