Ai trong anh em là một người cha,…-SN theo WAU ngày 12.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Anyone who is familiar with the comic strip Peanuts knows that Lucy repeatedly plays a trick on Charlie Brown. She holds a football for him so that he can run up and kick it. And Charlie Brown always falls for it—literally. Just as he is about to kick the ball, Lucy pulls it away. Charlie Brown flies into the air and lands on his back. You’d think he might have developed a trust issue after all those falls!

We know that life is not a comic strip. But we may very well have had times where we “got the wind knocked out of us” when a heartfelt prayer was not answered in the way we had hoped for. Or more likely, we have been worn down by a series of everyday disappointments in life or a sense of loneliness or tiredness. We read God’s promises in the Bible but don’t always see them fulfilled in our lives or in the life of a loved one. God seems unresponsive and our prayers feel mechanical. Put all this together, and you can see how our trust in a good and loving God might start weakening.

Keep in mind, though, that when it comes to prayer, you are not dealing with Lucy. God is good. He is a father in the most perfect, loving sense of the word. He’s not going to “pull the ball away” and leave you flat. As Jesus tells us in today’s Gospel, if human fathers know how to take care of their children and give them good things, how much more does your heavenly Father want to give you only the best—even if you can’t see it right away?

So whatever your needs are, don’t be afraid to bring them before your heavenly Father. He loves you more than you can imagine. And even when you feel like you’re not getting an answer from him, you can count on him to give you what you need. So don’t give up! Keep asking, keep seeking, keep knocking on heaven’s door—and let him show you that he is worthy of your trust.

“Father, sometimes it’s hard to trust. Help me see your love today and put my trust in your faithfulness.”

Bất cứ ai quen thuộc với bộ truyện tranh Peanuts đều biết rằng Lucy nhiều lần giở trò lừa Charlie Brown. Cô ấy cầm một quả bóng cho anh ấy để anh ấy chạy lên và đá nó. Và Charlie Brown luôn bị té – theo nghĩa đen. Ngay khi anh ấy chuẩn bị đá quả bóng, Lucy kéo nó đi. Charlie Brown bay lên không trung và ngã xuống đất bằng lưng. Bạn có nghĩ rằng anh ấy có thể đã phát triển vấn đề về lòng tin sau tất cả những lần thất bại đó không!

Chúng ta biết rằng cuộc sống không phải là một bộ truyện tranh. Nhưng rất có thể chúng ta đã có những lúc “bị gió thổi bay” khi một lời cầu nguyện chân thành không được đáp lại theo cách chúng ta đã hy vọng. Hoặc nhiều khả năng hơn, chúng ta đã bị hao mòn bởi hàng loạt những thất vọng hằng ngày trong cuộc sống hoặc cảm giác cô đơn, mệt mỏi. Chúng ta đọc những lời hứa của Thiên Chúa trong Kinh thánh nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thấy chúng được thực hiện trong cuộc sống của chúng ta hoặc trong cuộc sống của một người thân yêu. Thiên Chúa dường như không đáp ứng và những lời cầu nguyện của chúng ta cảm thấy máy móc. Đặt tất cả những điều này lại với nhau, và bạn có thể thấy lòng tin của chúng ta vào một Thiên Chúa tốt lành và yêu thương có thể bắt đầu suy yếu như thế nào.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi cầu nguyện, bạn không phải đối phó với Lucy. Thiên Chúa thật tốt lành. Ngài là một người Cha theo nghĩa hoàn hảo nhất, yêu thương nhất của từ này. Ngài sẽ không “kéo quả bóng đi” và để bạn nằm bẹp. Như Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay, nếu những người cha nhân loại biết chăm sóc con cái và cho chúng những điều tốt đẹp, thì Cha của bạn trên trời còn muốn ban cho bạn những điều tốt nhất – ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy ngay được?

Vì vậy, bất kể nhu cầu của bạn là gì, đừng ngại trình bày chúng trước mặt Cha trên trời. Ngài yêu thương bạn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. Và ngay cả khi bạn cảm thấy không nhận được câu trả lời từ Ngài, bạn có thể tin tưởng vào việc Ngài sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần. Vì vậy, đừng bỏ cuộc! Hãy tiếp tục cầu xin, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục gõ cửa Thiên đàng – và để Ngài cho bạn thấy rằng Ngài xứng đáng với sự tin cậy của bạn.

Lạy Cha, đôi khi thật khó tin tưởng. Xin giúp con nhìn thấy tình yêu của Cha ngày hôm nay và đặt niềm tin vào sự trung tín của Cha.

Psalm 1:1-4, 6
Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính (Tv 1,6)

Today’s first reading from Malachi and the responsorial psalm both paint a picture of the blessings that God promises to lavish on the just: everything they do will prosper. They will be made as strong and stable as a majestic, fruitful tree whose roots drink freely from fresh running water. The Lord will listen attentively to them, and their names will be written in his own record book. God will even go so far as to set up an astronomical reward for them by appointing the sun to rise on them so that they can enjoy its constant healing rays of light.

Could anyone possibly embody these characteristics more than Jesus, the just man? He spent his entire life delighting in God’s word and sharing the good news of that word with the people around him. He resisted “the counsel of the wicked” (Psalm 1:1), whether it was the devil’s suggestion that he should seize worldly power or the thief who urged him to save himself from the cross. Jesus certainly didn’t “walk in the way of sinners,” either (1:1)! On the contrary, he called sinners to follow him instead!

But that’s not fair, you might respond. Jesus is the Son of God; of course he’s going to be perfectly just! And you’d be right. None of us can fulfill the standards of righteousness as perfectly as Jesus did. But that doesn’t mean we shouldn’t try. In today’s Gospel, Jesus promises that God will give his Holy Spirit to anyone who asks (Luke 11:13). And that Spirit can empower us to live a just and holy life—and to ease our conscience when we seek forgiveness after having fallen into sin. He is the Lord who “watches over” us when we try to follow “the way of the just” (Psalm 1:6).

This mean that the promises contained in today’s readings are for you as well as for Jesus. By learning to yield to the Spirit, you can become more and more like the just person described by Malachi and the psalmist. You can reflect the perfect justice—and the love, joy, and mercy—of Jesus to everyone around you.

“Heavenly Father, thank you for giving me your Holy Spirit! Thank you for helping me to be more like Jesus!”

Bài đọc thứ nhất hôm nay trích sách Malakhi và thánh vịnh đáp ca đều vẽ nên bức tranh về những phúc lành mà Thiên Chúa hứa ban cho những người công chính: mọi việc họ làm sẽ thành công. Chúng sẽ trở nên mạnh mẽ và vững chãi như một cây to lớn sai trái mà rễ của chúng không ngừng uống nước trong lành. Chúa sẽ chăm chú lắng nghe họ, và tên của họ sẽ được ghi vào sổ ghi chép của chính Ngài. Thậm chí, Thiên Chúa còn đi xa đến mức thiết lập một phần thưởng thiên văn cho họ bằng cách chỉ định mặt trời mọc trên họ để họ có thể tận hưởng những tia sáng chữa bệnh liên tục của mặt trời.

Có ai có thể thể hiện những đặc điểm này hơn Chúa Giêsu, người công bình không? Anh dành cả cuộc đời để vui thích trong lời Chúa và chia sẻ tin mừng về lời đó với những người xung quanh. Ông đã chống lại “mưu kế của kẻ ác” (Tv 1,1), cho dù đó là gợi ý của ma quỷ rằng ông nên nắm lấy quyền lực thế gian hay kẻ trộm xúi giục ông tự cứu mình khỏi thập tự giá. Chúa Giêsu chắc chắn cũng không “đi trong đường tội nhân” (1,1)! Trái lại, thay vào đó, Ngài kêu gọi những người tội lỗi đi theo Ngài!

Nhưng điều đó không công bằng, bạn có thể phản ứng. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa; tất nhiên anh ấy sẽ hoàn toàn công bằng! Và bạn sẽ đúng. Không ai trong chúng ta có thể hoàn thành các tiêu chuẩn của sự công chính một cách hoàn hảo như Chúa Giêsu đã làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên thử. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hứa rằng Thiên Chúa sẽ ban Thánh Thần cho bất cứ ai xin (Lc 11,13). Và Thánh Linh đó có thể trao quyền cho chúng ta để sống một cuộc đời công bình và thánh khiết – và xoa dịu lương tâm của chúng ta khi chúng ta tìm kiếm sự tha thứ sau khi phạm tội. Ngài là Chúa, Đấng “chăm sóc” chúng ta khi chúng ta cố gắng đi theo “con đường của người công chính” (Tv 1,6).

Điều này có nghĩa là những lời hứa trong các bài đọc hôm nay dành cho bạn cũng như dành cho Chúa Giêsu. Bằng cách học cách đầu phục Thánh Linh, bạn có thể ngày càng trở nên giống người công chính mà Malakhi và tác giả thánh vịnh đã mô tả. Bạn có thể phản ánh sự công bằng hoàn hảo – và tình yêu, niềm vui và lòng thương xót – của Chúa Giêsu cho mọi người xung quanh bạn.

Lạy Cha trên trời, cảm ơn Cha đã ban Thánh Thần cho con! Cảm ơn Cha đã giúp con trở nên giống Chúa Giêsu hơn!

Comments are closed.

phone-icon