Đức Giêsu gọi các môn đệ đến với mình,…- SN theo WAU ngày 28.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus had a big decision to make. Who should he choose to be his apostles and carry on his mission? He knew his disciples well, but he also needed to ask his Father for guidance. After a long night in prayer, Jesus chose twelve men, including Simon, called the Zealot, and Jude, also known as Thaddeus. These two lesser-known apostles, whom we honor today, followed Jesus until his death. Then, after witnessing Jesus’ resurrection and receiving the Holy Spirit, they went on to proclaim the good news as far as modern-day Turkey, where they died as martyrs.

But notice that before he set apart the apostles for their special purpose, Jesus called all his disciples “to himself” (Luke 6:13). He called all of them to be with him and to learn from him. Their relationship with Jesus had motivated them to leave behind career and family to follow him. His words had captured their hearts. He had given them hope that God’s promised Messiah had finally come. Knowing Jesus, hearing him preach, and seeing him heal people and set them free had changed them. So they all gladly chose to spend their lives following in his footsteps.

We admire these first disciples, who made the bold choice to follow Jesus. And of course, we honor the apostles, who carried Jesus’ message to the ends of the earth and became the foundation of the Church. But don’t forget that Jesus also calls us to be “fellow citizens” with Sts. Simon and Jude and “members of the household of God” (Ephesians 2:19).

Jesus calls you to himself, just as he called his first disciples. He wants you to be with him and learn from him. Every day you have a choice. As you spend time with him, your heart will be warmed by his love. Your desire to share his love with other people will grow. Little by little, Jesus will shape you into a living stone so that you can do your part to build up the Church.

“Jesus, thank you for calling me to yourself. Use me, Lord, to proclaim your love.”

Chúa Giêsu đã có một quyết định lớn. Ngài nên chọn ai làm tông đồ và thực hiện sứ mệnh của mình? Ngài biết rõ các môn đệ của mình, nhưng Ngài cũng cần xin Chúa Cha hướng dẫn. Sau một đêm dài cầu nguyện, Chúa Giêsu chọn mười hai người, bao gồm Simon, được gọi là Zealot, và Giuđa, còn được gọi là Thađêô. Hai tông đồ ít được biết đến này, mà chúng ta tôn vinh ngày nay, đã theo Chúa Giêsu cho đến khi Ngài qua đời. Sau đó, sau khi chứng kiến ​​sự phục sinh của Chúa Giêsu và nhận được Chúa Thánh Thần, họ tiếp tục loan báo Tin mừng đến tận Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, nơi họ đã chết như những vị tử vì đạo.

Nhưng hãy lưu ý rằng trước khi tách các tông đồ ra vì mục đích đặc biệt của họ, Chúa Giêsu đã gọi tất cả các môn đệ “đến với mình” (Lc 6,13). Ngài kêu gọi tất cả họ ở bên Ngài và học hỏi từ Ngài. Mối tương quan của họ với Chúa Giêsu đã thúc đẩy họ bỏ lại sự nghiệp và gia đình để theo Ngài. Lời nói của Ngài đã chiếm được trái tim của họ. Ngài đã cho họ hy vọng rằng Đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa cuối cùng đã đến. Biết Chúa Giêsu, nghe Ngài giảng, và thấy Ngài chữa lành và giải thoát cho mọi người đã thay đổi họ. Vì vậy, tất cả họ vui vẻ chọn dành cả cuộc đời mình để theo bước chân của Ngài.

Chúng ta ngưỡng mộ những môn đệ đầu tiên này, những người đã lựa chọn táo bạo theo Chúa Giêsu. Và tất nhiên, chúng ta tôn vinh các tông đồ, những người đã mang sứ điệp của Chúa Giêsu đến tận cùng trái đất và trở thành nền tảng của Giáo hội. Nhưng đừng quên rằng Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta trở thành “đồng hương” với thánh Simon và Giuđa và là “thành viên trong gia đình của Thiên Chúa” (Ep 2,19).

Chúa Giêsu gọi bạn đến với Ngài, cũng như Ngài đã gọi các môn đệ đầu tiên của Ngài. Ngài muốn bạn ở bên Ngài và học hỏi từ Ngài. Mỗi ngày bạn có sự lựa chọn. Khi bạn dành thời gian cho Ngài, trái tim bạn sẽ được sưởi ấm bởi tình yêu của Ngài. Mong muốn chia sẻ tình yêu của Ngài với người khác của bạn sẽ lớn dần lên. Từng chút một, Chúa Giêsu sẽ uốn nắn bạn thành một viên đá sống động để bạn có thể làm phần việc của mình để xây dựng Hội Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã gọi con đến với Chúa. Lạy Chúa, xin hãy dùng con để rao truyền tình yêu của Chúa.

Ephesians 2:19-22

Anh em là người đồng hương với các người thuộc dân thánh (Ep 2,19)

The apostles Simon and Jude, whom we celebrate today, were brothers. And not only that, they were also cousins of Jesus (Matthew 13:54-55). Tradition tells us that after Pentecost, Jude traveled through Syria, Armenia, and Persia preaching the gospel. In Persia, he met up with his brother Simon, and together they led thousands of people to the Lord.

But their preaching and miracles roused the jealousy of pagan priests in Nineveh. They seized the two, brought them to a pagan temple, and commanded them to worship their gods. When they refused, they were beaten to death.

Amazing! These men could have remained in Jerusalem or returned home to Nazareth. But instead, they traveled hundreds of miles, on foot, to share the gospel—with complete strangers. Pagans, no less! They were so committed to Jesus that they were willing to die rather than renounce him. Why did they choose such a hard and dangerous path?

The answer is the Holy Spirit. He is the One who overcomes all divisions, even the ancient animosity between Gentiles and Jews. He is the One who sent Simon and Jude to a land of “strangers” and led them to invite these strangers to become “fellow citizens” with the Lord (Ephesians 2:19). Because of the Spirit, these two members of Jesus’ earthly family treated members of a foreign race as their own brothers and sisters in Christ. He even empowered them to lay down their lives out of love for them!

The Holy Spirit healed Simon and Jude of any prejudice or animosity they might have felt against the Gentiles of Persia. He can do the same for us. He can abolish any prejudice in us and propel us into the world to reach out to the “strangers and sojourners” around us (Ephesians 2:19). Let’s ask Jesus to show us how to do just that.

“Holy Spirit, empower me to share Christ’s love with everyone I meet today!”

Hai thánh tông đồ Simon và Giuđa mà chúng ta mừng lễ hôm nay là hai anh em. Và không những thế, họ còn là anh em họ của Chúa Giêsu (Mt 13,54-55). Truyền thống cho chúng ta biết rằng sau Lễ Ngũ Tuần, Giuđa đã đi qua Syria, Armenia và Ba Tư để rao giảng Tin mừng. Tại Ba Tư, ông đã gặp anh trai mình là Simon, và họ đã cùng nhau dẫn dắt hàng ngàn người đến với Chúa.

Nhưng lời rao giảng và phép lạ của họ đã khiến các thầy tế lễ ngoại giáo ở Ninivê ghen ghét. Họ bắt hai người, đưa đến một ngôi đền ngoại giáo, và ra lệnh cho họ phải thờ phượng các vị thần của họ. Khi họ từ chối, họ bị đánh đến chết.

Tuyệt vời! Những người này có thể ở lại Giêrusalem hoặc trở về nhà ở Nagiarét. Nhưng thay vào đó, họ đã đi bộ hàng trăm dặm để chia sẻ Tin mừng – với những người hoàn toàn xa lạ. Ngoại đạo, không hơn không kém! Họ đã cam kết với Chúa Giêsu đến nỗi họ sẵn sàng chết chứ không từ bỏ Ngài. Tại sao họ lại chọn con đường gian nan và nguy hiểm như vậy?

Câu trả lời là Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng vượt qua mọi sự chia rẽ, ngay cả sự thù địch từ xa xưa giữa dân ngoại và người Do Thái. Ngài là Đấng đã sai Simon và Giuđa đến một vùng đất của “những người khách lạ” và dẫn dắt họ mời những người lạ này trở thành “đồng hương” với Chúa (Ep 2,19). Nhờ Thánh Linh, hai thành viên này trong gia đình trên đất của Chúa Giêsu đối xử với những người thuộc chủng tộc ngoại bang như anh chị em của họ trong Đức Kitô. Ngài thậm chí còn trao quyền cho họ hy sinh mạng sống vì tình yêu dành cho họ!

Chúa Thánh Thần đã chữa lành cho Simon và Giuđa khỏi mọi thành kiến hoặc ác cảm mà họ có thể đã cảm thấy đối với dân ngoại Ba Tư. Ngài có thể làm điều tương tự cho chúng ta. Ngài có thể xóa bỏ mọi thành kiến trong chúng ta và đẩy chúng ta vào thế gian để tiếp cận với “những khách lạ và khách kiều ngụ” xung quanh chúng ta (Ep 2,19). Hãy xin Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức mạnh cho con để chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô với mọi người con gặp hôm nay!

Comments are closed.

phone-icon