Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin – Suy niệm theo WAU ngày 06.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

These are some pretty harsh words! Jesus’ statements of woe against the cities where he ministered can sound as if he is promising to retaliate against them for having rejected his message. We can get the idea that he will come in a fit of rage and destroy anyone who doesn’t repent for their sins.

But something’s not quite right with this picture. Jesus isn’t so sensitive that he needs to bully people into obedience. Rather, he is lamenting what will happen to these cities because of their lack of repentance. All the miracles that he performed in them, all his teaching and parables—it was all meant to show them what life could be like if they turned back to God and began treating each other with mercy and compassion.

The destruction that Jesus predicts will come, not from his hand, but from the hands of the people themselves. As St. Paul once wrote, “If you go on biting and devouring one another, beware that you are not consumed by one another” (Galatians 5:15).

Repentance doesn’t mean just saying “I’m sorry.” It means turning our lives around. It means asking the Lord for his grace as we try to change our behavior. This is what Jesus was hoping would happen in all of these cities. But it didn’t. They remained trapped in their sin, despite all the demonstrations of God’s love, power, and mercy Jesus showed them.

Jesus knows how easily we can give in to temptations like greed, envy, resentment, and lust. He also knows how dangerous these sins are. It’s why he went so far as to die for us: to set us free from these sins and to fill us with his Spirit of love.

Jesus spoke these words after he had left Galilee behind and had begun heading for Jerusalem (Luke 9:51). He had done all he could, and it was time to move on toward the cross. Isn’t it wonderful that he hasn’t “moved on” from us? Day after day, he gives us countless opportunities to repent, to change our hearts and behaviors, and to bear the kind of fruit that can change not only us, but the people around us as well.

“Jesus, help me to live a life of true repentance and change.”

Đây là những lời khá gay gắt! Những lời tuyên bố của Chúa Giêsu về sự khốn đối với các thành nơi Ngài rao giảng có thể nghe như thể Ngài đang hứa trả đũa họ vì đã từ chối sứ điệp của Ngài. Chúng ta có thể hiểu rằng Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ và tiêu diệt bất cứ ai không hối cải về tội lỗi của mình.

Nhưng có điều gì đó không ổn với bức tranh này. Chúa Giêsu không nhạy cảm đến mức bắt nạt mọi người phải vâng lời. Đúng hơn, Ngài đang than thở về những gì sẽ xảy ra với những thành phố này vì họ thiếu ăn năn. Tất cả những phép lạ mà Ngài đã thực hiện nơi họ, tất cả sự giáo huấn và những câu chuyện dụ ngôn của Ngài – tất cả đều nhằm cho họ thấy cuộc sống sẽ như thế nào nếu họ quay lại với Thiên Chúa và bắt đầu đối xử với nhau bằng lòng nhân từ và trắc ẩn.

Sự hủy diệt mà Chúa Giêsu tiên báo sẽ đến, không phải từ tay Ngài, nhưng chính từ tay con người. Như Thánh Phaolô đã từng viết, “Nếu anh em cứ cắn xé và đay nghiến lẫn nhau, thì hãy coi chừng anh em đang tiêu diệt lẫn nhau đấy” (Gl 5,15).

Ăn năn không có nghĩa là chỉ nói “Tôi xin lỗi”. Nó có nghĩa là xoay chuyển cuộc sống của chúng ta. Nó có nghĩa là cầu xin Chúa ban cho ân sủng của Ngài khi chúng ta cố gắng thay đổi hành vi của mình. Đây là điều mà Chúa Giêsu hy vọng sẽ xảy ra ở các thành phố này. Nhưng nó đã không xảy ra. Họ vẫn vướng trong tội lỗi của mình, bất chấp tất cả những minh chứng về tình yêu, quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã cho họ thấy.

Chúa Giêsu biết chúng ta có thể dễ dàng nhượng bộ trước những cám dỗ như tham lam, đố kỵ, oán giận và dâm dục. Ngài cũng biết những tội lỗi này nguy hiểm như thế nào. Đó là lý do tại sao Ngài đã đi xa đến mức chết cho chúng ta: để giải thoát chúng ta khỏi những tội lỗi này và ban cho chúng ta tràn đầy Thần khí tình yêu của Ngài.

Chúa Giêsu nói những lời này sau khi Ngài rời bỏ Galilê và bắt đầu đi lên Giêrusalem (Lc 9,51). Ngài đã làm tất cả những gì có thể, và đã đến lúc phải tiến về phía thập tự giá. Chẳng phải thật tuyệt vời khi Ngài không “bỏ rơi” chúng ta sao? Ngày qua ngày, Ngài cho chúng ta vô số cơ hội để ăn năn, thay đổi tâm hồn và hành vi của mình, và mang lại kết quả có thể thay đổi không chỉ chúng ta, mà cả những người xung quanh chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống một đời sống ăn năn và thay đổi thật sự.

Br 1, 15-22 

Vì chúng tôi đã không chú tâm nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi (Br 1,21)

Do you ever watch a movie or TV show and get caught up in a plot twist? Is the protagonist going to make it? you wonder nervously. But then you remember that, generally speaking, the good guy always survives in the end. Knowing this helps you enjoy the movie without feeling too worried about the outcome.

In a similar way, the author of today’s first reading lets us know right from the beginning how the story ends. We find out how the exiled Israelites responded to the words of the scroll that Baruch read to them: they “wept, fasted, and prayed before the Lord” (1:5). Knowing that their prayer of contrition and confession results in the people’s change of heart and conversion, we can read today’s passage with a sense of relief and hope.

The confession of sins, written by the prophet Baruch for the people to recite from their hearts, does not mince words: “We did not heed the voice of the Lord, . . . but each one of us went off after the devices of his own wicked heart, served other gods, and did evil in the sight of the Lord, our God” (21, 22). Baruch tells the people to be very clear in acknowledging how their choices have turned their lives upside down before they then ask God to deliver them.

Do you know that you can be just as straightforward with God? You can be honest with him about any ways in which you’ve ignored his voice or chased after fleeting pleasures. Then, as you receive his mercy, you will be able to follow him with more freedom, joy, and peace than ever before.

So don’t be afraid to face up to your sins. It’s the first step in growing in holiness. Then bring them to the Lord in all honesty. As you do, remember that you already know the outcome! You know that Jesus will lavish his mercy upon you and will forgive you as you come to him.

“Jesus, thank you for leading me as I confess my sins and receive your mercy.”

Bạn đã bao giờ xem một bộ phim hoặc chương trình truyền hình và bị cuốn vào một tình tiết phức tạp chưa? Nhân vật chính sẽ làm điều đó không? Bạn lo lắng tự hỏi. Nhưng sau đó bạn hãy nhớ rằng, nói chung, cuối cùng người tốt luôn sống sót. Biết được điều này giúp bạn thưởng thức bộ phim mà không cảm thấy quá lo lắng về kết quả.

Tương tự như vậy, tác giả của bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta biết ngay từ đầu câu chuyện kết thúc như thế nào. Chúng ta tìm hiểu xem những người Israel bị lưu đày đã phản ứng thế nào với những lời trong cuộn sách mà Ba-rúc đọc cho họ nghe: họ “khóc lóc, ăn chay và cầu nguyện trước mặt Đức Chúa” (1,5). Biết rằng lời cầu nguyện sám hối và thú tội của họ dẫn đến sự thay đổi tâm hồn và hoán cải, chúng ta có thể đọc đoạn văn hôm nay với một cảm giác nhẹ nhõm và hy vọng.

Bản thú nhận tội lỗi do tiên tri Ba-rúc viết ra để dân chúng đọc thuộc lòng không chút nặng nề: “Chúng tôi đã không nghe theo tiếng Đức Chúa, . . . nhưng mỗi người trong chúng tôi đều theo lòng dạ độc ác của mình, hầu việc các thần khác và làm điều ác trước mặt Chúa Thiên Chúa chúng ta” (21, 22). Ba-rúc nói với mọi người rằng họ phải thừa nhận rất rõ ràng rằng những lựa chọn của họ đã đảo lộn cuộc sống của họ như thế nào trước khi họ cầu xin Chúa giải cứu họ.

Bạn có biết rằng bạn có thể thẳng thắn như vậy với Thiên Chúa không? Bạn có thể thành thật với Ngài về bất kỳ cách nào mà bạn đã phớt lờ tiếng nói của Ngài hoặc chạy theo những thú vui thoáng qua. Sau đó, khi nhận được lòng thương xót của Ngài, bạn sẽ có thể bước theo Ngài với sự tự do, vui vẻ và bình an hơn bao giờ hết.

Vì vậy, đừng sợ đối mặt với tội lỗi của mình. Đó là bước đầu tiên để lớn lên trong sự thánh thiện. Sau đó, hãy mang họ đến với Chúa với tất cả sự trung thực. Khi bạn làm, hãy nhớ rằng bạn đã biết trước kết quả! Bạn biết rằng Chúa Giêsu sẽ rộng lòng thương xót bạn và sẽ tha thứ cho bạn khi bạn đến với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã dẫn dắt con khi con xưng tội và đón nhận lòng thương xót của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon