Matta tất bật với việc phục vụ- SN theo WAU ngày 10.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

This is such an ordinary and relatable scene in the Gospel of Luke. There is no sign or miracle, no confrontation with Pharisees, no thought-provoking parable. Instead, it is a portrait of our Lord in everyday life. He is simply among friends, enjoying their company. It’s a good reminder that Jesus is there with us, too, in our day-to-day routines. Yet we know how often his presence can be obscured by the tasks that clamor for our attention.

Chances are, you have been Martha at some point, “burdened with much serving” (Luke 10:40). Maybe that phrase describes you today—in the workplace or in your home or faith community. You could be striving to perform or be productive; you could be trying to meet your own expectations or those placed on you by someone else. Maybe, like Martha, you’re keeping it together, but you can feel the resentment simmering. And it’s a completely understandable reaction, especially if you feel like “my sister [or brother]has left me by myself” (10:40), and you are taking on more than your fair share of the load.

In Martha’s case, she decides to speak up. It’s easy to see her in a negative light here as she registers her complaint about her sister. But the important thing is this: when Martha was burdened, she “came to him” (Luke 10:40). Even in her exhaustion and annoyance, instead of lashing out at Mary, she goes to Jesus. She doesn’t hold back about how she is feeling. She puts it all in his lap and asks him to intervene.

Where do you turn when you are feeling like Martha? To Jesus? Do you ask him to help you reorient your priorities, as he did for Martha? Let him bring your gaze back to himself. Let him remind you that he is there in the busyness; indeed, he is in and among the ones whom you serve.

Jesus is always “the better part,” whether you find him in quiet contemplation or in acts of service (Luke 10:42). So when you feel burdened today, take a moment to come to Jesus and find rest in his presence. And if you’re in the middle of something that can’t wait, trust that you can even find him there.

“Jesus, help me to come to you, just as Martha did, whenever I am burdened.”

Đây là một cảnh bình thường và dễ hiểu trong Tin mừng Luca. Không có dấu lạ hay điềm thiêng, không có cuộc đối đầu với người Pharisêu, không có dụ ngôn kích thích tư duy. Thay vào đó, đó là một bức chân dung của Chúa chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Ngài chỉ đơn giản là ở giữa những người bạn, tận hưởng tình bạn của họ. Đó là một lời nhắc nhở tốt rằng Chúa Giêsu cũng ở đó với chúng ta, trong công việc hằng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta biết tần suất sự hiện diện của Ngài có thể bị che khuất bởi các nhiệm vụ đang kêu gọi sự chú ý của chúng ta.

Rất có thể, bạn đã từng là Mátta ở một thời điểm nào đó, “phải gánh nhiều việc phục vụ” (Lc 10,40). Có thể cụm từ đó mô tả bạn ngày hôm nay – tại nơi làm việc hoặc trong nhà hoặc cộng đồng tôn giáo của bạn. Bạn có thể đang phấn đấu để thực hiện hoặc làm việc hiệu quả; bạn có thể đang cố gắng đáp ứng những kỳ vọng của chính mình hoặc những kỳ vọng do người khác đặt lên bạn. Có thể, giống như Mátta, bạn đang giữ nó lại với nhau, nhưng bạn có thể cảm thấy sự phẫn uất đang âm ỉ. Và đó là một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt nếu bạn cảm thấy như “em gái [hoặc anh trai] của tôi đã bỏ tôi lại một mình” (10,40), và bạn đang đảm nhận nhiều hơn phần gánh nặng của mình.

Trong trường hợp của Mátta, cô quyết định lên tiếng. Thật dễ dàng để thấy cô ấy ở khía cạnh tiêu cực ở đây khi cô ấy biểu lộ lời phàn nàn về em gái mình. Nhưng điều quan trọng là: khi Mátta mang gánh nặng nề, cô “đến cùng Ngài” (Lc 10,40). Ngay cả khi kiệt sức và khó chịu, thay vì đả kích Maria, cô ấy đến với Chúa Giêsu. Cô ấy không giữ lại cảm giác của mình. Cô đặt tất cả vào lòng Ngài và nhờ Ngài can thiệp.

Bạn quay về đâu khi bạn cảm thấy như Mátta? Với Chúa Giêsu? Bạn có cầu xin Ngài giúp bạn sắp xếp lại các ưu tiên của mình, như Ngài đã làm cho Mátta không? Hãy để Ngài đưa ánh mắt của bạn trở lại với chính mình. Hãy để Ngài nhắc bạn rằng Ngài ở đó trong sự bận rộn; thực sự, Ngài ở trong và giữa những người mà bạn phục vụ.

Chúa Giêsu luôn là “phần tốt hơn”, cho dù bạn tìm thấy Ngài trong sự trầm ngâm tĩnh lặng hay trong các hành động phục vụ (Lc 10,42). Vì vậy, khi bạn cảm thấy gánh nặng hôm nay, hãy dành một chút thời gian để đến với Chúa Giêsu và tìm thấy sự yên nghỉ trong sự hiện diện của Ngài. Và nếu bạn đang ở giữa một thứ gì đó không thể chờ đợi, hãy tin rằng bạn thậm chí có thể tìm thấy Ngài ở đó.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đến với Chúa như Mátta mỗi khi con mang gánh nặng nề.

Comments are closed.

phone-icon