Nhưng nếu có người mạnh thế hơn… – SN theo WAU ngày 13.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

This parable about a strong man driven out and despoiled by an even stronger man can be confusing. Who exactly is this strong man? And who is the one, stronger than he, who comes to attack him?

Jesus had just finished driving out a demon when he told this short parable (Luke 11:14). Given the circumstances, it stands to reason—and many Bible scholars have agreed—that the strong man is Satan and the stronger man is Jesus.

Do you know what that means for us? Jesus is victorious! Yes, the strong man is strong. Yes, he is “fully armed” (Luke 11:21). And one of his most powerful weapons is fear. But Jesus is stronger. The devil, and the fear he incites, are no match for Jesus. It’s not even a close contest! Jesus is the One who, at the Father’s side and through the Holy Spirit, created the universe. By contrast, angels, even fallen ones like Satan, are still just created beings.

By his death and resurrection, Jesus has triumphed over sin and death and the “principalities and powers” that dominated us (Colossians 2:15). He has brought us into his kingdom through Baptism and rendered these adversaries powerless to destroy us! We can walk confidently in the freedom of those who belong to the Lord of lords and King of kings.

You do not need to be afraid. Jesus, the stronger man, has overcome the evil one. So take courage and come to Jesus today with your fears. Are you concerned about your health? Are you worried about family members falling away from God? Are you uneasy about the state of your town or parish or country or the Church as a whole? Put all these fears in the hands of the stronger man, Jesus. He has disarmed the devil, so you can trust him to take care of everything. Then you can go forward with the assurance that, no matter what happens, Jesus is Lord.

“Jesus, I believe that you are stronger than all the powers of darkness. I trust you and put my life in your hands.”

Câu chuyện dụ ngôn về một người mạnh mẽ bị một người thậm chí còn mạnh mẽ hơn đuổi ra ngoài và tước đoạt có thể gây nhầm lẫn. Chính xác thì người mạnh mẽ này là ai? Và ai là người mạnh hơn anh ta, người đến tấn công anh ta?

Chúa Giêsu vừa đuổi quỷ xong khi kể dụ ngôn ngắn này (Lc 11,14). Với hoàn cảnh đó, có lý do – và nhiều học giả Kinh Thánh đã đồng ý – rằng kẻ mạnh là Satan và kẻ mạnh hơn là Chúa Giêsu.

Bạn có biết điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta không? Chúa Giêsu chiến thắng! Vâng, kẻ mạnh là kẻ mạnh. Vâng, Ngài “được trang bị đầy đủ” (Lc 11,21). Và một trong những vũ khí mạnh nhất của hắn ta là nỗi sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu mạnh hơn. Ma quỷ và sự sợ hãi mà hắn xúi giục không sánh được với Chúa Giêsu. Nó thậm chí không phải là một cuộc thi gay go! Chúa Giêsu là Đấng, bên cạnh Chúa Cha và nhờ Chúa Thánh Thần, đã tạo dựng nên vũ trụ. Ngược lại, các thiên thần, kể cả những kẻ sa ngã như Satan, vẫn chỉ là những thụ tạo được dựng nên.

Bằng cái chết và sự phục sinh của mình, Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết cũng như “các vương quyền và dũng quyền” đang thống trị chúng ta (Col 2,15). Ngài đã đưa chúng ta vào vương quốc của Ngài qua Bí tích Rửa tội và khiến những kẻ thù này bất lực trong việc tiêu diệt chúng ta! Chúng ta có thể tự tin bước đi trong sự tự do của những người thuộc về Chúa các chúa và Vua các vua.

Bạn không cần phải sợ hãi. Chúa Giêsu, Đấng mạnh mẽ hơn, đã chiến thắng kẻ ác. Vì vậy, hãy can đảm và đến với Chúa Giêsu hôm nay với những nỗi sợ hãi của bạn. Bạn có quan tâm đến sức khỏe của bạn không? Bạn có lo lắng về việc các thành viên trong gia đình xa rời Chúa không? Bạn có lo lắng về tình trạng của thị trấn, giáo xứ hoặc quốc gia của bạn hoặc toàn thể Giáo hội không? Hãy đặt tất cả những nỗi sợ hãi này trong tay của người mạnh mẽ hơn, Chúa Giêsu. Ngài đã tước vũ khí của ma quỷ, vì vậy bạn có thể tin tưởng Ngài sẽ lo liệu mọi thứ. Sau đó, bạn có thể tiến tới với sự chắc chắn rằng, bất kể điều gì xảy ra, Chúa Giêsu vẫn là Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa mạnh hơn mọi quyền lực của bóng tối. Con tin tưởng Chúa và đặt cuộc sống của con trong tay của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon