Nước Thiên Chúa giống như… – SN theo WAU ngày 31.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

“Grow the kingdom of God in just fifteen minutes a day!”

Even though that headline sounds like it belongs in a grocery-store tabloid magazine, it captures the point behind the parables in today’s Gospel.

Jesus uses these two parables to illustrate the miraculous potential for growth in the kingdom of God. They speak about the power and grace of God, especially his ability to do something far beyond what we would expect with even the smallest of seeds or the tiniest bit of yeast.

The same is true for us. Even with our smallest effort, God can do amazing things. Think about how powerful just fifteen minutes of prayer a day can be. That’s only 1 percent of a twenty-four-hour day, but it’s amazing what can happen in those few short minutes. You can touch the very presence of God. Guilt over past sins can be wiped away as you encounter his mercy. Your heart can soften with love for the people around you. You can even hear the Spirit speaking to you and opening the mysteries of Scripture to your heart! Now consider the effect all of this can have on your entire day: the peace, the guidance, the hope, the confidence.

Or from another angle, think about the impact that a one-hour lunch with a friend can make. During that time, you share a short story about something you learned in your prayer the day before. Or perhaps you mention some blessing God has given you. But that little story sits in your friend’s memory like a seed. It takes root and grows. And perhaps, over time, your friend begins to pray, to come back to Mass, or to ask you more questions. All from a simple lunch date!

God can take any mustard seed-sized effort that you put into growing your faith and turn it into something surprisingly large and beautiful. Even just fifteen minutes a day can make a huge difference!

“Lord, thank you for promising to bring so much growth into my life and the lives of the people around me!”

“Hãy dành mười lăm phút mỗi ngày cho sự phát triển vương quốc Thiên Chúa!”

Mặc dù tiêu đề đó nghe có vẻ giống như trong một tạp chí lá cải ở cửa hàng tạp hóa, nhưng nó lại nắm bắt được điểm đằng sau những câu chuyện dụ ngôn trong Tin mừng hôm nay.

Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn này để minh họa tiềm năng kỳ diệu cho sự phát triển trong vương quốc của Thiên Chúa. Chúng nói về quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa, đặc biệt là khả năng của Ngài để làm điều gì đó vượt xa những gì chúng ta mong đợi, dù đó chỉ là một hạt giống bé nhỏ hoặc một chút men nhỏ nhất.

Điều này cũng đúng đối với chúng ta. Ngay cả với nỗ lực nhỏ nhất của chúng ta, Thiên Chúa cũng có thể làm được những điều đáng kinh ngạc. Hãy nghĩ xem chỉ mười lăm phút cầu nguyện mỗi ngày có thể mạnh mẽ như thế nào. Đó chỉ là 1% của 24 giờ mỗi ngày, nhưng thật đáng kinh ngạc là những gì có thể xảy ra trong vài phút ngắn ngủi đó. Bạn có thể chạm vào chính sự hiện diện của Thiên Chúa. Cảm giác về tội lỗi trong quá khứ có thể được xóa sạch khi bạn gặp được lòng thương xót của Ngài. Trái tim bạn có thể dịu lại với tình yêu thương dành cho những người xung quanh bạn. Bạn thậm chí có thể nghe thấy Thánh Thần nói với bạn và mở ra những điều bí ẩn của Kinh thánh cho tâm hồn bạn! Bây giờ hãy xem xét tác động của tất cả những điều này có thể có đối với cả ngày của bạn: sự bình an, sự hướng dẫn, niềm hy vọng, sự tự tin.

Hoặc ở một góc độ khác, hãy nghĩ về tác động mà một bữa trưa có thể kéo dài một tiếng đồng hồ với bạn bè. Trong thời gian đó, bạn chia sẻ một câu chuyện ngắn về điều gì đó bạn đã học được trong buổi cầu nguyện của mình ngày hôm trước. Hoặc có lẽ bạn đề cập đến một số phúc lành mà Thiên Chúa đã ban cho bạn. Nhưng câu chuyện nhỏ đó nằm trong trí nhớ của bạn như một hạt giống. Nó bén rễ và phát triển. Và có lẽ, theo thời gian, bạn của bạn bắt đầu cầu nguyện, trở lại tham dự Thánh lễ, hoặc hỏi bạn nhiều câu hỏi hơn. Tất cả từ một giờ ăn trưa đơn giản!

Thiên Chúa có thể tận dụng bất kỳ nỗ lực nào có kích thước bằng hạt cải mà bạn bỏ ra để nuôi dưỡng đức tin của mình và biến nó thành một thứ gì đó to lớn và đẹp đẽ đến bất ngờ. Thậm chí chỉ mười lăm phút mỗi ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn!

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã hứa sẽ mang lại rất nhiều sự phát triển trong cuộc sống của con và cuộc sống của những người xung quanh con!

Romans 8:18-25
Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta (Rm 8,18)

How’s your imagination? Can you picture the “glory to be revealed” in the whole creation once Christ returns to establish his kingdom (Romans 8:18)? It might mean roses without thorns, summer nights without mosquitoes, clear running streams without pollution, and the end of violent weather and disease. How would the world’s people experience that kingdom? Surely there would be no more war, exploitation, tyranny, poverty, hatred, addictions, or divorce.

If this little exercise taxed your imagination, you’re in good company. When St. Paul describes this kingdom—“what God has prepared for those who love him”—he says it’s something that “eye has not seen, and ear has not heard, and what has not entered the human heart” (1 Corinthians 2:9). That’s the mystery of the hope we have in Christ. Not only will we ourselves be restored in glorified bodies, but creation itself will also be restored.

Of course, this will only be fully realized in the new heaven and new earth. Suffering and the consequences of sin are all too apparent in the world around us, and we can “groan within ourselves” under the weight of it all (Romans 8:23). But instead of groaning, let’s pay closer attention to the eager longing the Holy Spirit has placed within us. Let’s try to heighten our expectation of the glory to come.

We can see traces of this glory all around us. It’s there in each multicolored autumn leaf or chrysanthemum in full bloom. You get a glimpse of it when the varied voices at church join together in praise of God. Or when people love one another sacrificially.

When the Lord opens our eyes to this glory, we can live with the joy and hope that it will one day be revealed in its fullness. Don’t let the sufferings of this present time distract you or discourage you. Keep looking for the ways that God is ceaselessly at work. He is making all things new!

“Jesus, strengthen my hope in the glory you have in store for me when you come into your kingdom.”

Trí tưởng tượng của bạn thế nào? Bạn có thể hình dung ra “sự vinh hiển được mặc khải” trong toàn bộ cõi sáng tạo khi Đức Kitô trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài không (Rm 8,18)? Nó có thể có nghĩa là hoa hồng không có gai, những đêm hè không có muỗi, những dòng suối trong vắt không bị ô nhiễm, và sự chấm dứt của thời tiết khắc nghiệt và bệnh tật. Người thế gian sẽ trải qua vương quốc đó như thế nào? Chắc chắn sẽ không còn chiến tranh, bóc lột, bạo ngược, nghèo đói, hận thù, nghiện ngập hay ly dị nữa.

Nếu bài tập nhỏ này áp dụng vào trí tưởng tượng của bạn, thì bạn đang ở trong một tình trạng tốt. Khi Thánh Phaolô mô tả vương quốc này – “điều Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho những ai yêu mến Ngài” – ông nói đó là điều “mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến” (1Cor 2,9). Đó là mầu nhiệm của niềm hy vọng chúng ta có trong Đức Kitô. Không chỉ bản thân chúng ta sẽ được phục hồi trong thân xác vinh quang, mà chính thụ tạo cũng sẽ được phục hồi.

Dĩ nhiên, điều này chỉ được thực hiện trọn vẹn trong trời mới đất mới. Đau khổ và hậu quả của tội lỗi đều quá rõ ràng trong thế giới xung quanh chúng ta, và chúng ta có thể “than thở trong lòng” dưới sức nặng của tất cả (Rm 8,23). Nhưng thay vì rên rỉ, chúng ta hãy chú ý hơn đến sự khao khát thiết tha mà Chúa Thánh Thần đã đặt trong chúng ta. Hãy cố gắng nâng cao kỳ vọng của chúng ta về vinh quang sắp đến.

Chúng ta có thể thấy dấu vết của vinh quang này xung quanh chúng ta. Nó ở đó trong từng chiếc lá mùa thu nhiều màu hay hoa cúc nở rộ. Bạn có một cái nhìn thoáng qua về điều đó khi những tiếng nói khác nhau tại nhà thờ cùng nhau ca ngợi Chúa. Hay khi người ta yêu nhau một cách hy sinh.

Khi Chúa mở mắt chúng ta trước vinh quang này, chúng ta có thể sống với niềm vui và hy vọng rằng một ngày nào đó vinh quang này sẽ được tỏ lộ trọn vẹn. Đừng để những đau khổ của hiện tại làm bạn phân tâm hay nản lòng. Hãy tiếp tục tìm kiếm những cách mà Thiên Chúa không ngừng làm việc. Ngài đang làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ!

Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố niềm hy vọng của con vào vinh quang mà Chúa dành sẵn cho con khi Chúa vào vương quốc của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon