Phúc cho những ai xây dựng hòa bình…_SN theo WAU ngày 01.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Have you ever met someone who has a knack for putting people at ease? When everyone else is arguing, they are calm. When everyone else is reacting, they are peacefully sizing up the situation. They seem to know exactly how to defuse tension and get people talking to each other.

It seems that St. Barnabas, whose feast we celebrate today, was such a person. Scripture tells us that when the recently converted Paul asked to join the apostles in Jerusalem, Barnabas persuaded them to trust Paul (Acts 9:26-30). That was no small feat, since Paul—formerly Saul—had a reputation of persecuting Christians. Think how differently things might have turned out if they had rejected him!

What was Barnabas’ secret? Well, he probably had an innate ability to relate to all kinds of people, but he probably didn’t rely on raw talent alone. The demands of missionary life called for more. So he also worked to develop his people skills more and more. You can imagine him sharing God’s peace in small ways every day so that he would be ready for the big challenges when they came along.

You have undoubtedly found yourself in a few tense situations. So how can you be an agent of Jesus’ peace in them? First, and most important, pause to pray. You might say, “Lord, help me keep my emotions under control. Guard my thoughts and my speech. Fill me with your peace.”

Second, be careful not to jump in right away. Listen first. Consider what may be behind a person’s words. Many disagreements can be resolved by hearing out the other person’s views. Sometimes it isn’t even necessary to agree.

Finally, speak positively. Try not to take a side if you can at all help it. If someone is angry, let them know that you understand their feelings. You may want to draw them aside to blow off steam more privately. If someone is troubled or upset, offer to pray with them. If someone is disagreeing with you, seek common ground instead of highlighting your differences. Like Barnabas, you can take small steps that will make a big difference—and bring the peace of Christ into the world.

“Lord, make me a peacemaker.”

Bạn đã bao giờ gặp một người có sở trường khiến mọi người cảm thấy vui vẻ chưa? Khi những người khác đang tranh cãi, họ bình tĩnh. Khi mọi người khác đang phản ứng, họ đang giải quyết tình hình một cách ôn hòa. Họ dường như biết chính xác cách làm giảm căng thẳng và khiến mọi người trò chuyện với nhau.

Có vẻ như thánh Banaba, người mà chúng ta mừng lễ hôm nay, là một người như vậy. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng khi Phaolô mới hoán cải xin gia nhập với các tông đồ tại Giêrusalem, Banaba đã thuyết phục họ tin tưởng Phaolô (Cv 9,26-30). Đó không phải là một chiến công nhỏ, vì Phaolô – trước đây là Saolê – có tiếng là bắt bớ các Kitô hữu. Hãy nghĩ xem mọi thứ có thể sẽ diễn ra khác đi như thế nào nếu họ từ chối ông!

Bí mật của Banaba là gì? Ông có thể có khả năng bẩm sinh để kết nối với mọi loại người, nhưng có lẽ ông không chỉ dựa vào tài năng non nớt. Những đòi hỏi của đời sống truyền giáo đòi hỏi nhiều hơn thế. Vì vậy, ông cũng làm việc để ngày càng phát triển kỹ năng con người của mình. Bạn có thể tưởng tượng ông chia sẻ sự bình an của Thiên Chúa theo những cách nhỏ mỗi ngày để ông sẵn sàng cho những thử thách lớn khi chúng đến.

Rõ ràng, bạn đã từng rơi vào một vài tình huống căng thẳng. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể trở thành tác nhân của sự bình an của Chúa Giêsu giữa chúng? Đầu tiên, và quan trọng nhất, hãy thinh lặng để cầu nguyện. Bạn có thể nói, “Lạy Chúa, xin giúp con kiểm soát cảm xúc của mình. Xin canh giữ suy nghĩ và lời nói của con. Xin ban sự bình an cho con”.

Thứ hai, hãy cẩn thận để không phản ứng ngay lập tức. Hãy lắng nghe trước. Xem xét điều gì có thể ẩn sau lời nói của một người. Nhiều bất đồng có thể được giải quyết bằng cách lắng nghe quan điểm của người kia. Đôi khi không cần thiết phải đồng ý.

Cuối cùng, hãy nói một cách tích cực. Cố gắng không đứng về phía nào nếu bạn có thể giúp được. Nếu ai đó đang tức giận, hãy cho họ biết rằng bạn hiểu cảm xúc của họ. Một cách kín đáo, bạn có thể kéo họ sang nơi khác để bớt nóng. Nếu ai đó đang gặp khó khăn hoặc buồn phiền, hãy đề nghị cầu nguyện với họ. Nếu họ không đồng ý với bạn, hãy tìm kiếm điểm chung thay vì nêu bật sự khác biệt của bạn. Giống như Banaba, bạn có thể thực hiện những bước nhỏ nhưng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn – và mang hòa bình của Đức Kitô vào thế giới.

Lạy Chúa, xin giúp con trở thành một người xây dựng hòa bình.

Revelation 7:2-4, 9-14

… kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi (Kh 7,9)

Just think about all the saints who are in heaven right now, worshipping God as part of that great multitude described in the Book of Revelation! Of course, that group includes our “favorite” saints, whose names we took at Confirmation, whose writings and lives have inspired us, or to whom we turn with a particular need. But it also includes everyone who has entered eternal life with God, whether or not they have been canonized. It’s mind-boggling to consider just how many people that might be. After all, it’s been more than two thousand years since Jesus opened heaven’s gates!

On today’s feast of All Saints, we shouldn’t forget that we, too, were created to be part of that uncountable number. God has offered salvation to people from every nationality, race, and background. Together, that great multitude proclaims, “Salvation comes from our God” (Revelation 7:10).

Responding to that gift of salvation, day in and day out, is what made the saints holy. And it’s what prepares us to join the heavenly host. But it’s not easy. The saints in our first reading were faithful to Christ to the point of martyrdom, washing their robes in the “Blood of the Lamb” (Revelation 7:14). For our part, our response to God might be to turn from a deeply-rooted pattern of sin, to stay faithful when we’re tempted, or to give more of ourselves than we might think we can.

As St. Teresa of Calcutta said, “Holiness is not the luxury of a few, but a simple duty for you and me.” Let’s set our sights on that great multitude that cannot be counted. Let’s do everything we can to be faithful so that, with God’s grace, we can become saints!

“Almighty God, you have invited me to be part of the heavenly host. Help me respond to your invitation today and every day.”

Hãy nghĩ đến tất cả các vị thánh hiện đang ở trên thiên đàng, đang thờ phượng Thiên Chúa như một phần của đoàn dân đông đảo được mô tả trong Sách Khải Huyền! Tất nhiên, nhóm đó bao gồm các vị thánh “được chúng ta yêu thích”, những vị mà chúng ta đã lấy tên khi chịu Bí tích Thêm sức, những bài viết và cuộc đời của các vị đã truyền cảm hứng cho chúng ta hoặc những vị mà chúng ta hướng tới khi có nhu cầu cụ thể. Nhưng nó cũng bao gồm tất cả những người đã bước vào cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa, dù họ có được phong thánh hay không. Thật khó hiểu khi xem xét có thể có bao nhiêu người. Suy cho cùng, đã hơn hai ngàn năm kể từ khi Chúa Giêsu mở cửa thiên đàng!

Trong ngày lễ Các Thánh hôm nay, chúng ta không nên quên rằng chúng ta cũng được tạo dựng để trở thành một phần của con số không thể đếm được đó. Thiên Chúa đã ban ơn cứu rỗi cho mọi người thuộc mọi quốc tịch, chủng tộc và xuất thân. Cùng với nhau, đám đông vĩ đại đó tuyên bố: “Sự cứu rỗi đến từ Thiên Chúa chúng ta” (Kh 7,10).

Việc đáp lại hồng ân cứu độ đó ngày này qua ngày khác là điều làm cho các thánh nên thánh. Và đó là điều chuẩn bị cho chúng ta gia nhập đoàn quân thiên đàng. Nhưng nó không dễ dàng. Các thánh trong bài đọc một đã trung thành với Chúa Kitô cho đến mức tử đạo, giặt áo mình trong “Máu Chiên Con” (Kh 7,14). Về phần chúng ta, phản ứng của chúng ta với Chúa có thể là từ bỏ khuôn mẫu tội lỗi đã ăn sâu trong lòng, để trung thành khi bị cám dỗ, hoặc cống hiến nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ mình có thể.

Như Thánh Teresa Calcutta đã nói: “Sự thánh thiện không phải là điều xa xỉ đối với một số ít người, mà là một nghĩa vụ đơn sơ đối với bạn và tôi”. Chúng ta hãy hướng tầm nhìn về số đông không thể đếm được. Chúng ta hãy làm mọi điều có thể để trung thành, để với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể nên thánh!

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã mời gọi con trở thành một phần của thiên binh. Xin giúp con đáp lại lời mời gọi của Chúa hôm nay và mỗi ngày.

Comments are closed.

phone-icon