Talk to Your Father in Heaven

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: The Word among Us

Talk to Your Father in Heaven

Simple Everyday Prayers

Prayer is the foundation of our relationship with the Lord.

The prayers shared below were written by Fr. Austin Fleming, who aims at touching “the ups and downs, the hopes and fears, of a broad spectrum of people,” in language that is simple and understandable to others at all “stages in the spiritual life, novice to master.” They are conversation starters. As you pray them, let the Holy Spirit guide you in that conversation. Be unafraid to go off-script as he leads so that, as Fr. Fleming prays, “these words will nourish your spiritual life.”

Where I Am Today

Help me know where I am today, Lord.

Help me let go of yesterday’s worries and not take on tomorrow’s fears.

This is the day you’ve made, Lord;
it’s in this moment that you’re by my side.
Help me know where I am today, Lord.
In your eyes, Lord, this day is filled with opportunities for me to love and serve others and to spend time with you in prayer.

Open my eyes and heart to what you see, Lord, and fill my day with your peace. Amen.

Get Me Back on Track

When I get in the way of others’peace and progress, sit me down right away, Lord, and give me a timeout.

When I get in my own way and litter my path with gripes and grudges and stubborn self-pity, then open my eyes to what’s good in my life.

When I get in your way, Lord, and fail to follow where I know you lead me, reroute my GPS and get me back on track.

Your Plans, Not Mine

I know the things I really want today,
but you, Lord, know the things I truly need.

And you know how you plan
to help me find whatever I might need this day to live in peace with you, with those around me, and with myself.

Help me discern between my needs and wants: make me unselfish and self-giving, thinking first of others’ needs before my own.

And when you offer me your help,
your grace, your strength, and deeper faith: open up my heart and hands to take in all your gifts With thanks and praise. Amen.

These prayers are excerpted from Good Morning Good God by Fr. Austin Fleming (The Word Among Us Press 2016), available from www.wau.org/books.

Thưa Chuyện với Cha trên Trời của Bạn

Những Lời Cầu Nguyện Đơn Sơ Hằng Ngày.

Cầu Nguyện là Nền Tảng của mối tương quan giữa chúng ta với Chúa.

Những lời cầu nguyện được chia sẻ dưới đây đã được biên soạn bởi cha Austin Fleming, người muốn chạm đến “những thăng trầm, niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của nhiều người”, bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu đối với những người khác ở tất cả mọi “giai đoạn của đời sống thiêng liêng, từ người mới chập chững cho đến bậc thầy”. Họ là những người bắt đầu cuộc trò chuyện. Khi bạn cầu nguyện với họ, hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn bạn trong cuộc trò chuyện đó. Đừng sợ đi sai kịch bản khi Người hướng dẫn để, như cha Fleming cầu nguyện, “những lời này nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của bạn”.

Hôm Nay Tôi Đang Ở Đâu

Lạy Chúa, xin giúp con biết con đang ở đâu hôm nay.

Xin giúp con buông bỏ những nỗi lo lắng của ngày hôm qua và đừng chất thêm vào những nỗi lo sợ của ngày mai.

Lạy Chúa, hôm nay là ngày Chúa đã dựng nên; chính trong giây phút này Chúa đang ở bên con.

Lạy Chúa, xin hãy giúp con biết hôm nay con đang ở đâu.

Lạy Chúa, trong mắt Chúa, ngày hôm nay đầy ắp những cơ hội cho con để yêu thương và phục vụ những người khác và để dành thời gian cầu nguyện với Chúa.

Lạy Chúa, xin mở mắt và mở tâm hồn con ra với những gì Chúa thấy, và xin cho ngày sống của con được tràn đầy sự bình an của Chúa. Amen.

Xin Đưa Con Trở Lại Đúng Đường

Khi con cản trở sự bình an và tiến bộ của người khác, lạy Chúa, xin cho con ngồi xuống ngay và xin ban cho con một khoảng thời gian tĩnh lặng.

Khi con đi theo con đường của riêng mình và làm lung lạc con đường của con với những phàn nàn, hận thù và tủi thân ngỗ nghịch, xin hãy mở mắt con ra với những điều tốt đẹp trong cuộc sống của con.

Lạy Chúa, khi con lạc xa khỏi đường lối mà Chúa muốn con đi, xin Chúa hãy sửa lại lối bước con và giúp con  trở lại đúng đường của Chúa.

Kế Hoạch của Chúa, Không Phải của Con.

Con biết mọi thứ con thực sự muốn hôm nay, nhưng lạy Chúa, Chúa biết những gì con thực sự cần.

Và Chúa biết cách Chúa định giúp con để tìm thấy bất cứ thứ gì con cần hôm nay để sống trong bình an với Chúa, với những người xung quanh con và với chính bản thân con.

Xin giúp con phân định giữa những điều con cần và những gì con muốn: xin làm cho con trở nên không ích kỷ và quên mình, nghĩ đến nhu cầu của người khác trước khi nghĩ đến nhu cầu của chính con.

Và khi Chúa ban cho con ơn trợ giúp, ân sủng, sức mạnh của Chúa, và đức tin sâu sắc hơn:

xin hãy mở lòng và đôi bàn tay con để đón nhận tất cả những ân ban của Chúa với những lời tạ ơn và ngợi khen. Amen.

Những lời cầu nguyện này được trích từ cuốn sách có tựa đề “Chào Chúa Buổi Sáng”, tác giả là cha Austin Fleming (The Word Among Us Press 2016), có sẵn tại www.wau.org/books.

Comments are closed.

phone-icon