The kingdom of God will be…-SN theo WAU Chúa Nhật 27 TN A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: The Word among Us

DAILY MEDITATION: MATTHEW 21:33-43

The kingdom of God will be . . . given to a people that will produce its fruit. (Matthew 21:43)

In today’s Gospel, Jesus tells a parable to some Jewish leaders about vinedressers who killed the servants sent by a landowner to collect the fruit of the harvest (Matthew 21:34-39). What is Jesus trying to say?

It would be easy to conclude that Jesus is rebuking these chief priests and elders for rejecting John the Baptist and himself. But he’s doing more than foreshadowing his death by identifying himself with the murdered son of the vineyard owner (Matthew 21:37-42). He’s not addressing only the Jewish leaders; he is speaking to us as well.

Jesus is telling us that the kingdom of God will be given to people who bear fruit. Throughout Matthew’s Gospel, we hear the same message. John the Baptist exhorted Israel’s religious leaders to “produce good fruit as evidence of your repentance” (Matthew 3:8). Jesus warned his disciples that “every tree that does not bear good fruit will be cut down” (7:19). And what’s the good fruit he is looking for? Faith in him and love for his people.

Jesus told this parable the day after entering Jerusalem to shouts of “Hosanna” (Matthew 21:9). He cured all the sick who flocked to him there, and everyone was amazed – except these leaders. Instead of accepting him and rejoicing that God’s people were healed, they questioned his authority (21:23-24). And in doing so, they bore no fruit.

But that doesn’t have to be our story. We can be a fruitful vineyard for the Lord! He has already planted the seed of faith within us. Each day he pours out grace to make us “rich soil” that produces fruit, even a hundredfold (Matthew 13:8). So let’s nurture our seed with faith-filled prayer and prune our vines with repentance and works of mercy. Let’s bear the fruit of faith, hope, and love. Let’s receive the kingdom!

“Jesus, help me to bear fruit for you today.”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 21,28-32

“Nước Thiên Chúa sẽ được… ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho một số nhà lãnh đạo Do Thái dụ ngôn về những người trồng nho đã giết các đầy tớ được ông chủ sai đến để thu hoa lợi vụ mùa (x. Mt 21,34-39). Chúa Giêsu đang muốn nói điều gì?

Thật dễ dàng để kết luận rằng Chúa Giêsu đang khiển trách các vị thượng tế và kỳ mục vì đã từ khước Gioan Tẩy Giả và chính Người. Nhưng Người cũng đang báo trước về cái chết của Người bằng cách đồng hóa chính mình với người con của ông chủ vườn nho đã bị sát hại (x. Mt 21,37-42). Người không chỉ nói với những nhà lãnh đạo Do Thái; Người cũng đang nói với chúng ta.

Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng nước Thiên Chúa sẽ được ban cho dân biết làm cho sinh hoa trái. Trong suốt Tin Mừng của Thánh Mátthêu, chúng ta nghe cùng một sứ điệp. Gioan Tẩy Giả khuyến khích các nhà lãnh đạo tôn giáo của Ítraen “hãy sinh hoa quả để tỏ lòng sám hối” (Mt 3,8). Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ của Người rằng “Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi” (Mt 7,19). Và đâu là hoa trái tốt mà Người đang tìm kiếm? Lòng tin vào Người và tình yêu dành cho dân của Người. Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn này một ngày sau khi tiến vào Giêrusalem trong những tiếng reo hò “Hosanna” (Mt 21,9). Người đã chữa lành tất cả những người đau ốm đến với Người ở đó, và mọi người đều đã kinh ngạc – ngoại trừ các nhà lãnh đạo này. Thay vì chấp nhận Người và vui mừng vì dân Thiên Chúa đã được chữa lành, họ đã nghi ngờ về quyền năng của Người (x. Mt 21,23-24). Và khi làm như thế, họ đã không sinh hoa trái.

Nhưng đó không nhất thiết phải là câu chuyện của chúng ta. Chúng ta có thể là vườn nho sinh hoa trái cho Chúa! Người đã gieo hạt giống đức tin trong chúng ta. Mỗi ngày Người tuôn đổ ân sủng làm cho chúng ta thành “đất màu mỡ” để sinh hoa trái, thậm chí gấp trăm (x. Mt 13,8). Vậy chúng ta hãy nuôi dưỡng hạt giống đức tin của chúng ta – bằng lời cầu nguyện đầy đức tin và cắt tỉa cây nho bằng lòng sám hối và việc bác ái. Chúng ta hãy sinh hoa trái đức tin, đức cậy và đức mến. Hãy lãnh nhận nước Thiên Chúa!

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sinh hoa trái cho Chúa hôm nay!”

Comments are closed.

phone-icon