Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm cho chúng ta – SN ngày 18.05.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, May 18, 2024

The immensity of what Jesus has done for us

Scripture: John 21:20-25 

20 Peter turned and saw following them the disciple whom Jesus loved, who had lain close to his breast at the supper and had said, “Lord, who is it that is going to betray you?” 21 When Peter saw him, he said to Jesus, “Lord, what about this man?” 22 Jesus said to him, “If it is my will that he remain until I come, what is that to you? Follow me!” 23 The saying spread abroad among the brethren that this disciple was not to die; yet Jesus did not say to him that he was not to die, but, “If  it is my will that he remain until I come, what is that to you?” 24 This is the disciple who is bearing witness to these things, and who has written these things; and we know that his testimony is true. 25 But there are also many other things which Jesus did; were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written.

Thứ Bảy, ngày 18.05.2024  

Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm cho chúng ta 

Ga 21,20-25

20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy? “21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao? “22 Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.”23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? “24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

Meditation: Why do we often compare ourselves with others? Do we envy those who seem more fortunate than ourselves? Why did Peter question Jesus about John’s future? Jesus had predicted that Peter was to suffer and die as a martyr for his faith. What would John’s fate be? Jesus seems to indicate that John would live a long life – in fact he outlived all the other apostles.

Jesus says, “Follow me and you will have life in abundance”

While Peter and John were both called as disciples of Jesus, each was given a particular task and mission to fulfill. When Peter questions John’s role, Jesus responds, “What is that to you? Follow me!” Peter’s given task was to “shepherd the sheep of Christ,” and in the end to die as a martyr for the Lord Jesus. John’s role was preeminently to witness to the risen Lord Jesus and to give his testimony to the Gospel account of Jesus’ identity as the divine Son of God who became a man to save us from sin, Satan, and death (John 20:31). John lived to long age and wrote the Gospel as his testimony to the reality of the resurrection of Jesus Christ.

Jesus does not cease to do great works of power and love through his people today

John ends his Gospel with an astonishing remark: “Human books cannot exhaust the person and work of Jesus Christ.” His power is inexhaustible, his grace is limitless, his wisdom unfathomable, his triumphs are innumerable, and his love is unquenchable. We can never say enough of the power, majesty and glory which belongs to Jesus Christ alone. Do you witness to others the joy of the Gospel message that Jesus died for us to bring us new life, freedom, love and power to live as his disciples?

“May the power of your love, Lord Christ, fiery and sweet as honey, so absorb our hearts as to withdraw them from all that is under heaven. Grant that we may be ready to die for love of your love, as you died for love of our love.”  (Prayer of Francis of Assisi, 1182-1226)

Suy niệm: Tại sao chúng ta thường so sánh mình với người khác? Chẳng phải chúng ta ghen tị với những người xem ra may mắn hơn chúng ta đó sao? Tại sao Phêrô hỏi Ðức Giêsu về tương lai của Gioan? Ðức Giêsu đã tiên báo rằng Phêrô phải chịu đau khổ và chết tử đạo vì niềm tin của mình. Còn số phận của Gioan thì sao? Ðức Giêsu dường như nói rằng Gioan sẽ sống thọ – thực tế ông sống thọ hơn tất cả các tông đồ khác.

Đức Giêsu nói “Hãy theo Ta và anh em sẽ có sự sống sung mãn

Trong khi Phêrô và Gioan cả hai đều được Ðức Giêsu kêu gọi làm tông đồ, mỗi người được giao cho một công việc hay một phận sự khác nhau để hoàn thành. Khi Phêrô thắc mắc về vai trò của Gioan, Ðức Giêsu đáp lại: “Điều đó có quan hệ gì đến anh? Hãy theo Ta!” Phêrô đã được giao phó làm “mục tử đoàn chiên của Đức Kitô”, và cuối cùng đã tử đạo vì Chúa Giêsu. Vai trò trội hơn của Gioan là làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh và bày tỏ lời chứng của mình qua câu chuyện Tin mừng về căn tính của Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng trở nên con người để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, Satan, và sự chết (Ga 20,31). Gioan sống rất thọ và viết Tin mừng như lời chứng của mình về thực tại sự sống lại của Đức Giêsu Kitô.

Đức Giêsu vẫn không ngừng thực hiện những việc lớn lao về quyền năng và tình yêu qua dân Người hôm nay

Gioan kết thúc Tin mừng với lời nhận định đáng kinh ngạc: “Các sách của loài người không thể nói hết về con người và công việc của Đức Giêsu Kitô.” Quyền năng của Người thì vô biên, ơn sủng của Ngài thì bất tận, sự khôn ngoan của Ngài thì không dò được, những chiến thắng của Người thì vô số, và tình yêu của Người thì không thể dập tắt được. Chúng ta không bao giờ có thể nói đủ về quyền năng, uy lực, và vinh quang chỉ thuộc về một mình Đức Giêsu Kitô. Bạn có làm chứng cho người khác về niềm vui sứ điệp Tin mừng rằng Đức Giêsu đã chết vì chúng ta để đem lại cho chúng ta sự sống mới, tự do, tình yêu, và sức mạnh để sống như người môn đệ không?

Lạy Đức Kitô, chớ gì sức mạnh của tình yêu Chúa nóng bỏng và ngọt ngào như mật ong, để lôi kéo lòng con khỏi tất cả những gì ở thế gian này. Xin ban ơn để con có thể sẵn sàng chết vì yêu mến Chúa, như Chúa đã chết vì yêu thương chúng con. (Lời cầu nguyện của thánh Phanxicô Assisi, 1182-1226).  

 

Comments are closed.

phone-icon