… để họ được nên một, như chúng ta là một – SN theo WAU ngày 16.05.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Did you know that Jesus prayed these same words twice in the same night? That’s how much he desired unity! Yesterday, we looked at this prayer in terms of our relationships with other people within our own Church. But today let’s broaden our perspective and consider how we can pray for and work toward unity among all those who profess Christ.

“Jesus, on the night before you suffered, you prayed not only for your disciples, but also for all ‘those who will believe in [you]through their word’ (John 17:20). In your love, you are aware of every single believer throughout time—even me! You know the divisions that exist between believers of different faith traditions, and you know the divisions in my own heart. Help me to join in your prayer that we would all be one in you!

“When you prayed for unity, Lord, you were keenly aware of every obstacle that works against it. You know how tempting it is for me to hang onto what differentiates me from others, whether it’s which church I attend, my cultural heritage, my unique challenges, or my particular talents. Please grant me the humility to celebrate each brother and sister, to learn from them, and to listen patiently enough to understand their point of view. Let me draw close enough to you so that I can catch a glimpse of how much you love each of your precious children.

“Lord, as I look around at all the different faith traditions that confess your name, help me to appreciate the many different people you’re drawing together. Male and female, young and old, singles and families both large and small, all join in unison, praying and worshipping you. Help me to see the gifts you’ve given them and the goodness of your work in their lives.

“Lord, help me to share my gifts with others. In your goodness, draw all of us closer together. May our unity be so striking that it would testify to your amazing love and become an invitation for the whole world to believe in you!”

“Father, please make all your children more fully and more gloriously one in you.”

Bạn có biết rằng Chúa Giêsu đã cầu nguyện những lời này hai lần trong cùng một đêm không? Đó là điều Ngài mong muốn sự hiệp nhất! Hôm qua, chúng ta đã xem xét lời cầu nguyện này dưới góc độ mối tương quan của chúng ta với những người khác trong Giáo hội của chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta hãy mở rộng quan điểm của mình và xem xét cách chúng ta có thể cầu nguyện và nỗ lực hướng tới sự hiệp nhất giữa tất cả những người tuyên xưng Chúa Kitô.

“Lạy Chúa Giêsu, vào đêm trước khi chịu nạn, Chúa đã cầu nguyện không chỉ cho các môn đệ của mình, mà còn cho tất cả ‘những ai nhờ lời họ mà tin [Chúa]’ (Ga 17,20). Trong tình yêu của Chúa, Chúa nhận thức được từng tín hữu trong suốt thời gian – kể cả con! Chúa biết sự chia rẽ tồn tại giữa những tín hữu thuộc các truyền thống đức tin khác nhau, và Chúa cũng biết sự chia rẽ trong lòng con. Xin giúp con cùng hiệp lời cầu nguyện với Chúa để tất cả chúng con nên một trong Chúa!

“Lạy Chúa, khi Chúa cầu nguyện cho sự hiệp nhất, Chúa đã nhận thức sâu sắc mọi trở ngại cản trở sự hiệp nhất. Chúa biết đấy, con bị cám dỗ như thế nào khi bám vào những điều khiến con khác biệt với những người khác, cho dù đó là nhà thờ mà tôi tham dự, di sản văn hóa, những thử thách độc đáo hay tài năng đặc biệt của con. Xin ban cho con lòng khiêm tốn để tôn vinh từng anh chị em, học hỏi từ họ và kiên nhẫn lắng nghe để hiểu quan điểm của họ. Hãy để con đến gần Chúa đủ để con có thể thoáng thấy Chúa yêu thương từng đứa con quý giá của mình đến nhường nào.

“Lạy Chúa, khi con nhìn quanh tất cả các truyền thống đức tin khác nhau tuyên xưng danh Chúa, xin giúp con đánh giá cao nhiều người khác nhau mà Chúa đang tập hợp lại với nhau. Nam nữ, già trẻ, độc thân và gia đình lớn nhỏ, tất cả đều đồng lòng hiệp sức cầu nguyện và thờ lạy Ngài. Xin giúp con nhìn thấy những món quà Chúa đã ban cho họ và sự tốt lành trong công việc của Chúa trong cuộc sống của họ.

“Lạy Chúa, xin giúp con chia sẻ những món quà của con với người khác. Lạy Chúa, xin kéo tất cả chúng con lại gần nhau hơn. Cầu mong sự hiệp nhất của chúng con thật nổi bật đến mức nó sẽ làm chứng cho tình yêu tuyệt vời của Chúa và trở thành lời mời gọi cả thế giới tin tưởng vào Chúa!”

Lạy Cha, xin làm cho tất cả con cái Cha nên một trọn vẹn hơn và vinh quang hơn trong Cha.

Comments are closed.

phone-icon