Nếu mắt anh em gây cớ cho anh em phạm tội – SN ngày 14.06.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, June 14, 2024

“If your eye causes you to sin”

Scripture:  Matthew 5:27-32  

27 “You have heard that it was said, `You shall not commit adultery.’ 28 But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.  29 If your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole body  be thrown into hell. 30 And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole  body go into hell.  31 “It was also said, `Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.’  But I say to you that every one who divorces his wife, except on the ground of unchastity, makes her an adulteress; and whoever marries a divorced woman commits adultery.

Thứ Sáu, ngày 14.06.2024    

Nếu mắt anh em gây cớ cho anh em phạm tội

Mt 5,27-32

27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.31 “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Meditation: What does Jesus mean when he says “pluck out your eye” or “cut off your hand and throw it away” if it leads you to sin? Is he exaggerating here? Jesus used forceful language to urge his disciples to choose for life – an enduring life of joy and happiness with God – rather than for death – an unending death and total separation from a community of love, peace, joy and friendship with God. Jesus set before his disciples the one goal in life that is worth any sacrifice and that goal is the conformity of our will with God and what he desires for our well-being and happiness with him. Just as a doctor might remove some part of the body, such as a diseased limb, in order to preserve the life of the whole body, so we must be ready to part with anything that causes us to sin and which inevitably leads to spiritual death.

The great stumbling block – bad example

Jesus warns us of the terrible responsibility that we must set no stumbling block in the way of another, that is, not give offense or bad example that might lead another to sin. The young in faith are especially vulnerable to the bad example of those who should be passing on the faith. Jesus teaches that righteousness involves responding to every situation in life in a way that fulfill’s God’s law, not just externally but internally as well. Jesus says that evil desires spring from the heart. That is why the sin of adultery must first be dealt with in the heart, the place not only of the emotions, but the mind, will, thought, and intentions as well.

God’s intention from the beginning

God’s intention and ideal from the beginning was for man and woman to be indissolubly united in marriage as “one flesh” (see Genesis 2:23-24). That ideal is found in the unbreakable union of Adam and Eve. They were created for each other and for no one else. They are the pattern and symbol for all who were to come. Moses permitted divorce as a concession in view of a lost ideal (see Mark 10:2-9). Jesus sets the high ideal of the married state before those who are willing to accept his commands. Jesus gives the grace and power of his Holy Spirit to those who seek to follow his way of holiness in their state of life – whether married or single.

The power to live a holy life

If we want to live righteously as God desires for us, then we must know and understand the intention of God’s commands for us, and decide in our heart to obey the Lord. Through the gift and working of the Holy Spirit, the Lord writes his law on our hearts and gives us his power to live his way of righteousness and holiness. Do you trust in God’s love and allow his Holy Spirit to fill you with a thirst for holiness and righteousness in every area of your life?

“Lord Jesus, begin a new work of love within me. Instill in me a greater love and respect for your commandments. Give me a burning desire to live a life of holiness and righteousness. Purify my thoughts, desires, and intentions that I may only desire what is pleasing to you and in accord with your will.”

Suy niệm: Ðức Giêsu có ý gì khi Người nói “móc mắt đi” hay “chặt tay và ném nó đi” nếu nó khiến cho bạn phạm tội? Ở đây Người có đang phóng đại không? Ðức Giêsu sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ để thúc giục các môn đệ chọn lựa cho sự sống – một cuộc sống vĩnh viễn cùng niềm vui và hạnh phúc với Thiên Chúa – hơn là cho cái chết – một cái chết bất tận và hoàn toàn xa cách khỏi cộng đoàn tình thương, bình an, vui mừng, và thân tình với Thiên Chúa. Ðức Giêsu đề ra cho các môn đệ mục đích duy nhất trong cuộc sống, xứng đáng với bất cứ sự hy sinh nào, và mục đích ấy hòa hợp ý muốn của chúng ta với Thiên Chúa, và những gì Người ao ước cho tình trạng hạnh phúc của chúng ta với Người. Giống như một bác sĩ có thể vứt bỏ một phần thân thể, như một cái tay hay cái chân bị hư hoại, để giữ lấy sự sống cho toàn thân, nên chúng ta phải sẵn sàng dứt bỏ bất cứ điều gì khiến chúng ta phạm tội, và chắc chắn đưa chúng ta đến cái chết thiêng liêng.

Cớ vấp phạm lớn nhất – gương xấu

Ðức Giêsu cảnh báo chúng ta về trách nhiệm nặng nề mà chúng ta không phải là chướng ngại vật trên con đường của người khác, nghĩa là, không được gây gương mù gương xấu, có thể đưa người khác tới chỗ phạm tội. Đức tin của giới trẻ đặc biệt rất dễ bị tổn thương với gương xấu của những người lẽ ra phải truyền đạt đức tin cho họ. Ðức Giêsu dạy rằng sự công chính bao gồm sự đáp trả của mọi tình huống trong cuộc đời, trong cách thức thực thi lề luật của Chúa, không chỉ ở bên ngoài, nhưng cả bên trong nữa. Ðức Giêsu nói rằng những ước muốn xấu xa nảy sinh từ trong lòng. Đó là lý do tại sao tội ngoại tình trước hết phải giải quyết tận bên trong, nơi chốn không chỉ của những động cơ, nhưng của cả tâm trí, ý chí, tư tưởng, và những quyết định nữa.

Ý định của Thiên Chúa từ ban đầu

Ngay từ ban đầu, ý định của Thiên Chúa là người nam và người nữ liên kết với nhau trong hôn nhân không thể chia cắt, giống như “một thân thể” (St 2,23-24). Lý tưởng đó được tìm thấy trong mối liên kết bất khả phân ly giữa Adam và Eva. Họ được tạo dựng cho nhau, chứ không cho một ai khác. Họ là kiểu mẫu và biểu tượng cho tất cả những ai sắp sửa bước vào đời sống hôn nhân. Môisen cho phép ly dị như một sự nhượng bộ trong quan điểm về một lý tưởng bị lu mờ (Mc 10,2-9). Ðức Giêsu đặt lại lý tưởng cao quý của tình trạng hôn nhân, trước những ai sẵn sàng tiếp nhận các giới răn của Người. Ðức Giêsu ban ơn sủng và quyền năng của Chúa Thánh Thần cho những ai muốn bước theo đường lối thánh thiện của Người trong ơn gọi của họ – dù ở bậc gia đình hay sống độc thân.

Sức mạnh để sống đời sống thánh thiện

Nếu chúng ta muốn sống công chính như Thiên Chúa mong ước, thì chúng ta phải nhận biết và hiểu ý định của các giới răn của Người dành cho chúng ta, và quyết tâm vâng phục Thiên Chúa. Ngang qua ơn sủng và hoạt động của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa ghi khắc lề luật của Người vào lòng chúng ta, và ban cho chúng ta sức mạnh để sống theo đường lối công chính và thánh thiện của Người. Bạn có tin cậy vào tình yêu của Chúa và để cho Chúa Thánh Thần lấp đầy lòng bạn niềm khao khát sự thánh thiện và công chính trong mọi lãnh vực đời sống của bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy khởi sự tác động yêu thương mới trong lòng con. Xin gia tăng nơi con tình yêu và lòng tôn kính lớn lao hơn đối với các điều răn của Chúa. Xin ban cho con một ước muốn nóng cháy để sống một đời sống thánh thiện và công chính. Xin hãy thanh tẩy các tư tưởng, ước muốn, và ý định của con để con có thể chỉ ao ước những gì làm vui lòng Chúa và phù hợp với ý Chúa.

 

Comments are closed.

phone-icon