Đức Giêsu ban cho các môn đệ quyền chữa lành – SN ngày 10.07.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, July 10, 2024

Jesus gives his disciples authority to heal and set free

Scripture:  Matthew 10:1-7

1 And he called to him his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and every infirmity. 2 The names of the twelve apostles are these: first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; 3 Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James the son of Alphaeus, and Thaddaeus; 4 Simon the Cananaean, and Judas Iscariot, who betrayed him. 5 These twelve Jesus sent out, charging them, “Go nowhere among the Gentiles, and enter no town of the Samaritans, 6 but go rather to the lost sheep of the house of Israel. 7 And preach as you go, saying, `The kingdom of heaven is at hand.’

Thứ Tư, ngày 10.07.2024        

Đức Giêsu ban cho các môn đệ quyền chữa lành và giải thoát

Mt 10, 1-7

1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.

Meditation: Do you believe in the life-changing power of the Gospel and experience its transforming effect in your life? The core of the Gospel message is quite simple: the kingdom (or reign) of God is very near! What is the kingdom of God? It is that society of men and women who know God’s love and mercy, and who willingly obey and honor God as their Lord and King. In the prayer which Jesus gave to his disciples (the Lord’s Prayer or Our Father), he taught them to pray for God to reign in their daily lives and in the world around them: May your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven.

The power of the Gospel to heal and set free

When Jesus proclaimed the good news of God’s kingdom he also demonstrated the power of the Gospel with supernatural signs and wonders. Jesus healed people who suffered physical, emotional, and mental illnesses. He freed people from spiritual bondage to sin and demonic powers. Jesus gave his disciples the same authority he had to heal and set people free from spiritual bondage.

The Gospel (which literally means “good news”) which Jesus proclaimed is just as relevant and real today, the kingdom of heaven is at hand. If we believe in the Lord Jesus, the Word of God made flesh, and in the power of the Gospel, we will know and experience the freedom, joy, and power he gives us that enables us to live and witness as his disciples. No one can buy heaven; but if we know the love and mercy of Jesus Christ, then we already possess heaven in our hearts! Do you believe that Jesus can change and transform your life and share with you the power and authority of God’s kingdom?

Jesus chose ordinary people to do extraordinary work

Jesus commissioned his disciples to carry on the works which he did – to speak God’s word and to bring his healing power to the weary and oppressed. In the choice of the twelve apostles we see a characteristic feature of God’s work – Jesus chose very ordinary people. They were non-professionals, had no wealth or privileged position. They were chosen from the common people who did ordinary things, had no special education, and no social advantages.

Jesus wanted ordinary people who could take an assignment and do it extraordinarily well. He chose these men, not for what they were, but for what they would be capable of becoming under his direction and power. When the Lord calls us to serve, we must not think we have nothing or very little to offer. The Lord takes what ordinary people, like us, can offer and uses it for greatness in his kingdom. Do you believe that God wants to work in and through you for his glory?

“Lord Jesus, you have chosen me to be your disciple. Take and use what I can offer, however meager it may seem, for the greater glory of your name.”

Suy niệm: Bạn có tin tưởng quyền năng thay đổi cuộc sống của Tin mừng và cảm nghiệm ảnh hưởng sự biến đổi của nó trong cuộc đời mình không? Tâm điểm của sứ điệp Tin mừng hoàn toàn đơn giản: Nước (triều đại) của Chúa đã gần đến! Nước Chúa là gì? Đó là xã hội của những người nam nữ nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, và sẵn sàng suy phục và tôn kính Thiên Chúa là Vua và là Chúa của họ. Trong kinh mà Ðức Giêsu đã ban cho các môn đệ (Kinh của Chúa hay Kinh Lạy Cha) Người dạy họ cầu xin cho Thiên Chúa ngự đến trong cuộc đời và trong thế giới chúng ta: Xin cho nước Chúa trị đến, và ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Sức mạnh chữa lành và giải thoát của TM

Khi Ðức Giêsu công bố Tin mừng nước Thiên Chúa, Người cũng bày tỏ sức mạnh của Tin mừng với những điềm thiêng dấu lạ siêu nhiên. Ðức Giêsu đã chữa lành những người mắc bệnh đau khổ về thể lý, tình cảm, và tinh thần. Người giải thoát con người khỏi mối ràng buộc với tội lỗi và những quyền lực của ma quỷ. Ðức Giêsu cũng ban cho các môn đệ cùng quyền năng mà Người đã chữa lành và giải thoát con người khỏi mối ràng buộc thiêng liêng.

Tin mừng (theo nghĩa đen là “tin tốt, tin vui”) mà Ðức Giêsu công bố cũng thích ứng với thực tế của ngày hôm nay, nước Trời đã gần đến. Nếu chúng ta tin tưởng Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể, và sức mạnh của Tin mừng, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự giải thoát, niềm vui, và sức mạnh Người ban cho chúng ta để giúp chúng ta sống và làm chứng như các môn đệ. Không ai có thể mua được Thiên đàng, nhưng nếu chúng ta nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Ðức Giêsu Kitô, thì chúng ta đã chiếm hữu Thiên đàng trong tâm hồn mình rồi! Bạn có tin tưởng rằng Ðức Giêsu có thể thay đổi và biến hóa cuộc đời bạn và chia sẻ với bạn sức mạnh và quyền năng của nước Thiên Chúa không?

Đức Giêsu chọn những người tầm thường để làm những việc phi thường

Ðức Giêsu đã uỷ quyền cho các môn đệ thực hiện những công việc Người đã làm – nói lời Thiên Chúa và đem sức mạnh chữa lành của Người tới những người mệt nhọc và bị áp bức. Trong sự chọn lựa mười hai tông đồ, chúng ta thấy nét đặc trưng cụ thể công việc của TChúa: Ðức Giêsu đã chọn những người rất tầm thường. Họ không phải là những nhà chuyên môn, không giàu có hay thế giá. Họ được chọn từ những con người bình thường, làm những công việc bình thường, không có kiến thức đặc biệt, cũng không có uy thế trong xã hội.

Ðức Giêsu muốn những người bình thường có thể nhận lấy sứ mạng và thực hiện nó một cách phi thường. Người chọn những người này không vì những gì họ có, nhưng vì những gì họ có thể là, dưới sự dẫn dắt và uy thế của Người. Khi Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ, chúng ta không nên nghĩ rằng mình có ít hoặc chẳng có gì để cho. Chúa đón nhận những gì mà người bình thường như chúng ta, có thể dâng hiến, và sử dụng nó cho sự cao quý trong vương quốc của Người. Bạn có tin rằng Thiên Chúa muốn làm việc qua và trong bạn cho vinh quang của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn con làm môn đệ của Chúa. Xin đón nhận và sử dụng những gì con có thể dâng, cho dù nó có thể xem ra sơ sài, cho vinh quang lớn hơn của danh Chúa.

Comments are closed.

phone-icon