Sắc dụ về việc thi hành Tông Hiến “Sedes Sapiebntiae”

0

SẮC DỤ CỦA THÁNH BỘ TU SĨ

Về  việc thi hành Tông Hiến “SEDES SAPIENTIAE”  của Đức Giáo Hoàng Pio XII

Trích “Nữ Tu đọc Văn Thư Tòa Thánh”

Tủ sách Ra Khơi, Sài Gòn 1969, Văn thư XV, tr. 109-110)

Nữ Tu viện Đaminh Bùi Chu (Tam Hiệp)

Để thi hành Tông Hiến “SEDES SAPIENTIAE” và những quy chế tổng quát đã được ban bố trong Tông Hiến đó, do Đức  Thánh Cha Pio XII ủy thác, Thánh Bộ Tu sĩ công bố và ấn định những quy tắc sau đây:

I – Tông Hiến “SEDES SAPIENTIAE” và những quy chế tổng quát trong đó, theo Giáo luật khoản 9 – sau 3 tháng, kể từ ngày 31-05-1956, ngày Tông Hiến được ghi vào số văn kiện Tòa Thánh, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31-8-1956.

II – Những quy chế tổng quát liên hệ đến bậc trọn lành của các bậc Tu sĩ phải được đem ra thực hành ngay tức khắc như mẹo mực và nội quy đòi buộc trong đời sống họ.

III – Về những quy chế tổng quát về Đại học, hoặc về những Tu viện (học đường) dưới những hình  thức khac nhau về các môn học hoặc bằng cấp, bắt đầu từ đệ tứ tam cá nguyệt, phải đem ra thi hành ngay  từ niên khóa 1956-1957 này.

IV – Nếu trong những quy chế tổng quát đó, có điều nào không thể đem ra thực hành ngay từ đầu niên khóa được, thì các vị Bề trên phải khôn ngoan suy xét, phải lo liệu cho thực hành càng sớm càng hay một cách đứng đắn, đầy đủ như quy luật đã chị định. Nếu còn điều nào chưa rõ hay có đủ lý do mà giãn ra một thời gian ngắn, thì phải đệ trình lên cho Thánh Bộ rõ

Những khoản trên đây không gì trái ngược có thể cản trở

Ban hành tại Rôma

Trụ sở Thánh Bộ Tu Sĩ, ngày 7-7-1956

    Valerius Card. Vater

       Tổng Trưởng

Bản dịch của Châu –Sơn, Đơn Dương – Đà-lạt

P. Arcabius Larrasna C.M.F

              Thư Ký

(Trích báo Sacerdos số 53 tháng 5 năm 1966)

Comments are closed.