Triều đại 142: Đức Giáo hoàng Sergiô IV

0

Đức Giáo Hoàng Sergiô IV sinh tại Rôma, người gốc miền Provence, tên thật là Pietro Bocca di Porco, được bầu làm Giáo hoàng ngày 31-7-1009. Ngài là một trong những vị Giáo hoàng đầu tiên đổi từ tên thật sang tên hiệu sau khi được bầu chọn Giáo hoàng và sau ngài, tất cả các Giáo hoàng đều đổi tên, trừ đức Adrianô VI và Marcellô II người Hòa Lan. Ngài được bầu chọn nhờ sự ủng hộ đặc biệt của dòng họ Crescenzi. Tuy nhiên, ngài không bị lệ thuộc vào quyền lợi của gia đình này. Ngài đã giữ quan hệ thân thiện với cả hai hoàng đế Đông Phương cũng như Tây Phương. Ngài đã đem hết tâm lực để lo cho quyền lợi của Giáo hội. Ngài thuyết phục các hoàng tử nước Ý liên minh với quân Sarasins hầu bảo vệ cho mộ Chúa Giêsu (Saint Sépulcre) khỏi bị phá hủy. Với sự uy tín, ngài can thiệp trong nhiều vấn đề và đặc biệt trong những bất đồng giữa Giáo hội và đế quốc. ngài quan tâm giảng dạy để lành mạnh hóa đời sống của hàng giáo sĩ, đặc biệt đối với các Giám mục và các viện phụ có khuynh hướng chạy theo quyền bính và tiền bạc. ngài đã châu phê luật dòng Camaldules của thánh Romalđô. Ngài qua đời ngày 12-5-1012 và được an táng tại đền thờ thánh Gioan Latran.

Comments are closed.