Triều đại 147: Đức Giáo hoàng Bênêđictô IX

0

Trên đây đã nói, đức Bênêđictô IX đã trải qua nhiệm kỳ thứ nhất trong 12 năm, từ năm 1032-1044 rồi bị trất phế, người ta bầu đức Sylvestrô III lên thay thế. Vào lúc này, những người thuộc dòng tộc của bá tước miền Tusculum đã dùng vũ lực để đưa ngài trở lại ngôi Giáo hoàng ngày 10-4-1045, vì thực sự, đó là quyền chính đáng của ngài. Tuy nhiên, ngài chỉ trị vì 20 ngày, tức đến ngày 1-5-1045, ngài phải nhường ngôi cho một người bà con là Grêgôriô VI để đổi lấy một số tiền lớn.

Đây là trường hợp phản ảnh sự lũng đoạn trong Giáo hội thời bấy giờ, vì tệ đoan buôn thần bán thánh, tranh giành quyền lực bằng sức mạnh quân sự và ảnh hưởng của thế lực. Giáo hội thời kỳ này thật sự rối ren và đời sống luân lý xuống cấp trầm trọng. Việc điều hành Giáo hội thiếu những luật lệ cụ thể, Giáo hoàng bị chi phối bởi quyền lực chính trị.

Comments are closed.

phone-icon