Suy niệm với Mẹ, ngày 14.10

0

Thứ Ba, ngày 14.10.2014

Thánh Callistô I, Ghtđ

Lc 11,37-41

“Hãy bố thí những gì ở bên trong” (Lc 11,41)

Như Mẹ: Nghi lễ thanh tẩy trước khi ăn là một nghi thức tôn giáo quan trọng cần phải giữ nhưng Đức Giêsu đã bác bỏ. Qua đó, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự thành tâm bên trong hơn là những hình thức bên ngoài. Đó cũng là lời cảnh báo cho tất cả người tin qua mọi thời đại, cần tránh tinh thần giả hình, vụ hình thức, nhất là trong những việc đạo đức.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần của bài Tin Mừng. Của bố thí đích thật, có giá trị tẩy rửa tâm hồn chính là thực hành tình yêu đối với tha nhân hơn là chu toàn những bổn phận tôn giáo mà lãng quên trách nhiệm đối với người xung quanh chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con trong khi lo thanh tẩy bên ngoài thì cũng phải lo thanh tẩy bên trong nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.