Chấm Nối Chấm: ngày 14/11/2015 – Kiên trì cầu nguyện

0

Chấm Nối Chấm: ngày 14/11/2015

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.