Chấm Nối Chấm: ngày 12/01/2016 – Để tôn vinh Thiên Chúa

0

Chấm Nối Chấm: ngày 12/01/2016

 ĐỂ TÔN VINH THIÊN CHÚA

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.