Chấm Nối Chấm: ngày 19/01/2016 – Làm chủ ngày sa-bát

0

Chấm Nối Chấm: ngày 19/01/2016

  LÀM CHỦ NGÀY SA-BÁT

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.