Suy niệm với Mẹ, ngày 11.01.2016

0

Thứ Hai, ngày 11.01.2016 – Tuần I TN

Mc 1, 14-20

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh

thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mc 1,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu gọi các môn đệ đi theo Ngài. Họ đã bỏ chài lưới, bỏ gia đình để theo và gắn bó với Chúa. Họ bỏ một giá trị để sống cho một Giá Trị lớn hơn, bỏ một tình yêu để sống cho một Tình Yêu lớn hơn. Hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta theo Chúa để thu phục người ta cho Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học để làm Giáo hoàng đầu tiên của Giáo Hội. Xin cho các Giám mục, Linh mục và Tu sĩ trở thành những thợ lưới người nhiệt tình và tận tâm.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, đặt Ngài lên trên mọi sự. Xin Mẹ giúp chúng con kiên trung bước theo Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.