Điều gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly – Suy niệm song ngữ Chúa Nhật 27 TN, Năm B

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Sunday (October 7): “What God has joined together, let no man put asunder”

Scripture: Mark 10:2-16

2 And Pharisees came up and in order to test him asked, “Is it lawful for a man to divorce his wife?” 3 He answered them, “What did Moses command you?” 4 They said, “Moses allowed a man to write a certificate of divorce, and to put her away.” 5 But Jesus said to them, “For your hardness of heart he wrote you this commandment. 6 But from the beginning of creation, `God made them male and female.’ 7 `For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, 8 and the two shall become one flesh.’ So they are no longer two but one flesh. 9 What therefore God has joined together, let not man put asunder.” 10 And in the house the disciples asked him again about this matter. 11 And he said to them, “Whoever divorces his wife and marries another, commits adultery against her; 12 and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.”13 And they were bringing children to him, that he might touch them; and the disciples rebuked them. 14 But when Jesus saw it he was indignant, and said to them, “Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom of God. 15 Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it.” 16 And he took them in his arms and blessed them, laying his hands upon them.

Chúa Nhật     7-10               Điều gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly

Mc 10,2-16

 2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? ” Họ hỏi thế là để thử Người.3 Người đáp: ” Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? “4 Họ trả lời: “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.”5 Đức Giê-su nói với họ: “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông.6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ;7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.11 Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.”16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Meditation: 

What is God’s intention for our state in life, whether married or single? Jesus deals with the issue of divorce by taking his hearers back to the beginning of creation and to God’s plan for the human race. In Genesis 2:23-24 we see God’s intention and ideal that two people who marry should become so indissolubly one that they are one flesh. That ideal is found in the unbreakable union of Adam and Eve. They were created for each other and for no one else. They are the pattern and symbol for all who were to come. Jesus explains that Moses permitted divorce as a concession in view of a lost ideal. 

Jesus sets the high ideal of the married state before those who are willing to accept his commands. Jesus, likewise sets the high ideal for those who freely renounce marriage for the sake of the kingdom of heaven (Matthew 19:11-12). Both marriage and celibacy are calls from God to live a consecrated life, that is to live as married couples or as singles who belong not to themselves but to God. Our lives are not our own, but they belong to God. He gives the grace and power to those who seek to follow his way of holiness in their state of life. Do you seek the Lord and his grace in your state of life?

 

Do you seek to help others draw near to the Lord? The parents who brought their children to Jesus wanted Jesus to lay his hands upon them. They knew of the healing power, both physical and spiritual, which came from Jesus’ touch.  Jesus, in turn, rebuked his disciples for hindering the children from coming. No doubt the disciples wanted to shield Jesus from the nuisance of noisy children. But Jesus delighted in the children and demonstrated that God’s love has ample room for everyone. 

No one is unimportant to God. He comes to each person individually that he might touch them with his healing love and power. May we never hinder our youth from coming to the Lord to receive his blessing and healing power. And as we grow with age, may we never lose that child-like simplicity and humility which draws us into Christ’s loving presence. Do you show kindness to the youth you encounter in your neighborhood, home, and church and do you pray for them that they may grow in the knowledge and wisdom of Jesus Christ?

“Lord Jesus Christ, your call to holiness extends to all in every state of life. Sanctify our lives – as married couples and as singles – that we may live as men and women who are consecrated to you. Make us leaven in a society that disdains life-long marriage fidelity, chastity, and living single for the Lord”.

Suy niệm:

Ý định của Thiên Chúa dành cho cuộc đời bạn là gì, cho dù ở bậc sống gia đình hay độc thân? Đức Giêsu giải quyết vấn đề li dị bằng cách đưa người nghe trở về thuở ban đầu tạo dựng, và ý định của Thiên Chúa dành cho con người. Nơi chương 2,23-24 sách Sáng thế, chúng ta thấy ý định của Thiên Chúa là hai người cưới nhau sẽ không thể chia lìa, đến nỗi họ trở nên một huyết nhục. Lý tưởng đó được tìm thấy nơi sự kết hợp không thể chia cắt giữa Ađam và Evà. Họ được tạo dựng cho nhau, chứ không cho một ai khác. Họ là kiểu mẫu và biểu tượng cho tất cả thế hệ mai sau. Đức Giêsu giải thích rằng ông Môisen cho phép ly dị như một sự nhượng bộ bởi vì lý tưởng đã mất.

 

Đức Giêsu đưa tình trạng hôn nhân lên một địa vị cao trọng trước những ai sẵn sàng chấp nhận các giới răn của Người. Đức Giêsu, cũng đề cao lý tưởng cho những ai tình nguyện từ bỏ đời sống hôn nhân để sống vì nước Trời (Mt 19,11-12). Cả hai bậc sống: hôn nhân và độc thân đều là ơn gọi từ Thiên Chúa để sống một đời sống thánh thiện, nghĩa là sống như đôi vợ chồng với nhau hay như những người sống độc thân, không phải thuộc về mình nhưng thuộc về Thiên Chúa. Sự sống của chúng ta không phải là của riêng mình, nhưng nó thuộc về Thiên Chúa. Người ban ơn sủng và sức mạnh cho những ai tìm cách bước theo đường lối thánh thiện của Người trong bậc sống của mình. Bạn có tìm kiếm Chúa và ơn sủng của Người trong bậc sống của mình không?

Bạn có tìm cách giúp người khác đến gần Chúa không? Các bậc cha mẹ đem con cái mình đến với Đức Giêsu để xin Ngài đặt tay trên chúng. Họ biết được sức mạnh chữa lành cả tinh thần lẫn thể xác khi Đức Giêsu chạm tới. Về phần mình, Đức Giêsu đã khiển trách các môn đệ đã ngăn cản con trẻ đến với Ngài. Rõ ràng các môn đệ muốn bảo vệ Đức Giêsu khỏi sự quấy rầy của lũ trẻ. Nhưng Đức Giêsu rất thích con trẻ và bày tỏ rằng tình yêu Thiên Chúa dành hết cho mọi người.

 

 

Mọi người, ai cũng quan trọng đối với Chúa. Người đến với từng người một để có thể đụng chạm họ với tình yêu và quyền năng của sự chữa lành. Chớ gì chúng ta không bao giờ ngăn cản bọn trẻ đến với Chúa để nhận lãnh phúc lành và sức mạnh chữa lành của Chúa. Và khi chúng ta lớn lên, chớ gì chúng ta không bao giờ đánh mất tính đơn sơ và khiêm tốn như con trẻ, cái lôi kéo chúng ta vào trong sự hiện diện yêu thương của Đức Kitô. Bạn có đối xử tử tế với những người trẻ bạn gặp gỡ trong xóm, trong nhà, trong nhà thờ, và bạn có cầu nguyện cho chúng để chúng có thể lớn lên trong sự hiểu biết và khôn ngoan của ĐGKitô không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, lời mời gọi nên thánh của Người dành hết cho mọi bậc sống. Xin Chúa thánh hóa cuộc sống chúng con, hôn nhân cũng như độc thân, để chúng con có thể sống như những con cái được thánh hiến cho Chúa. Xin Chúa làm cho chúng con nên men trong một xã hội coi rẻ tính chung thủy của bậc sống hôn nhân, đức trong sạch. Để chúng con sống cho một mình Chúa thôi.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon