Thơ: Một đồng

0

MỘT ĐỒNG


[Niệm ý Mt 20:1-16]

Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Một đồng sự sống, xin Ngài ban cho
Dù con chẳng đáng công gì
Nhưng xin Ngài xót thương vì từ nhân
Nay luôn cố sống mến tin
Mai xin nhận một đồng phần vĩnh sinh

TRẦM THIÊN THU
Sáng 21-8-2019

Comments are closed.