Thơ: Con Yêu Chúa

0

Chúa ơi! Con muốn nói: “Con Yêu Chúa”,
Cho lòng con được tràn ngập niềm vui,
Cho đời con thắm đượm nét tươi cười,
Cho người thế nhận ra là nhân chứng!

Lời Chúa rất đáng yêu trong Tin Mừng:
“Ai yêu mến Ta thì giữ Lời Ta!”
Người không yêu tức khắc phớt lời hà!
Đời là thế! Chúa ơi đời là thế!

Chúa còn dạy: “Nếu muốn làm môn đệ!”
“Phải bỏ mình vác thập giá để theo!”
“Sống tùng phục, sống khiết tịnh, khó nghèo!”
Con yêu Chúa! Con thành tâm tuân giữ!

Xin cho con biết quảng đại tha thứ!
Biết quên mình để phục vụ tha nhân,
Học nơi Chúa “Khiêm tốn với hiền lành!”
Và nên Thánh như Chúa là Đấng Thánh.

Con yêu Chúa! Con muốn là tấm bánh,
Bẻ ra từng phần chia sớt cho nhau,
Con hằng ngày chầu Thánh Thể nhiệm màu,
Để nghe rõ tiếng nói “Yêu” tuyệt diệu!

Chúa yêu ơi! con nhỏ nhoi hèn yếu!
Được Chúa yêu, Chúa chọn gọi đi tu,
Vào vườn nho làm sứ giả tông đồ,
Con yêu Chúa! Con dâng lời cảm tạ!

M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.